Cliënten beschermd wonen, 2018

Deze tabel beschrijft het aantal cliënten in 2018 met een arrangement voor beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

In het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens bij gemeenten over de verleende Wmo-maatwerkarrangementen. In aanvulling op de StatLine tabellen die CBS hierover publiceert, is deze tabel over beschermd wonen samengesteld. De tabel toont per beschermd wonen regio het aantal cliënten met een beschermd wonen arrangement in het kader van de Wmo in 2018. Het aantal cliënten wordt ook uitgesplitst naar financieringsvorm (PGB of zorg in natura). De cijfers over het 1e halfjaar van 2018 zijn nader voorlopig, de cijfers over het 2e halfjaar van 2018 en geheel 2018 zijn voorlopig.

Op 14 mei is een fout in deze tabel hersteld. De cijfers van de gemeenten Maastricht en Heerlen waren per abuis omgewisseld.

Downloads