De mensen van Groningen

© Hollandse Hoogte / Michel de Groot Photography
Het CBS Urban Data Center/Groningen en de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek Groningen hebben op verzoek van de gemeente Groningen de inwoners van 16 jaar of ouder van de gemeente in kaart gebracht aan de hand van een clusteranalyse.
De gemeente Groningen wil alle inwoners zoveel mogelijk gelijke kansen bieden op een goede kwaliteit van leven en bevorderen dat alle inwoners naar vermogen deelnemen aan een inclusieve samenleving. Daarvoor is het belangrijk te weten hoe de maatschappelijke scheidslijnen lopen. Hierdoor is het mogelijk voor de gemeente Groningen om gerichter beleid te ontwikkelen voor deze groepen. Bij de gemeente is al veel statistische en onderzoeksinformatie bekend. Vaak wordt die ingezet vanuit één kenmerk, beleidsterrein of per gebied. Wat gebeurt er als we kenmerken breed combineren en ook met gegevens die bij het CBS op persoonsniveau bekend zijn? Wat hebben groepen met elkaar gemeen en wat onderscheidt ze juist van elkaar? Kloppen de beelden die we nu hebben over de inwoners? Hoe hangen verschillende beleidsterreinen met elkaar samen via de inwonersgroepen?

Vanuit deze gedachte heeft de gemeente Groningen de samenwerking met het CBS gezocht en is gezamenlijk een iteratief proces aangegaan om te komen tot een analyse van verschillende sociaaleconomische kenmerken van de inwoners van de gemeente Groningen. Hiervoor is een zogeheten clusteranalyse toegepast. Dit heeft geresulteerd in acht clusters van inwoners. De resultaten van de clusteranalyse worden gepresenteerd in een dashboard.