Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2020-Q1

Tabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het eerste kwartaal van 2020.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil graag inzicht in de deelnemers aan re-integratievoorzieningen van gemeenten. Om hierin te voorzien stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tabellen op met informatie over de populatie in de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

In deze tabellenset zijn de re-integratievoorzieningen gekoppeld aan de Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS) en de Polis, zodat de uitkeringspositie van de ontvanger kan worden bepaald: heeft de persoon een baan en/of bijstand? Verder worden de voorzieningen uitgesplitst naar andere kenmerken van de ontvanger (geslacht, leeftijd, migratieachtergrond).

Tabel R2 en R3 (over personen met een lopende re-integratievoorziening) worden ook geleverd bij deze tabellenset. In tabel R2 wordt een uitsplitsing gemaakt naar woongemeente en uitkeringspositie en in tabel R3 naar type voorziening en uitkeringspositie. Vanaf vorig kwartaal zijn nieuwe tabellen toegevoegd over de situatie bij start van de voorziening en aan het einde van het kwartaal. Deze tabellen komen overeen met de al bestaande tabellen over situatie bij einde van de voorziening.