Nauwelijks uitbreidingsinvesteringen in automatisering

Ruim een kwart van de investeringen van de marktsector in 2002 bestond uit machines en installaties. De totale investeringen van de marktsector bedroegen 54 miljard euro in 2002. In computers en software is voor ruim 8 miljard euro geïnvesteerd. Deze investeringen dienden vooral ter vervanging van verouderde apparatuur.

Investeringen, 2002

Investeringen, 2002

Computerisering

Computers zijn in de tweede helft van jaren negentig een steeds belangrijkere rol in het productieproces gaan spelen. Het aandeel investeringen in computers en software is dan ook sterk toegenomen: van 10 procent in 1995 tot 16 procent in 1999. Sindsdien is het aandeel vrijwel constant gebleven.

Het aandeel investeringen in machines en installaties daarentegen is aan het einde van de jaren negentig flink gedaald. Was in 1997 dat aandeel in de totale investeringen nog 32 procent, in 2001 was het een kwart. In 2002 is een lichte stijging waarneembaar.

Aandeel in de totale investeringen, prijsniveau 2002

Aandeel in de totale investeringen, prijsniveau 2002

Het afnemende aandeel machines in de totale investeringen hangt samen met de groeiende dienstensector. Immers, de dienstensector investeert vooral in gebouwen, computers en software.

Verzadiging

Slechts 10 procent van de investeringen in computers was in 2002 bedoeld als uitbreiding van het aantal computers. Bij software was het aandeel uitbreidingsinvesteringen maar 5 procent. Hiermee zijn de uitbreidingsinvesteringen in de automatisering nagenoeg stilgevallen.

Voorlopige cijfers over 2003 laten zien dat het uitbreidingspercentage voor computers en software nog verder is gedaald. Vrijwel alle investeringen in computers dienden ter vervanging van verouderde apparatuur.

Uitbreidingspercentage van computers en software

Uitbreidingspercentage van computers en software

In 1998 lag het uitbreidingspercentage van investeringen in computers en software nog op respectievelijk 50 en 40 procent. Nu op bijna elke werkplek een computer beschikbaar is, lijkt een verzadigingspunt te zijn bereikt. Ook het minder gunstige economische klimaat, heeft tot uitstel van investeringen in computers en software geleid.

Dirk van den Bergen en Sandra Schaaf