Eerstejaars wo naar vooropleiding en herkomstgroepering, 2002/'03

Dit onderzoek is deels gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

De inschrijvingsgegevens zijn afkomstig uit het Centraal Register Inschrijvingen Hoger Onderwijs (CRIHO) van de Informatie Beheer Groep (IBG) in Groningen. De gegevens over de herkomstgroepering komen uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA). De gegevens uit de beide bestanden zijn gekoppeld op basis van het sofinummer. Het koppelingspercentage was gemiddeld 97 procent. De 3 procent die niet gekoppeld is bestaat voornamelijk uit studenten met een buitenlandse herkomst die naar Nederland zijn gekomen om te studeren (non-resident studenten). 
Deze mensen hebben vaker geen sofinummer. Daarnaast bestaat de groep uit mensen die met een ontbrekend of een foutief sofinummer bij de IBG bekend staan. De groep die wel gekoppeld kan worden bestaat uit studenten met een sofinummer. Dat zijn voornamelijk mensen met de Nederlandse nationaliteit en buitenlanders die voordat ze gingen studeren al in Nederland woonachtig waren (resident studenten). Er komt een geringe aantal non-resident studenten in de gekoppelde groep voor (ongeveer 1,5 procent). Zij zijn herkenbaar aan het feit dat zij eerste generatie allochtoon zijn en vlak voor aanvang van hun studie in Nederland zijn komen wonen. Deze studenten zijn eruit gehaald en geplaatst bij de restgroep die niet gekoppeld kon worden. Hierdoor worden beide groepen meer homogeen. Dat betekent dat de gekoppelde groep nu 95 procent uit maakt van het totaal en dat er alleen resident studenten in zitten. Een gering aantal resident studenten kon niet gekoppeld worden met het GBA. Deze studenten zitten in de niet gekoppelde groep. Hierdoor wordt het totaal aantal resident studenten met 1 à 2 procent onderschat. 
De niet gekoppelde groep is te vinden onder 'overige' bij de variabele herkomstgroepering.

Eerstejaars wo naar vooropleiding en herkomstgroepering, 2002/'03


  Vooropleiding (%) Eindtotaal  

Label herkomst vwo hbo-prope�deuse  hbo  anders absoluut

Totaal alle herkomstgroeperingen 66,0 6,5 16,1 11,4 100 33450
Totaal autochtoon 73,3 6,3 17,8 2,7 100 24980
Totaal allochtoon 65,7 10,2 13,9 10,2 100 5370
Westers allochtoon 70,5 8,1 12,4 9,0 100 2630
Westers 1e generatie 59,8 7,6 9,0 23,7 100 580
Westers 2e generatie 73,5 8,2 13,4 4,9 100 2050
Niet-westers allochtoon 61,1 12,3 15,2 11,4 100 2740
Niet-westers 2e generatie 71,0 10,7 12,8 5,6 100 1780
Niet-westers Marokkaans 56,3 15,1 20,0 8,6 100 350
Niet-westers Marokkaans 1e generatie 38,8 18,1 29,3 13,8 100 120
Niet-westers Marokkaans 2e generatie 65,0 13,7 15,4 6,0 100 230
Niet-westers Turks 55,8 17,2 16,6 10,4 100 360
Niet-westers Turks 1e generatie 46,5 12,7 21,1 19,7 100 70
Niet-westers Turks 2e generatie 58,1 18,3 15,5 8,1 100 280
Niet-westers Surinaams 62,9 10,4 19,6 7,1 100 610
Niet-westers Surinaams 1e generatie 42,3 17,4 30,2 10,1 100 150
Niet-westers Surinaams 2e generatie 69,7 8,1 16,2 6,1 100 460
Niet-westers Antilliaans/Arubaans 67,1 7,1 18,6 7,1 100 300
Niet-westers Antilliaans/Arubaans 1e gen  32,7 13,9 40,6 12,9 100 100
Niet-westers Antilliaans/Arubaans 2e gen  85,1 3,6 7,2 4,1 100 190
Niet-westers Overige 61,6 12,2 10,1 16,0 100 1140
Niet-westers Overige 1e generatie 45,0 14,5 10,7 29,8 100 530
Niet-westers Overige 2e generatie 75,9 10,2 9,7 4,3 100 610
Overige 8,2 1,6 6,8 83,4 100 3100

Algemene gegevens

Ingeschreven eerstejaars van reguliere voltijd (bekostigde)opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs naar herkomstgroepering en vooropleiding, De gegevens zijn ook beschikbaar met nadere uitsplitsing naar HOOP-indeling en geslacht. Gegevens beschikbaar voor: schooljaar 2002/'03

N.B. De aantallen zijn afgerond op veelvouden van 10.

Definities:

Allochtonen en Autochtonen

Om te bepalen of iemand autochtoon of allochtoon is, gebruikt het CBS gegevens over het geboorteland en het geboorteland van de ouders. Volgens deze CBS-definitie worden tot de eerste generatie allochtonen gerekend allen die in Nederland woonachtig zijn en 'zelf in het buitenland zijn geboren met minstens één in het buitenland geboren ouder'. Dienovereenkomstig worden tot de tweede generatie allochtonen gerekend 'zij die zelf in Nederland zijn geboren met eveneens minstens één in het buitenland geboren ouder'.

Eerstejaarsstudenten 

Zij die niet eerder in het wetenschappelijk onderwijs ingeschreven zijn geweest.

Herkomstgroepering 

In aanvulling op de standaarddefinitie van allochtonen gebruikt het CBS ook een vaste indeling van allochtonen naar herkomst, de zogenaamde herkomstgroepering. Daarbij worden twee hoofdcategorieën onderscheiden: westerse en niet-westerse allochtonen. Tot de westerse allochtonen behoren personen uit Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika, Indonesië, voormalig Nederlands Indië, Japan en Oceanië. Tot de niet-westerse allochtonen behoren personen uit onder meer Latijns Amerika, Afrika, Turkije, Marokko, Suriname en de Nederlandse Antillen.

Ingeschrevenen 

Zij die hun collegegeld of examengeld hebben betaald en van wie de inschrijvingsprocedure is voltooid. Degenen die binnen een instelling zijn ingeschreven voor meer dan één opleiding worden slechts eenmaal geteld.

HOOP-gebied 

Eén van de negen onderwijs- en onderzoeksgebieden in het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Studenten 

Ingeschrevenen anders dan auditoren en extraneï. Studenten hebben het recht deel te nemen aan het onderwijs en (onderdelen van) academische examens af te leggen.