Langdurige werkloosheid

Tot de langdurig werklozen wordt iedereen gerekend die 12 maanden of langer werkloos is. Hiertoe is voor personen die behoren tot de werkloze beroepsbevolking bepaald hoe lang een persoon werkloos is. De werkloze beroepsbevolking bestaat uit in Nederland wonende mensen van 15–64 jaar zonder werk (of met werk van minder dan 12 uur per week) die actief zoeken naar een baan van 12 uur of meer per week en daarvoor ook beschikbaar zijn.

De gepresenteerde cijfers zijn afkomstig van de Enquête Beroepsbevolking. Deze enquête wordt maandelijks gehouden onder een steekproef van personen van 15 jaar of ouder in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen. De steekproef heeft een omvang van ongeveer 1 procent van de Nederlandse bevolking.