Sterfte aan AIDS daalt niet verder

In 2000 zijn 132 personen aan de ziekte AIDS gestorven, 106 mannen en 26 vrouwen. De sterfte aan deze infectieziekte stabiliseert de laatste jaren na een aanvankelijke periode van stijging, een piek in 1994 toen 402 mannen aan AIDS stierven en een scherpe daling nadien. Bij de vrouwen lag de piek in 1995 met 59 overledenen.

Overledenen aan AIDS
Overledenen aan AIDS

Vanaf 1995 is er met name bij mannen sprake van een opvallende daling in het aantal sterfgevallen met als doodsoorzaak AIDS. Sinds 1982, toen de eerste sterfgevallen aan deze ziekte werden geregistreerd, zijn er ruim 3 700 in Nederland woonachtige personen aan AIDS overleden; 10 procent van hen was vrouw.

Jonge leeftijdsgroep

Ruim 47 procent van de aan AIDS overleden mannen behoort tot de leeftijdsklasse van veertig tot vijftig jaar. Bij de vrouwen zijn van alle leeftijdsklassen de meeste AIDS-doden (ruim 38 procent) tussen de dertig en veertig jaar. De gemiddelde leeftijd van de aan AIDS overleden mannen bedroeg 45,1 jaar. Dat is fors lager dan de gemiddelde leeftijd van 71,5 jaar van alle in 2000 overleden mannen. Bij vrouwen was de gemiddelde leeftijd respectievelijk 41,6 jaar en 77,8 jaar.

Overledenen aan AIDS, 2000

Overledenen aan AIDS, 2000

Veel allochtonen

Bijna veertig procent van de in 2000 aan AIDS overleden mannen is allochtoon, 14 procent westers en 26 procent niet-westers. Bij vrouwen is zelfs 54 procent van AIDS-doden allochtoon, 8 procent westers en 46 procent niet-westers. Bij andere doodsoorzaken is het percentage allochtonen lager: het aandeel van allochtonen in de sterfte aan andere doodsoorzaken bedraagt voor mannen en vrouwen respectievelijk 19 en 17 procent. Dit houdt in dat er aan AIDS in verhouding meer allochtonen overlijden dan aan de overige doodsoorzaken. Naar schatting zijn op dit moment dertien- tot achttienduizend personen in Nederland met het HIV-virus geïnfecteerd. Vanwege de toegenomen effectiviteit van de geneesmiddelen is het echter niet te verwachten dat het aantal jaarlijkse sterfgevallen door AIDS de komende tijd veel zal stijgen. De gegevens van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over het afnemend aantal nieuwe patiënten bij wie AIDS is vastgesteld, duiden eveneens in die richting.

Gerard Verweij