Kernprognose 2019-2060: 19 miljoen inwoners in 2039

1. Inleiding

Volgens de nieuwe Kernprognose van het CBS groeit de Nederlandse bevolking door tot 19,6 miljoen inwoners in 2060. Internationale migratie speelt een belangrijke rol bij de toekomstige bevolkingsgroei. De verwachte bevolkingsomvang in 2060 is 931 duizend groter dan volgens de prognose uit 2018. Dit komt met name door aangepaste veronderstellingen voor de migratie.

Voor de demografische prognoses werkt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meteen driejaarlijkse publicatiecyclus. Eind 2017 werd de Bevolkingsprognose 2017–2060 gepubliceerd, een nieuwe prognose voor de bevolking naar leeftijd, geslacht en migratieachtergrond (Stoeldraijer, Van Duin en Huisman, 2017a en 2017b). Eind 2018 werd de Kernprognose 2018–2060 gepubliceerd (Stoeldraijer en Van Duin, 2018). Dit was een update van de Bevolkingsprognose 2017–2060, waarbij de bevolking niet naar migratieachtergrond is onderscheiden. Tegelijkertijd met de Kernprognose werd de Huishoudensprognose 2019–2060 gepubliceerd, een prognose van de toekomstige huishoudenssamenstelling van de bevolking (Te Riele, Van Duin en Stoeldraijer, 2018). In september 2019 hebben het CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een prognose van huishoudens en bevolking in Nederlandse gemeenten uitgebracht (Te Riele et al., 2019).Dit artikel beschrijft de Kernprognose 2019–2060, die eind december 2019 is gepubliceerd.In 2020 volgt een nieuwe Bevolkingsprognose.

In voorgaande jaren waren Kernprognoses beperkte, technische, updates, waarbij het gebruikte langetermijnbeeld voor de immigratie ontleend werd aan de voorgaande Bevolkingsprognose. Vanwege de recente sterke stijging in de immigratie, waardoor de veronderstellingen van de Bevolkingsprognose uit 2017 achterhaald zijn, zijn voor deze Kernprognose ook de aannames voor de lange termijn aangepast.

In paragraaf 2 worden de recente ontwikkelingen en een vergelijking met de Bevolkingsprognose uit 2017 en de Kernprognose uit 2018 besproken. Paragraaf 3 beschrijft de bijgestelde veronderstellingen en resultaten voor geboorte, sterfte en migratie. De actualisering in de veronderstellingen op basis van recente ontwikkelingen wordt in dit artikel beschreven ten opzichte van de Kernprognose 2018–060. In paragraaf 4 volgt een beschrijving van de toekomstige ontwikkeling van de bevolking.