Rapportage Waarschuwingen 2021

staafdiagram
In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar het aantal waarschuwingen dat door gemeenten is gegeven in 2021 in het kader van de Fraudewet en de Participatiewet.
Het gaat om waarschuwingen vanwege schending van de inlichtingenplicht, niet voldoen aan de eis tegenprestatie, niet voldoen aan de arbeids- of re-integratieverplichting, tekortschietend besef van verantwoordelijkheid en overige waarschuwingen. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).