Bijna een miljoen islamieten in Nederland

Op 1 januari 2004 wonen er naar schatting bijna 945 duizend islamieten in Nederland. In 1990 waren dat er minder dan een half miljoen. Turken en Marokkanen vormen tweederde deel van het totale aantal islamieten in Nederland.

Islamieten maken 5,8 procent uit van de totale bevolking op 1 januari 2004. Hun aantal zal de komende jaren verder toenemen. Naar verwachting zal de grens van 1 miljoen islamieten in de loop van 2006 worden gepasseerd.

Islamieten in Nederland, 1 januari

Islamieten in Nederland, 1 januari

Helft niet-westerse allochtonen is islamiet

Meer dan 95 procent van de islamieten heeft een niet-westerse herkomst. Maar lang niet alle allochtonen zijn islamiet. Zo’n 54 procent van de niet-westerse allochtonen in Nederland is islamiet.

Turkije en Marokko

De islamieten met land van herkomst Turkije zijn met 328 duizend de grootste groep, gevolgd door Marokko met ruim 295 duizend. Samen vormen zij tweederde van de islamieten in Nederland.

Islamieten naar herkomst, 1 januari 2004

Islamieten naar herkomst, 1 januari 2004

Tweede generatie

Het aantal islamieten groeit niet alleen door immigratie, maar ook doordat in Nederland wonende allochtonen kinderen krijgen. Van de niet-westerse islamieten op 1 januari 2004 behoort 38 procent tot de tweede generatie. Dit aandeel is in de afgelopen zes jaar gegroeid doordat er steeds meer tweede generatie allochtonen in Nederland zijn.

Regionale verschillen zijn groot

Er bestaan grote regionale verschillen in het aandeel islamieten. De hoogste percentages komen voor in de COROP-gebieden met de grote steden. In Groot Amsterdam is 13 procent van de bevolking islamiet, in de agglomeratie ’s-Gravenhage 11,4 procent en in Groot-Rijnmond 10,2 procent. Op enige afstand volgen de Zaanstreek met 9 en Utrecht met 7,2 procent.

De laagste aandelen worden waargenomen in het noordoosten. In Friesland en Drenthe vormen islamieten minder dan 2 procent van de bevolking.

Aandeel islamieten per COROP-gebied, 1 januari 2004

Aandeel islamieten per COROP-gebied, 1 januari 2004

De regionale spreiding van de islamieten over Nederland hangt samen met de verdeling van de niet-westerse allochtonen. In COROP-gebied Groot Amsterdam is een op de vier inwoners een niet-westerse allochtoon. Voor de agglomeratie ’s-Gravenhage en Groot-Rijnmond is dat ruim een op de vijf. De COROP-gebieden met de laagste percentages niet-westerse allochtonen zijn Zuidwest-Friesland en Zuidoost-Drenthe (3 procent).

Ron Tas

Bron: StatLine