Hét mkb bestaat niet

Een statistische verkenning van heterogeniteit in het mkb.
Meer dan 99 procent van alle bedrijven in Nederland behoort tot het mkb. Hét mkb bestaat niet, maar is een groep van uiteenlopende soorten bedrijven. Aanleiding voor dit onderzoek is de wens om meer inzicht te krijgen in de verschillen tussen bedrijven in het mkb. In dit rapport wordt gekeken naar een typologie van het mkb die in eerder onderzoek van Panteia is ontwikkeld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen zzp’ers, mkb met personeel, mkb dat aan speur- en ontwikkelingswerk doet (het S&O-mkb) en jong mkb (<5 jaar). Dit is een aanvullende benadering bovenop de 'klassieke' benadering waarbij het mkb wordt ingedeeld naar sector, grootteklasse en leeftijd. Het rapport is tot stand gekomen als samenwerkingsproject tussen het CBS, RVO.nl en DG Bedrijfsleven en Innovatie van het ministerie van EZK.