Personen naar huishoudensinkomensklasse in Regio Holland-Rijnland

staafdiagram
Het aantal personen in klasse van het besteedbaar huishoudensinkomen per postcode-4-gebied.
Inkomensgegevens naar postcode 4 van personen in de regio Holland-Rijnland. Opdrachtgever: gemeente Leiden.