Groei biologische landbouw stagneert

Het areaal landbouwgrond met een biologische productiewijze is tussen 1 april 2002 en 1 april 2003 met bijna 5 procent toegenomen. Hiermee steeg dit areaal tot ruim 37 duizend ha. Dit is 2 procent van het totale landbouwareaal in ons land.

Het aantal bedrijven met een biologische productiewijze is met 9 procent gestegen tot bijna 1 200. Daarnaast waren er nog ongeveer 120 landbouwbedrijven in omschakeling.

Aantal land- en tuinbouwbedrijven

Aantal land- en tuinbouwbedrijven

Minder bedrijven in omschakeling

Op 1 april 2003 waren er nog ongeveer 120 bedrijven in omschakeling van de gangbare manier van produceren naar de biologische productiewijze. Dit is 30 procent minder dan een jaar eerder. Het areaal landbouwgrond van de bedrijven in omschakeling is met eenderde gekrompen, tot ruim 3 duizend hectare. Omdat het aantal bedrijven in omschakeling sterk is gedaald, zal ook de groei van de biologische landbouw stagneren.

Areaal biologische landbouw

Toename in tuinbouw en veehouderij bovengemiddeld

Op tuinbouwbedrijven is het biologisch gecertificeerd areaal in een jaar tijd met bijna 10 procent gegroeid tot ruim 700 hectare. Het areaal biologische landbouw op (rund)veehouderijbedrijven is met 11 procent toegenomen. Op akkerbouwbedrijven is dit areaal nagenoeg gelijk gebleven tot 8 600 hectare.

Biologische veestapel

Op 1 april 2003 waren er ruim 24 duizend biologische vleesvarkens. Dit is 70 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal biologische melk- en kalfkoeien bleef met bijna 17 duizend stuks vrijwel onveranderd. Ook het aantal melkgeiten op biologische bedrijven bleef gelijk.

Oppervlakte biologische landbouw per provincie

Oppervlakte biologische landbouw per provincie

Grootste toename in Limburg

In Limburg is het areaal biologische landbouw met 57 procent het sterkst toegenomen. In Gelderland was sprake van een afname met 12 procent. In Flevoland is de biologische landbouw het meest ingeburgerd. Bijna eenvijfde van het totale areaal biologische landbouw ligt hier. Dit betekent dat in Flevoland op 8 procent van het totale areaal landbouwgrond de biologische productiewijze wordt toegepast.

Johan Fraeijhoven

Bron: StatLine