Materiaalefficiëntie economische sectoren

1. Inleiding

Met de kamerbrief1) van 25 januari 2021 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangekondigd dat het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) zal worden opgevolgd door het Circulair Materialenplan (CMP1). In de voortgangsbrief2) over de stand van zaken met betrekking tot de uitwerking van het Circulair Materialenplan staat het volgende:

De focus van het LAP ligt op een goed afvalbeheer. Het CMP1 zal (meer) informatie gaan bevatten over grondstofgebruik en het voorkomen dat een materiaal of product te snel afval wordt en zal meer handvatten bieden voor vergunningverleners om die kaders daadwerkelijk toe te passen bij vergunningverlening. Bevoegde gezagen kunnen bedrijven al stimuleren om zuinig om te gaan met grondstoffen en afval zo veel mogelijk te voorkomen, maar geven aan dat zij hiervoor de praktische handvatten missen. Voor energiebesparing is deze mogelijkheid er al, maar voor grondstoffengebruik en afvalpreventie nog niet. Met het CMP1 willen we verkennen of we hier handvatten kunnen bieden via een handreiking preventie voor vergunningverleners.

Voor het opstellen van de handreiking preventie en eventuele aanpassing van de wetgeving is het wenselijk om een beeld te hebben van de mogelijk te behalen grondstofbesparingswinst. Om inzicht te krijgen in de winst die te behalen valt door regelgeving en maatregelen rondom vergunningverlening is in opdracht van Rijkswaterstaat onderzoek gedaan. Dit onderzoek van het CBS is een eerste stap, waarin een beeld geschetst wordt van de omvang van de grondstof-, product-, en afvalstromen, en de materiaalefficiëntie en -productiviteit per sector. Meer specifiek geeft het onderzoek:

  • Inzicht in de absolute omvang van het materiaalgebruik;
  • Inzicht in de soorten grondstoffen, producten en afvalstoffen die rondgaan per economische sector;
  • Inzicht in de materiaalefficiëntie, de hoeveelheid geproduceerd product (kg) ten opzichte van het totale materiaalaanbod (producten plus afval, kg)
  • Inzicht in de materiaalproductiviteit, de hoeveelheid geproduceerd product (kg) ten opzichte van het materiaalgebruik (kg);
  • Een reflectie op de samengestelde cijfers, eerste conclusies op basis van de cijfers en aanbevelingen om beter zicht te krijgen op de mogelijk te behalen grondstofbesparingswinst.

1) Zie kamerbrief.
2) Zie voortgangsbrief.