Uitkomsten EMU-enquête 2018

In deze nota worden de uitkomsten gepresenteerd van de EMU-enquête 2018 die eind 2017 is gehouden onder gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen.
In deze nota zijn de uitkomsten gepresenteerd van de EMU-enquête 2018 die eind 2017 is gehouden onder gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen en de uitkomsten van de soortgelijke enquête gehouden onder waterschappen door de Unie van Waterschappen. Het EMU-saldo van de vier overheidslagen samen wordt door de decentrale overheden voor 2018 geraamd op -4,6 miljard euro (-0,60% van het bbp). Dit overschrijdt de macronorm van -0,3% van het bbp, welke is afgesproken tussen het Rijk en de decentrale overheden. De raming voor het EMU-saldo van 2017 is -5,4 miljard euro, wat een verslechtering is ten opzichte van de raming volgens de EMU-enquête 2017. Voor 2019 wordt het EMU-saldo geraamd op -1,8 miljard euro.