Uitgaven voortgezet onderwijs en mbo

Volledige benaming

De uitgaven aan onderwijsinstellingen per leerling in het secundair onderwijs, prijspeil 2010.

Omschrijving

Deze indicator is opgebouwd uit twee grootheden: het aantal leerlingen en de onderwijsuitgaven op een constant prijspeil.
Het aantal leerlingen in het secundair onderwijs omvat de leerlingen in het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Onder het voortgezet onderwijs vallen ook leerlingen van ongeveer 12 jaar en ouder op speciale scholen. Speciale scholen geven onderwijs aan onder andere dove en slechthorende kinderen, visueel of lichamelijk gehandicapte kinderen, zeer moeilijk lerende of opvoedbare kinderen en langdurig zieke kinderen.
De onderwijsuitgaven bevatten alle uitgaven van de overheid, huishoudens, bedrijven, non-profit instellingen en organisaties in het buitenland aan onderwijsinstellingen. Alleen onderwijsinstellingen die regulier onderwijs geven zijn meegenomen. Dit zijn zowel door de overheid gesubsidieerde als particuliere onderwijsinstellingen.
De prijsmutatie van het bbp is gebruikt om te corrigeren voor prijsveranderingen.

Beschrijving onderwijsfinanci├źn

Data uitgaven per leerling

Data prijsmutatie van het bbp