Contact met tandarts, 2020

Cijfers over contact met de tandarts naar leeftijd. Gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2020 van CBS.
Deze cijfers zijn op verzoek van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) uitgedraaid. Deze cijfers zijn aanvullend op de cijfers die CBS publiceert in de Statlinetabel ‘Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken'.