Labour Market Policy Database, 2021

Erratum:

Naar aanleiding van drie punten is ervoor gekozen om de tabellenset LMP 2021 te corrigeren. Het gaat om het volgende:

  1. Er heeft een herlevering plaatsgevonden van de brondata over voorzieningen voor arbeidsgehandicapten (AG) en mensen met een WW-uitkering omdat er fouten zijn geconstateerd in eerdere leveringen van 2020 en 2021. Dit heeft een substantiële impact op tabellen 7, 8 en 9.
  2. De voorzieningen voor arbeidsgehandicapten en mensen met WW-uitkering die op 31 december nog liepen, hadden ten onrechte de einddatum 31 december gekregen. Daardoor werden alle lopende voorzieningen meegenomen in de uitstroom. De impact van deze correctie is groot op de uitstroomcijfers van tabellen 7, 8 en 9. Daarnaast is er invloed op de uitsplitsing van ‘Uitstroom bestemming overig’ in tabellen 1, 4, 16 en 17, waarbij het grootste verschil te zien is bij tabel 4 en 17 (over de WW).
  3. Er was een fout in de afleiding van de registratieduur bij de tabellen met SRG-regelingen (tabel 10 tot en met 15). Hierdoor kregen de records zonder registratie per abuis een registratieduur toegekend. In de tabellen 10 tot en met 15 is dit te zien onder de kolommen ‘Niet geregistreerd’ en de bijbehorende uitsplitsingen. Er zijn beperkte verschuivingen naar de categorie ‘Niet van toepassing’ vanuit de duurcategorieën ‘1 tot 6 maanden’, ‘6 tot 12 maanden’ en ’12 maanden of meer’. De impact van deze correctie is het grootst voor tabellen 10 en 13.

Deelname van personen aan verschillende uitkeringen en re-integratie- of participatievoorzieningen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database.

De tabellenset bestaat uit gegevens over uitkeringen en re-integratie- of participatievoorzieningen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database. Deze Europese monitor bevat gegevens over overheidsmaatregelen om werklozen te helpen en ondersteunen bij de overgang van werkloosheid of inactiviteit naar werk.

Per tabel is de volgende detaillering beschikbaar:

  • Stand ultimo 2021: het aantal personen aan het eind van het jaar;
  • Instroom in 2021: verdeeld naar herkomst bij instroom;
  • Uitstroom in 2021: verdeeld naar bestemming bij uitstroom;
  • Uitsplitsingen naar geslacht, leeftijd en registratieduur.

Gebruiker: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid