Aantal trajecten in het preventief justitieel kader

Cijfers over het aantal trajecten die gecertificeerde instellingen hebben uitgevoerd in het preventief justitieel kader in 2016 en 1e halfjaar 2017. De jongeren die deze trajecten hebben ontvangen, worden uitgesplitst naar enkele persoonskenmerken (leeftijd, geslacht en herkomst).
In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, zijn in opdracht van het ministerie van JenV en Jeugdzorg Nederland deze maatwerktabellen samengesteld. De tabellen gaan over de activiteiten die gecertificeerde instellingen (GI’s) uitvoeren in het preventief justitieel kader (PJK), ook wel drangkader genoemd. Deze specifieke preventieve- en nazorgactiviteiten die zich in het veld van de vrijwillige hulpverlening afspelen betreffen geen jeugdhulp, maar activiteiten die uitgaan van de inzet van de specifieke expertise van de gecertificeerde instelling om (opnieuw) een maatregel jeugdbescherming of jeugdreclassering te voorkomen.
Vanwege de grote diversiteit tussen GI's in de 'producten' die zij aanbieden in het preventief justitieel kader, loopt er een traject om te bekijken in hoeverre de door GI’s aangeleverde gegevens over PJK vergelijkbaar genoeg zijn om zinvolle informatie op te leveren. Deze maatwerktabel levert een bijdrage aan dit traject.
De tabellen bevatten het aantal PJK-trajecten en het aantal unieke jongeren dat deze trajecten heeft gekregen, in 2016 en het 1e halfjaar van 2017.

Het maatwerk is op aanvraag beschikbaar via maatwerk@cbs.nl onder vermelding van “nummer 170024, maatwerktabellen PJK”