Steeds meer boeren de 50 hectare voorbij

Het aantal boerenbedrijven vermindert in een rap tempo. In 2003 hebben per saldo ongeveer 11 boerenbedrijven per dag de poort gesloten. Tegelijkertijd worden de landbouwbedrijven die overblijven steeds groter. Inmiddels zijn er bijna 10 duizend boerenbedrijven met meer dan 50 hectare landbouwgrond.

De schaalvergroting in de landbouw is nog in volle gang. Een landbouwbedrijf heeft in 2003 een gemiddelde economische omvang van ongeveer 85 nge. In 1990 was dit 50 nge. De gemiddelde bedrijfsoppervlakte is gestegen van ruim 16 hectare in 1990 tot 22,5 hectare in 2003.

Aantal grote boerenbedrijven

Aantal grote boerenbedrijven

Sterke toename 100-bunder-boeren

Het aantal boerenbedrijven van meer dan 100 hectare is sinds 1990 ruimschoots verdubbeld, van bijna zevenhonderd tot ruim 1,5 duizend in 2003. Ongeveer de helft van deze 100-bunder-boeren is te vinden in Groningen, Friesland en Drenthe. Ruim 52 procent van de boeren die 100 hectare of meer bewerken in ons land heeft een rundveehouderijbedrijf. Eenderde van deze bedrijven is een akkerbouwbedrijf.

Ook het aantal bedrijven met een areaal tussen de 50 en 100 hectare neemt nog steeds toe. In 1990 was dit aantal 5,3 duizend (4 procent van de boerenbedrijven), in 2003 zijn het er al 8,3 duizend (10 procent).

Gemiddelde oppervlakte per bedrijf

Gemiddelde oppervlakte per bedrijf

Forse schaalvergroting in de tuinbouw

De schaalvergroting voltrekt zich niet in alle sectoren even snel. De gemiddelde oppervlakte van een tuinbouwbedrijf is sinds 1990 met ruim 70 procent toegenomen, in de rundveehouderij is dit ongeveer 35 procent. Het gemiddelde akkerbouwbedrijf is in de periode 1990–2003 met 14 procent het minst snel gegroeid.

Lagere economische omvang in de akkerbouw

In de periode 2000–2003 is de gemiddelde economische omvang van een akkerbouwbedrijf gedaald van 57 nge naar 53 nge. Dit heeft vooral te maken met de vermindering van het areaal aardappelen en suikerbieten, gewassen die een relatief hoge productiewaarde vertegenwoordigen. Door de geringere oppervlakte aardappelen en suikerbieten is de gemiddelde economische omvang van een akkerbouwbedrijf gedaald. In vrijwel alle andere bedrijfstypen in de landbouw neemt de economische omvang per bedrijf nog steeds toe.

Cor Pierik

Bron: StatLine