Waterschapsbelastingen stijgen

Waterschappen zorgen voor een juist waterpeil en schoon water. De kosten voor de benodigde waterkeringen, voor de beheersing van het waterpeil en voor waterzuivering slaan zij om over de huishoudens en bedrijven die in hun beheersgebied gevestigd zijn.

De heffingen voor waterkering en waterbeheersing worden omslagen genoemd. Voor wie grond bezit is er een omslag ongebouwde eigendommen. Huiseigenaren en eigenaren van bedrijfspanden krijgen de rekening via een omslag gebouwde onroerende zaken. Sinds de invoering van de nieuwe waterschapswet in 1995 zijn aan deze omslagen nog de pachtersomslag toegevoegd en de ingezetenenomslag, een belasting op woonruimte.

De bewoner van een huurhuis ontvangt van het waterschap een aanslag voor de ingezetenenomslag. Eigenaren van huizen krijgen daarnaast ook nog een aanslag voor de omslag gebouwd.

De zuivering van huishoudelijk en industrieel afvalwater wordt betaald uit de opbrengst van de verontreinigingsheffing. Deze wordt opgelegd aan alle huishoudens en bedrijven in het beheersgebied.

Belasting op gebouwen stijgt het sterkst

Voor 1999 begroten de waterschappen ruim 3 miljard gulden aan belastingen te innen. Dit is een stijging van 4%. Hiermee liggen de waterschapsbelastingen in 1999 qua omvang en stijging tussen de andere lokale belastingen in De gemeenten begroten met 11 miljard gulden 7% meer aan heffingen te innen dan in 1998, de provincies verwachten een belastingopbrengst van 1,5 miljard gulden of te wel een toename van 2%.

Heffingen waterschappen

Heffingen waterschappen

De inkomsten van alle omslagsoorten samen nemen met 5% toe. De stijging is echter niet voor alle omslagen gelijk. Hierdoor wijzigt het aandeel van de afzonderlijke waterschapsomslagen in de totale opbrengst.

De opbrengst van de ingezetenenomslag stijgt dit jaar naar verwachting met 15 miljoen gulden. Deze groei is voornamelijk het resultaat van een tariefstijging. De toename van het aantal woonruimtes veroorzaakt maar een klein gedeelte van de meeropbrengst.

De opbrengst van de omslag gebouwd stijgt met 27 miljoen naar 452 miljoen gulden. De grondslag voor de omslag gebouwd is de waarde van het object. De invoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) in 1997 had een aanzienlijke waardestijging tot gevolg. Volgens de waterschappen wordt de hogere WOZ-waarde sindsdien via de tariefstelling gecompenseerd. In 1999 wijzigt het gemiddeld tarief dat huiseigenaren en eigenaren van bedrijfspanden moeten betalen nauwelijks.

Bestemming waterschapsomslagen

Bestemming waterschapsomslagen
Algie Lefeber

Bron: CBS, Financiële Maandstatistiek, februari 1999