CO2-uitstoot in 2002 vrijwel gelijk gebleven

De uitstoot van het broeikasgas CO2was in 2002 vrijwel gelijk aan de uitstoot in 2001. Sinds 1990 is de CO2-uitstoot gestaag toegenomen (+13 procent).

CO2-uitstoot naar activiteit

CO2-uitstoot naar activiteit

Tegengestelde ontwikkelingen

Het vrijwel gelijkblijven van de CO2-uitstoot in de periode 2001-2002 is het resultaat van tegengestelde ontwikkelingen.

Tegenover de stijging bij verkeer (2 procent), de energiesector (1 procent), de bouwsector (10 procent) en de afvalverwerkingsbedrijven (8 procent), staat de afname bij de industrie (inclusief raffinaderijen) met 2 procent en huishoudens (1 procent). De afname is onder andere het gevolg van onderhoudwerkzaamheden bij de raffinaderijen. Verder heeft een relatief warm 2002 een lagere inzet van brandstoffen tot gevolg gehad.

Emissie broeikasgassen

Emissie broeikasgassen

Emissie andere broeikasgassen daalt

Tegenover de toename van de CO2-uitstoot staat de afname van de emissie van de andere broeikasgassen. Zo is de emissie van methaan sinds 1990 met 32 procent gedaald en de emissie van lachgas (N2O) en fluorchloorgassen respectievelijk met 7 procent en 55 procent afgenomen.

IPCC-cijfer

De hoeveelheden broeikasgassen die worden uitgestoten vormen de basis voor berekening volgens de methodiek van het Intergovernmental Panel of Climate Change. De CO2-emissie volgens deze methode wijkt af van de hierboven genoemde cijfers. De toename sinds 1990 komt uit op 10 procent. De samenhang tussen de verschillende cijfers wordt getoond in het Milieu- en Natuurcompendium.

De uitstoot van alle broeikasgassen gezamenlijk, uitgedrukt in CO2-equivalenten, is sinds 1990 toegenomen met 1 procent.

Emissie van verzurende stoffen

Minder verzurende en overige stoffen

De uitstoot van de verzurende stoffen is in 2002 ten opzichte van 1990 fors gedaald. De totale milieudruk van verzurende stoffen is met 39 procent afgenomen.

De emissie van koolmonoxide (CO) is in 2002 met 42 procent gedaald ten opzichte van 1990. De emissie van vluchtige koolwaterstoffen (exclusief methaan) daalde in dezelfde periode met 50 procent en die van fijn stof met 42 procent.

Ed Zonneveld