Meerderheid gescheiden ouders blijft bij elkaar in de buurt

5. Conclusie

Twee derde van de ouderparen die uit elkaar gingen in 2014 woonde vlak na de scheidingminder dan 5 kilometer uit elkaar, 44 procent zelfs minder dan 2 kilometer. Hoewel dedoorsnee afstand tussen ouders in de jaren na de scheiding wel wat groter werd, bleef hetmerendeel zodanig bij elkaar in de buurt wonen dat beide ouders actief betrokken zoudenkunnen blijven bij de zorg voor de kinderen. Vergeleken met ouders die in 2004 uit elkaargingen, bleven ouders die in 2014 scheidden vaker bij elkaar in de buurt wonen. Dezeontwikkeling valt samen met de toename van het aandeel ouders dat na de scheiding kiestvoor co-ouderschap (Poortman en Van Gaalen, 2017). Mogelijk is ook de tussentijdsewetswijziging in 2009, die beide ouders stimuleert na de scheiding betrokken te blijven bijde opvoeding van de kinderen, hierop van invloed geweest.

Wel bestaan er duidelijke verschillen tussen groepen. Ouders met kinderen die ten tijde vande scheiding in de basisschoolleeftijd vallen, blijven dichter bij elkaar wonen dan oudersmet jongere of oudere kinderen. Voor de eerste groep ouders is een kleine afstand tussenbeide adressen waarschijnlijk van groter belang omdat zij relatief vaak kiezen voorco-ouderschap. Ook het welvaartsniveau van ouders speelt een rol: hoe hoger het gezinsinkomen was voor de scheiding, hoe dichter de ouders na de scheiding bij elkaar in debuurt blijven wonen. Het hogere welvaartsniveau stelt hen beter in staat om op korteafstand van elkaar geschikte woonruimte te bemachtigen. Tevens komt co-ouderschapmeer voor bij ouders met hogere inkomens (Bakker en Mulder, 2013). Indien vader enmoeder voor de scheiding ongeveer even veel bijdroegen aan het huishoudensinkomenblijven zij eveneens dichter bij elkaar wonen.

De woonomgeving speelt eveneens een belangrijke rol. In landelijk gebied gaan ouders nade scheiding aanzienlijk verder uit elkaar wonen dan in stedelijke omgevingen. Bekend isdat ex-partners na een scheiding relatief vaak naar steden verhuizen (Feijten en Van Ham,2007). Ook de regionale woningmarkt is van belang: bij hogere huizenprijzen zijn minderouders in staat om na de scheiding dicht bij elkaar te blijven wonen.Tot slot is het voor de afstand die kinderen moeten overbruggen tussen hun beide oudersvan belang of de ouders gaan samenwonen met een nieuwe partner. Zodra dit het geval isneemt de afstand tot de ex-partner vaak toe. Dit geldt in gelijke mate voor vaders enmoeders die gaan samenwonen met een nieuwe partner.