Beleidsinformatie Veilig Thuis 1e halfjaar 2019

Erratum:

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de cijfers zijn samengesteld, zijn er achteraf enkele onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor. In tabel 1 van de tabellenbijlage, die ook terugkomt op bladzijde 12 van de publicatie, zijn twee fouten hersteld. De eerste fout betrof de verwisseling van de namen van de Veilig Thuis regio’s Noord en Oost Gelderland en Noord- en Midden Limburg. De tweede fout betrof de tellingen van de aantallen actieve casussen, de aantallen actieve diensten onderzoek en de aantallen actieve diensten voorwaarden en vervolg. In deze tellingen waren per abuis ook casussen en diensten niet meegeteld die wel actief waren in het 1e halfjaar van 2019. De aantallen gestarte en gesloten casussen en diensten zijn ongewijzigd gebleven.
In deze publicatie worden uitkomsten beschreven over kindermishandeling en huiselijk geweld in het 1e halfjaar van 2019 op basis van gegevens uit de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

Sinds 2015 verzamelt het CBS elk half jaar bij de Veilig Thuis organisaties (VT's) gegevens over kindermishandeling en huiselijk geweld.
Dit betreft onder andere gegevens over de adviezen die VT’s geven, over de meldingen die ze ontvangen en over de diensten die VT’s vervolgens uitvoeren.

Het 1e halfjaar van 2019 is de eerste verslagperiode waarin de VT’s de gegevens moesten aanleveren volgens de nieuwe versie 2.0 van het Informatieprotocol Veilig Thuis. Deze nieuwe versie is in nauw overleg met alle betrokken partijen tot stand gekomen en sluit aan bij de vernieuwde werkwijze van Veilig Thuis zoals die beschreven is in het Handelingsprotocol Veilig Thuis. Met de vernieuwde implementatie van deze nieuwe versie van het informatieprotocol hebben de Veilig Thuis-organisaties meer eenduidigheid en een kwaliteitsimpuls gegeven aan de gegevenslevering aan het CBS.