Uitstoot van broeikasgassen

De in dit artikel gepresenteerde emissiecijfers voor 2005 zijn voorlopige cijfers op basis van onder andere de ‘nader voorlopige’ gegevens van de Nederlandse Energie-Huishouding van het CBS en van voorlopige productiegegevens. De definitieve emissiecijfers voor 2005 worden in het voorjaar van 2007 gepubliceerd in de Milieubalans, in StatLine, in het Milieucompendium en op de website van de Emissieregistratie. 
De emissiecijfers zijn het resultaat van de samenwerking van diverse instituten in de Emissieregistratie. De Emissieregistratie inventariseert de emissies naar lucht, water en bodem van milieuverontreinigende stoffen en het vrijkomen van afvalstoffen. Een groot aantal instellingen werkt mee aan de Emissieregistratie, zoals het CBS, het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP), het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, SenterNovem (Uitvoering Afvalbeheer) en TNO.