Landelijk Beeld Volwasseneneducatie, verslagjaar 2022

De tabellenset beschrijft deelname aan cursussen basisvaardigheden in het kader van de Wet Educatie Beroepsonderwijs naar type en soort cursus en naar leeftijd, geslacht, moedertaal en woonregio van de cursusdeelnemers, personen 16 jaar en ouder, 2022.

Doel van het Landelijk Beeld Volwasseneneducatie is dat Rijk en gemeenten inzicht krijgen op landelijk niveau in het bereik van de uitvoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs op de aanpak van laaggeletterdheid. Daarom voert het CBS in opdracht van het ministerie van OCW elk jaar het Landelijk Beeld Volwasseneneducatie uit. Deze publicatie gaat over het verslagjaar 2022 van de monitor. In deze monitor staat deelname aan cursussen basisvaardigheden (taal-, reken- en digitale vaardigheden) centraal.

In het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) krijgen de 35 WEB-regio’s in Nederland budget voor volwasseneducatie en de aanpak van laaggeletterdheid. Voor het Landelijk Beeld Volwasseneneducatie wordt per WEB-regio data aangeleverd aan het CBS. De aangeleverde data bevat informatie over de persoonskenmerken van de cursusdeelnemers en over de gevolgde cursussen. De data kan worden aangeleverd door zowel de verantwoordelijke gemeente van de regio of door de cursusaanbieders zelf. Het leveren van de data aan het CBS is niet verplicht en ook niet alle regio’s hebben data aangeleverd. Hierdoor is het nog niet mogelijk om een volledig beeld te geven van de gevolgde cursussen in Nederland.

In deze publicatie zijn de belangrijkste resultaten opgenomen. Ingegaan wordt op de gevolgde cursussen waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen taal, rekenen en digitale vaardigheden en daarnaast of het om een formele of non-formele cursus ging. Voor de cursusdeelnemers is in de publicatie uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en moedertaal. Tot slot is er een uitsplitsing gemaakt naar WEB-regio. Voor deze monitor zijn er vanuit 31 van de 35 WEB-regio’s data aangeleverd, waarbij in een deel van deze regio’s het beeld van het cursusaanbod nog niet compleet is.

Het onderzoek wordt bekostigd door het ministerie van OCW.