Auteur: Rudi Bakker
Jeugdhulp 2022

1. Jongeren met jeugdhulp

In 2022 kregen 452 duizend jongeren jeugdhulp in natura. In 2021 waren dit er iets meer. Echter, het aantal voor 2022 is gebaseerd op voorlopige cijfers en voor 2021 op definitieve cijfers. In eerdere jaren bleek dat de definitieve cijfers 2 procent hoger uitvallen dan de voorlopige. Naar verwachting zal het aantal jongeren in de definitieve schatting over 2022 dus hoger gaan uitvallen. De meeste jongeren, 96 procent, kregen jeugdhulp zonder verblijf. Dat wil zeggen dat zij niet op de locatie van de jeugdhulpaanbieder overnachtten. Van hen kregen 24 duizend jongeren in 2022 zowel jeugdhulp zonder als jeugdhulp met verblijf. Dit is mogelijk als de zorg gedurende het jaar wijzigt of als de jongere bij de ene jeugdhulpaanbieder verblijft en tegelijkertijd ook hulp zonder verblijf krijgt van een andere jeugdhulpaanbieder.

1.0.1 Jongeren met jeugdhulp1)
 Column1
Zonder verblijf409390
Zowel zonder als met verblijf24025
Met verblijf18540
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar.

In 2022 ontvingen de meeste jeugdhulpjongeren, 70 procent, ambulante jeugdhulp op de locatie van de jeugdhulpaanbieder en 15 procent kreeg jeugdhulp van het wijk- of buurtteam van de gemeente. Het aantal jongeren met hulp van het wijkteam daalde met 5 duizend ten opzichte van 2021, het aantal jongeren met jeugdhulp in het netwerk van de jongere was in 2022 ruim 3 duizend hoger. Gemeenten vertalen zelf de definitie van jeugdhulp uit de jeugdwet naar de praktijksituatie in hun eigen wijkteam. Bij veel wijkteams lopen vraagverheldering, planvorming, doorverwijzing en eventueel hulpverlening in meer of mindere mate door elkaar. Hierdoor is het onderscheid tussen jongeren die wel of niet jeugdhulp van het wijkteam krijgen, en dus bij het CBS moeten worden aangeleverd, soms lastig te maken. Als gevolg hiervan zijn niet alleen de aantallen jongeren met wijkhulp tussen gemeenten moeilijk vergelijkbaar, ook laat de ontwikkeling in de tijd soms een grillig verloop zien.

1.0.2 Jongeren zonder verblijf1)
 2022* (x 1 000)2021 (x 1 000)2020 (x 1 000)2019 (x 1 000)
Totaal
zonder
verblijf
433,41433,98397,68405,71
Ambulant318,09316,31281,675291,51
Netwerk
jongere
100,0196,5483,19579,805
Wijkteam69,9574,93583,0884,205
Daghulp33,13532,84530,329
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar. Jongeren met meerdere hulpvormen komen meerdere malen in de figuur voor.

Bijna 43 duizend jongeren kregen in 2022 jeugdhulp met verblijf. Dat is ruim 9 procent van alle jongeren met jeugdhulp. Hiervan waren 20 duizend jongeren in een pleeggezin opgenomen. Dat is ruim 3 procent minder dan in 2021. Het aantal jongeren met gezinsgerichte opvang nam met 4 procent iets af tot ruim 6 duizend.
In 2022 hadden 1 825 jongeren een gesloten plaatsing. Dat waren er 70 minder dan in 2021. Ruim 18 duizend jongeren kregen een andere vorm van jeugdhulp met verblijf (figuur 1.0.3).

1.0.3 Jongeren met verblijf1)
 2022* (x 1 000)2021 (x 1 000)2020 (x 1 000)2019 (x 1 000)
Totaal
met verblijf
42,5643,7742,4743,345
Pleegzorg20,1820,8621,2121,525
Gezinsgericht6,2756,545,315,545
Gesloten
plaatsing
1,8251,8952,082,55
Overig18,39518,9718,13518,35
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar. Jongeren met meerdere hulpvormen komen meerdere malen in de figuur voor.

1.1 Ruim 10 procent van de Nederlandse jongeren ontvangt jeugdhulp

Jeugdhulp is in principe bedoeld voor personen tot 18 jaar, waarbij sinds 1 juli 2018 sommige vormen van jeugdhulp zoals pleegzorg standaard doorlopen tot 21 jaar. In uitzonderlijke gevallen kan de jeugdhulp worden voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. Van alle ruim 4,4 miljoen jongeren in de leeftijd tot en met 22 jaar kreeg 10,2 procent jeugdhulp in 2022. Als de groep van 18 tot en met 22-jarigen buiten beschouwing gelaten wordt, ontving 13,2 procent van alle jongeren jeugdhulp in deze periode.

Jongens ontvangen vaker jeugdhulp dan meisjes. Dit geldt zowel voor jeugdhulp met verblijf als voor jeugdhulp zonder verblijf. In 2022 kregen 209 duizend meisjes en 243 duizend jongens jeugdhulp. Het aandeel meisjes met jeugdhulp neemt de laatste jaren licht toe, met name bij jeugdhulp zonder verblijf (figuur 1.1.1).

1.1.1 Jongeren naar geslacht1)
 Jongens (%)Meisjes (%)
Nederland
2022*22617002161035
202122594402156565
202022594402156565
201922689752167010
Totaal jeugdhulp
2022*243170208780
2021247060205420
2020232135184605
2019239790184875
Zonder verblijf
2022*233590199820
2021237495196485
2020222360175320
2019232135184605
Met verblijf
2022*2249520070
20212323020540
20202255519915
20192324520100
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar.
 

1.2 Jeugdhulpjongeren met verblijf ouder dan jongeren zonder verblijf

De meeste jongeren met jeugdhulp in 2022 hadden een basisschoolleeftijd, 76 duizend van hen waren 4 tot en met 7 jaar oud en bijna 143 duizend waren 8 tot en met 11 jaar. Nederland kende op 1 januari 2022 739 duizend jongeren in de categorie 8 t/m 11-jarigen. Van hen kreeg dus ruim 19 procent jeugdhulp. Van de 1,16 miljoen Nederlandse jongeren van 12-17 jaar kregen er 187 duizend jeugdhulp in 2022. Dat is ruim 16 procent.

1.2.1 Jongeren naar leeftijd1)
 0-3 jaar (%)4-7 jaar (%)8-11 jaar (%)12-17 jaar (%)18 en ouder (%)
Nederland
2022*69109570763573865511634600
202168166070841574950011716500
202068166070841574950011716500
201968723571789575507511975500
Totaal jeugdhulp
2022*298757607014284518742015740
2021305257719514653018292515305
2020284957246513618016498514615
2019291057613013846516813512830
Zonder verblijf
2022*281207399513995017926012090
2021286507499014364017477511925
2020265757006013305015637511620
2019270507356513532015924510530
Met verblijf
2022*316054108525211054360
2021343057409020215154070
2020330055108640213303690
2019337056408890224802965
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar. Bij Nederland is de leeftijdscategorie 18 jaar en ouder weggelaten omdat slechts een klein deel van deze jongeren jeugdhulp ontvangt.

Er is een groot verschil in leeftijd per hulpvorm. Van de jongeren met jeugdhulp zonder verblijf was bijna 56 procent jonger dan 12 jaar, bij jeugdhulp met verblijf was 40 procent jonger dan 12 jaar. 

Het aandeel jongeren van 18 jaar en ouder met jeugdhulp met verblijf, ten opzichte van alle jongeren met jeugdhulp met verblijf, is toegenomen van 6,8 procent in 2019 naar 10,2 procent in 2022.

1.3 Meer jeugdhulp in huishoudens met lage inkomens

In Nederland wonen bijna 634 duizend jongeren tot en met 22 jaar in een huishouden4) met een inkomen dat tot de laagste 20 procent behoort. Van hen ontving 15,7 procent jeugdhulp. Het aandeel jongeren met jeugdhulp daalt naarmate het huishoudinkomen hoger is. In de 20 procent rijkste huishoudens kreeg 6,3 procent van de jongeren jeugdhulp.

Van alle 4,3 miljoen Nederlandse jongeren tot en met 22 jaar, waarvan het huishoudinkomen bekend is, kreeg in 2022 0,8 procent jeugdhulp met verblijf. In de 20 procent laagste inkomens kreeg 3 procent jeugdhulp met verblijf. Dat is bijna vier keer zo vaak.

1.3.1 Jeugdhulp naar huishoudinkomen1)
 Met jeugdhulp (%)
Totaal jeugdhulp
Totaal10,2
Laagste kwintiel15,7
2e kwintiel12,8
3e kwintiel10,3
4e kwintiel8,2
Hoogste kwintiel6,3
Zonder verblijf
Totaal9,8
Laagste kwintiel14,4
2e kwintiel12,3
3e kwintiel10
4e kwintiel8,1
Hoogste kwintiel6,2
Met verblijf
Totaal1
Laagste kwintiel3
2e kwintiel1,3
3e kwintiel0,6
4e kwintiel0,3
Hoogste kwintiel0,2
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar.
 

1.4 Meer uitdagingen in huishoudens van jeugdhulpjongeren met verblijf

Van een aantal achtergrondkenmerken5) is onderzocht hoe de situatie van jongeren met jeugdhulp afwijkt van de jongeren zonder jeugdhulp. In figuur 1.4.1 zijn deze kenmerken weergegeven. Bij ruim 73 procent van de Nederlandse jongeren wonen beide juridische ouders in hetzelfde huishouden. Voor jongeren met jeugdhulp is dit 59 procent en voor jongeren met jeugdhulp met verblijf slechts 23 procent.

Hetzelfde patroon geldt voor kinderen uit huishoudens waar ook gebruik wordt gemaakt van ondersteuning op grond van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) of waarin zorgkosten zijn gemaakt voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) dan wel GGZ-medicatie is voorgeschreven. Van alle kinderen in Nederland was bij 6 procent sprake van WMO gebruik in het huishouden en bij 24 procent van GGZ in het huishouden. Bij huishoudens met jeugdhulpjongeren is dit 14 en 45 procent en in huishoudens van jongeren met jeugdhulp met verblijf 37 en 57 procent. In de huishoudens van jongeren met jeugdhulp met verblijf is in 24 procent van de gevallen iemand als verdachte van een misdrijf aangemerkt.

1.4.1 Jeugdhulp naar huishoudkenmerken1)
 ja (%)nee (%)
Ouders op hetzelfde adres
Nederland32403901181475
Totaal jeugdhulp256260179940
Zonder verblijf253095165225
Met verblijf962532065
WMO in huishouden
Nederland2475804161685
Totaal jeugdhulp60950373410
Zonder verblijf54445362905
Met verblijf1479025495
GGZ in huishouden
Nederland10749353334330
Totaal jeugdhulp196235238125
Zonder verblijf187250230100
Met verblijf2313517150
Verdachte in huishouden
Nederland2190204190245
Totaal jeugdhulp35155399205
Zonder verblijf30525386825
Met verblijf965530630
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar.

1.5 7 procent jeugdhulpontvangers ook in jeugdbescherming

Ruim 92 procent van de 452 duizend jongeren met jeugdhulp in 2022 ontving alleen jeugdhulp en daarnaast geen andere vorm van jeugdzorg. Van de jongeren met jeugdhulp kreeg 7 procent naast jeugdhulp ook jeugdbescherming en 915 jongeren kregen naast jeugdhulp en jeugdbescherming ook jeugdreclassering (figuur 1.6.1). Bij 3 duizend jongeren was naast jeugdhulp ook een jeugdreclasseringsmaatregel van kracht zonder jeugdbescherming (0,7 procent).

Jongeren tot en met drie jaar die jeugdhulp met verblijf kregen, hadden in 63 procent van de gevallen ook jeugdbescherming. Bij jongeren van 4 tot en met 11 jaar was dit 50 procent. Van de jongeren met jeugdhulp zonder verblijf had ruim 8 procent van de 0 tot en met 3-jarigen ook jeugdbescherming en van de 4 tot en met 11-jarigen had 5,5 procent ook jeugdbescherming.

Jongeren kunnen pas vanaf 12 jaar een jeugdreclasseringsmaatregel opgelegd krijgen en jeugdbescherming houdt op zodra de jongere de leeftijd van achttien jaar bereikt.

1.5.1 Samenloop jeugdzorgvormen
 Alleen jeugdhulp (%)Jeugdhulp en jeugdbescherming (%)Jeugdhulp en jeugdreclassering (%)Jeugdhulp en jeugdbescherming en jeugdreclassering (%)
Totaal jeugdhulp
0 tot en met 3 jaar26485339000
4 tot en met 11 jaar2045401437500
12 tot en met 17 jaar171165132052140915
18 tot en met 22 jaar14700010350
Zonder verblijf
0 tot en met 3 jaar25790233000
4 tot en met 11 jaar2021751176500
12 tot en met 17 jaar16686596302025740
18 tot en met 22 jaar1127508150
Met verblijf
0 tot en met 3 jaar1155200500
4 tot en met 11 jaar6900703500
12 tot en met 17 jaar118108325425540
18 tot en met 22 jaar401503450

Het aandeel jongeren met jeugdhulp in combinatie met jeugdbescherming en/of jeugdbescherming is in lijn met die in eerdere perioden.

1.5.2 Samenloop jeugdzorgvormen
 Alleen jeugdhulp (%)Jeugdhulp en jeugdbescherming (%)Jeugdhulp en jeugdreclassering (%)Jeugdhulp en jeugdbescherming en jeugdreclassering (%)
2022*416890309653180915
2021415435328303285930
20203749053138033551005
20193876803160533951150

1.6 Grote regionale verschillen in aandeel jeugdhulp

Van de in totaal 452 duizend jongeren met jeugdhulp in 2022 woonden er 95 duizend in Zuid-Holland6). Zeeland had het kleinste aantal, bijna 11 duizend Zeeuwse jongeren ontvingen jeugdhulp. De meeste jongeren in jeugdhulp kwamen uit Amsterdam (21 duizend), Den Haag (16 duizend), Utrecht (12 duizend) en Rotterdam (11 duizend). Echter, wanneer wordt gekeken naar het aandeel van de jongeren met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren in de gemeente, dan blijkt dat in de gemeenten Tiel en Terneuzen meer dan 22 procent van de jongeren tot 18 jaar jeugdhulp kreeg (zie figuur 1.6.1). De gemeenten Weert en Nissewaard hadden met meer dan 5 procent het hoogste aandeel jongeren van 18 jaar en ouder met jeugdhulp.

1.6.1 Jeugdhulp bij 0 t/m 17-jarigen
Gemeente_naamaandeelJH (%)
's-Gravenhage (gemeente)14,12
's-Hertogenbosch12,8
Aa en Hunze13
Aalsmeer12,55
Aalten13,3
Achtkarspelen12,81
Alblasserdam15,38
Albrandswaard9,44
Alkmaar15,38
Almelo14,52
Almere12,98
Alphen aan den Rijn14,16
Alphen-Chaam12,55
Altena11,9
Ameland7,77
Amersfoort14,57
Amstelveen10,69
Amsterdam13,94
Apeldoorn14,39
Arnhem14,68
Assen16,89
Asten9,88
Baarle-Nassau12,92
Baarn12,94
Barendrecht9,82
Barneveld10,22
Beek (L.)16,33
Beekdaelen14,97
Beesel14,67
Berg en Dal11,51
Bergeijk9,15
Bergen (L.)14,04
Bergen (NH.)12,68
Bergen op Zoom17,36
Berkelland12,85
Bernheze13,55
Best13,34
Beuningen13,67
Beverwijk13,78
Bladel9,54
Blaricum10,62
Bloemendaal11,93
Bodegraven-Reeuwijk11,84
Boekel10,93
Borger-Odoorn13,81
Borne12,46
Borsele12,07
Boxtel12,57
Breda13,32
Brielle8,91
Bronckhorst12,01
Brummen13,57
Brunssum18,54
Bunnik12,87
Bunschoten14,13
Buren14,86
Capelle aan den IJssel14,42
Castricum12,77
Coevorden11,43
Cranendonck11,8
Culemborg14,31
Dalfsen11,24
Dantumadiel10,3
De Bilt15,03
De Fryske Marren10,41
De Ronde Venen9,45
De Wolden11,5
Delft16,3
Den Helder17,06
Deurne10
Deventer11,52
Diemen10,26
Dijk en Waard14,25
Dinkelland8,88
Doesburg18,47
Doetinchem13,14
Dongen16
Dordrecht15,81
Drechterland9,11
Drimmelen15,23
Dronten11,45
Druten13,19
Duiven14,79
Echt-Susteren17,07
Edam-Volendam8,52
Ede11,52
Eemnes12,73
Eemsdelta13,22
Eersel9,64
Eijsden-Margraten13,02
Eindhoven11,04
Elburg10,25
Emmen13,69
Enkhuizen14,2
Enschede14,32
Epe12,33
Ermelo13,93
Etten-Leur13,46
Geertruidenberg17,63
Geldrop-Mierlo14,18
Gemert-Bakel8,37
Gennep15,03
Gilze en Rijen14,39
Goeree-Overflakkee10,24
Goes15,58
Goirle13,19
Gooise Meren12,82
Gorinchem13,94
Gouda15,67
Groningen (gemeente)15,27
Gulpen-Wittem14,31
Haaksbergen11,4
Haarlem11,41
Haarlemmermeer13,05
Halderberge13,19
Hardenberg12,12
Harderwijk15,42
Hardinxveld-Giessendam9,79
Harlingen12,44
Hattem9,77
Heemskerk14,2
Heemstede11,34
Heerde14,77
Heerenveen12,62
Heerlen17,3
Heeze-Leende10,78
Heiloo12,66
Hellendoorn11,41
Hellevoetsluis10,34
Helmond10,78
Hendrik-Ido-Ambacht13,22
Hengelo (O.)14,23
Het Hogeland15,15
Heumen11,86
Heusden13,41
Hillegom16,6
Hilvarenbeek9,6
Hilversum12,83
Hoeksche Waard12,63
Hof van Twente11,63
Hollands Kroon14,45
Hoogeveen13,86
Hoorn13,74
Horst aan de Maas13,9
Houten13,49
Huizen12,98
Hulst14,99
IJsselstein14,48
Kaag en Braassem14,64
Kampen12,56
Kapelle13,92
Katwijk13,99
Kerkrade17,66
Koggenland10,87
Krimpen aan den IJssel19,15
Krimpenerwaard11,63
Laarbeek9,7
Land van Cuijk12,24
Landgraaf15,71
Landsmeer11,09
Lansingerland10,69
Laren (NH.)11,76
Leeuwarden17,1
Leiden16,07
Leiderdorp15,93
Leidschendam-Voorburg13,84
Lelystad11,71
Leudal15,96
Leusden13,12
Lingewaard15,17
Lisse14,85
Lochem12,14
Loon op Zand13,52
Lopik10,37
Losser11,71
Maasdriel13,1
Maasgouw14,2
Maashorst12,08
Maassluis6,54
Maastricht17,13
Medemblik12,01
Meerssen15,12
Meierijstad13,24
Meppel14
Middelburg (Z.)14,23
Midden-Delfland9,63
Midden-Drenthe13,34
Midden-Groningen16,74
Moerdijk15,56
Molenlanden12,84
Montferland13,72
Montfoort9,17
Mook en Middelaar11,48
Neder-Betuwe12,97
Nederweert14,64
Nieuwegein13,94
Nieuwkoop13,65
Nijkerk11,5
Nijmegen13,4
Nissewaard14,58
Noardeast-Fryslân11,62
Noord-Beveland11,07
Noordenveld12,16
Noordoostpolder9,69
Noordwijk14,61
Nuenen, Gerwen en Nederwetten9,63
Nunspeet11,9
Oegstgeest14,4
Oirschot12,41
Oisterwijk12,44
Oldambt15,65
Oldebroek10,96
Oldenzaal11,71
Olst-Wijhe10,08
Ommen11,01
Oost Gelre14,48
Oosterhout15,25
Ooststellingwerf15,24
Oostzaan11,03
Opmeer8,41
Opsterland11,12
Oss17,54
Oude IJsselstreek16,53
Ouder-Amstel11,52
Oudewater9,51
Overbetuwe12,8
Papendrecht16,28
Peel en Maas11,22
Pekela16
Pijnacker-Nootdorp11,43
Purmerend11,43
Putten12,43
Raalte7,36
Reimerswaal10,83
Renkum14,9
Renswoude9,01
Reusel-De Mierden9,7
Rheden14,98
Rhenen8,95
Ridderkerk10,75
Rijssen-Holten12,71
Rijswijk (ZH.)13,34
Roerdalen14,5
Roermond15,56
Roosendaal14,27
Rotterdam8,77
Rozendaal10,19
Rucphen15,52
Schagen11,68
Scherpenzeel10,91
Schiedam7,42
Schiermonnikoog11,4
Schouwen-Duiveland12,05
Simpelveld13,37
Sint-Michielsgestel10,13
Sittard-Geleen18,32
Sliedrecht16,36
Sluis17,2
Smallingerland15,21
Soest13,41
Someren8,75
Son en Breugel12,47
Stadskanaal14,49
Staphorst6,46
Stede Broec13,22
Steenbergen14,42
Steenwijkerland11,62
Stein (L.)14,45
Stichtse Vecht12,08
Súdwest-Fryslân12,98
Terneuzen22,26
Terschelling14,1
Texel12,45
Teylingen14,3
Tholen12,54
Tiel22,93
Tilburg14,32
Tubbergen9,42
Twenterand13,65
Tynaarlo12,03
Tytsjerksteradiel11,53
Uitgeest11,4
Uithoorn12,5
Urk5,47
Utrecht (gemeente)15,17
Utrechtse Heuvelrug12,73
Vaals12,21
Valkenburg aan de Geul14,71
Valkenswaard11,32
Veendam19,27
Veenendaal16,4
Veere10,27
Veldhoven13,49
Velsen14,3
Venlo13,24
Venray12,1
Vijfheerenlanden11,16
Vlaardingen8,14
Vlieland6,34
Vlissingen15,32
Voerendaal9,16
Voorschoten11,23
Voorst9,55
Vught11,02
Waadhoeke12,07
Waalre13,54
Waalwijk14,72
Waddinxveen11,6
Wageningen13,82
Wassenaar10,44
Waterland12,93
Weert14,65
Weesp8,87
West Betuwe13,64
West Maas en Waal13,79
Westerkwartier13,77
Westerveld12,56
Westervoort15,75
Westerwolde11,66
Westland11,64
Weststellingwerf10,86
Westvoorne6,69
Wierden9,79
Wijchen13,71
Wijdemeren12,16
Wijk bij Duurstede15,79
Winterswijk15,15
Woensdrecht15,03
Woerden11,44
Wormerland13,01
Woudenberg10,47
Zaanstad14,74
Zaltbommel12,28
Zandvoort11,04
Zeewolde16,36
Zeist16,01
Zevenaar15,28
Zoetermeer17,49
Zoeterwoude15,18
Zuidplas12,2
Zundert10,21
Zutphen17,39
Zwartewaterland8,73
Zwijndrecht18,07
Zwolle12,73

1.6.2 Jeugdhulp bij 18 t/m 22-jarigen
Gemeente_naamaandeelJH (%)
's-Gravenhage (gemeente)1,1
's-Hertogenbosch0,84
Aa en Hunze1,64
Aalsmeer0,74
Aalten1,19
Achtkarspelen0,91
Alblasserdam1,53
Albrandswaard0
Alkmaar1,55
Almelo1,74
Almere1,31
Alphen aan den Rijn2,26
Alphen-Chaam0
Altena0,65
Ameland0
Amersfoort3,5
Amstelveen0,87
Amsterdam1,72
Apeldoorn1,43
Arnhem1,39
Assen2,83
Asten0
Baarle-Nassau0
Baarn1,9
Barendrecht0,54
Barneveld0,67
Beek (L.)0
Beekdaelen0,57
Beesel1,74
Berg en Dal1,14
Bergeijk4,04
Bergen (L.)0
Bergen (NH.)0
Bergen op Zoom1,53
Berkelland0,5
Bernheze0,96
Best4,55
Beuningen1,27
Beverwijk1,32
Bladel2,51
Blaricum0
Bloemendaal0,96
Bodegraven-Reeuwijk1,44
Boekel0
Borger-Odoorn2,4
Borne0,78
Borsele1,02
Boxtel0,85
Breda0,56
Brielle0,83
Bronckhorst0,99
Brummen0,71
Brunssum0,94
Bunnik1,61
Bunschoten0,76
Buren1,94
Capelle aan den IJssel1,74
Castricum0,57
Coevorden1,7
Cranendonck3,71
Culemborg1,38
Dalfsen0
Dantumadiel1,11
De Bilt4,06
De Fryske Marren0,99
De Ronde Venen0,61
De Wolden0,99
Delft1,18
Den Helder2,47
Deurne0,74
Deventer0,85
Diemen0,9
Dijk en Waard0,91
Dinkelland0
Doesburg0
Doetinchem0,85
Dongen0,54
Dordrecht1,6
Drechterland0,64
Drimmelen0,51
Dronten0,76
Druten0,98
Duiven0,87
Echt-Susteren2,44
Edam-Volendam0,63
Ede1,05
Eemnes1,5
Eemsdelta2,18
Eersel2,91
Eijsden-Margraten0
Eindhoven3,16
Elburg0,78
Emmen1,86
Enkhuizen1,11
Enschede1,1
Epe0,97
Ermelo1,02
Etten-Leur1,29
Geertruidenberg0
Geldrop-Mierlo4,08
Gemert-Bakel0
Gennep0
Gilze en Rijen0,58
Goeree-Overflakkee0,59
Goes1,33
Goirle0
Gooise Meren1,76
Gorinchem1,36
Gouda1,6
Groningen (gemeente)0,72
Gulpen-Wittem1,24
Haaksbergen0
Haarlem1,81
Haarlemmermeer1,03
Halderberge1,66
Hardenberg0,56
Harderwijk0,77
Hardinxveld-Giessendam1,71
Harlingen1,41
Hattem0
Heemskerk1,31
Heemstede1,02
Heerde1,15
Heerenveen1,16
Heerlen1,09
Heeze-Leende2,86
Heiloo1,08
Hellendoorn0,45
Hellevoetsluis1,29
Helmond0,86
Hendrik-Ido-Ambacht0,5
Hengelo (O.)0,78
Het Hogeland1,5
Heumen0
Heusden1,49
Hillegom0,82
Hilvarenbeek0
Hilversum1,55
Hoeksche Waard0,7
Hof van Twente0,61
Hollands Kroon1,4
Hoogeveen1,89
Hoorn1,33
Horst aan de Maas0,88
Houten1,38
Huizen2,13
Hulst1,56
IJsselstein1,67
Kaag en Braassem3,42
Kampen0,71
Kapelle0
Katwijk0,86
Kerkrade1,02
Koggenland1,26
Krimpen aan den IJssel2,39
Krimpenerwaard1,01
Laarbeek0,67
Land van Cuijk0,47
Landgraaf1,25
Landsmeer1,6
Lansingerland0,77
Laren (NH.)0
Leeuwarden1,55
Leiden0,76
Leiderdorp1,73
Leidschendam-Voorburg0,75
Lelystad1,09
Leudal4,16
Leusden1,26
Lingewaard0,74
Lisse1,47
Lochem0,52
Loon op Zand0,91
Lopik1,07
Losser0
Maasdriel0,88
Maasgouw2,63
Maashorst0,59
Maassluis1,26
Maastricht0,49
Medemblik0,79
Meerssen0,89
Meierijstad1,15
Meppel1,7
Middelburg (Z.)1,9
Midden-Delfland1,22
Midden-Drenthe1,59
Midden-Groningen1,46
Moerdijk1,34
Molenlanden0,82
Montferland0,94
Montfoort1,71
Mook en Middelaar0
Neder-Betuwe1,96
Nederweert3,02
Nieuwegein2,24
Nieuwkoop0,52
Nijkerk0,98
Nijmegen0,97
Nissewaard5,15
Noardeast-Fryslân1,4
Noord-Beveland0
Noordenveld1,51
Noordoostpolder0,83
Noordwijk0,93
Nuenen, Gerwen en Nederwetten3,61
Nunspeet0,97
Oegstgeest1,67
Oirschot2,39
Oisterwijk0,54
Oldambt0,92
Oldebroek0
Oldenzaal0,55
Olst-Wijhe0
Ommen0
Oost Gelre1,28
Oosterhout0,53
Ooststellingwerf0,74
Oostzaan1,85
Opmeer0
Opsterland1,19
Oss0,72
Oude IJsselstreek1,31
Ouder-Amstel1,76
Oudewater0
Overbetuwe0,77
Papendrecht1,05
Peel en Maas1
Pekela1,31
Pijnacker-Nootdorp1,05
Purmerend1,17
Putten0,65
Raalte0,65
Reimerswaal1,3
Renkum1,08
Renswoude0
Reusel-De Mierden2,13
Rheden1,21
Rhenen0,79
Ridderkerk1,04
Rijssen-Holten1,23
Rijswijk (ZH.)1,5
Roerdalen2,97
Roermond3,37
Roosendaal1,61
Rotterdam1,86
Rozendaal0
Rucphen2,11
Schagen1,3
Scherpenzeel0
Schiedam1,11
Schiermonnikoog0
Schouwen-Duiveland1,34
Simpelveld0
Sint-Michielsgestel0
Sittard-Geleen1,02
Sliedrecht1,24
Sluis1,37
Smallingerland1,91
Soest1,27
Someren1,16
Son en Breugel3,69
Stadskanaal1,24
Staphorst0
Stede Broec1,16
Steenbergen0
Steenwijkerland0,89
Stein (L.)0,66
Stichtse Vecht1,9
Súdwest-Fryslân1,29
Terneuzen2
Terschelling0
Texel2,54
Teylingen1,57
Tholen0,56
Tiel2,96
Tilburg0,56
Tubbergen0,68
Twenterand0,97
Tynaarlo1,63
Tytsjerksteradiel0,9
Uitgeest0
Uithoorn0,93
Urk0
Utrecht (gemeente)3,92
Utrechtse Heuvelrug1,42
Vaals0
Valkenburg aan de Geul0
Valkenswaard3
Veendam1,92
Veenendaal1,94
Veere0,85
Veldhoven3,33
Velsen1,83
Venlo1,86
Venray0,66
Vijfheerenlanden1,19
Vlaardingen1,21
Vlieland0
Vlissingen1,79
Voerendaal0
Voorschoten1,32
Voorst1,22
Vught0
Waadhoeke1,38
Waalre2,91
Waalwijk0,92
Waddinxveen1,11
Wageningen0,35
Wassenaar0,52
Waterland1,06
Weert5,18
Weesp0
West Betuwe0,97
West Maas en Waal1,01
Westerkwartier1,25
Westerveld1,36
Westervoort1,08
Westerwolde1,53
Westland1,4
Weststellingwerf0,7
Westvoorne0
Wierden0,84
Wijchen1,33
Wijdemeren1
Wijk bij Duurstede2,22
Winterswijk2,4
Woensdrecht0,95
Woerden1,19
Wormerland1,88
Woudenberg2,08
Zaanstad2,64
Zaltbommel1,39
Zandvoort0
Zeewolde0,91
Zeist2,17
Zevenaar1
Zoetermeer1,17
Zoeterwoude1,65
Zuidplas0,89
Zundert0,81
Zutphen1,64
Zwartewaterland0
Zwijndrecht1,07
Zwolle0,78

1.6.3 Jeugdhulp bij 0 t/m 17-jarigen
Jeugdzorgregios_naamstatcode
Achterhoek13,82
Alkmaar(Noord-Kennemerland)14,1
Amsterdam-Amstelland13,36
CentraalGelderland14,64
Drenthe13,63
Eemland13,85
Flevoland11,88
FoodValley12
Friesland(Fryslân)13,22
GooienVechtstreek12,31
Groningen15,08
Haaglanden13,94
Haarlemmermeer13,05
HollandRijnland14,77
IJmond(MiddenKennemerland)14,12
IJsselland11,31
KopvanNoord-Holland14,37
Lekstroom12,92
Midden-Brabant13,93
Midden-LimburgOost15,53
Midden-LimburgWest15,08
MiddenHolland12,92
MiddenIJssel/OostVeluwe13,84
Noord-Limburg13,05
Noord-Veluwe12,86
NoordoostBrabant13,16
RijkvanNijmegen13,13
Rijnmond9,84
Rivierenland14,98
Twente12,87
UtrechtStad15,17
UtrechtWest10,94
WestBrabantOost13,77
WestBrabantWest14,71
WestFriesland12,34
Zaanstreek-Waterland12,82
Zeeland14,71
Zuid-HollandZuid14,54
Zuid-Limburg16,35
ZuidKennemerland11,44
Zuidoost-Brabant11,1
ZuidoostUtrecht14,71

1.6.4 Jeugdhulp bij 18 t/m 22-jarigen
Jeugdzorgregios_naamstatcode
Achterhoek1,11
Alkmaar(Noord-Kennemerland)1,04
Amsterdam-Amstelland1,57
CentraalGelderland1,01
Drenthe1,88
Eemland2,49
Flevoland1,09
FoodValley1,12
Friesland(Fryslân)1,29
GooienVechtstreek1,53
Groningen1,02
Haaglanden1,14
Haarlemmermeer1,03
HollandRijnland1,32
IJmond(MiddenKennemerland)1,56
IJsselland0,69
KopvanNoord-Holland1,78
Lekstroom1,59
Midden-Brabant0,67
Midden-LimburgOost2,97
Midden-LimburgWest4,45
MiddenHolland1,24
MiddenIJssel/OostVeluwe1,24
Noord-Limburg1,23
Noord-Veluwe0,76
NoordoostBrabant0,73
RijkvanNijmegen1
Rijnmond1,73
Rivierenland1,62
Twente0,94
UtrechtStad3,92
UtrechtWest1,28
WestBrabantOost0,57
WestBrabantWest1,4
WestFriesland1,06
Zaanstreek-Waterland1,84
Zeeland1,42
Zuid-HollandZuid1,15
Zuid-Limburg0,75
ZuidKennemerland1,55
Zuidoost-Brabant2,62
ZuidoostUtrecht2,33

In relatie tot de bevolkingsomvang van de gemeente, werd de meeste jeugdhulp verleend in gemeenten met 100 tot 150 duizend inwoners (figuur 1.6.5). Van de jongeren tot en met 17 jaar uit die gemeenten ontving 14,5 procent jeugdhulp. Het percentage jongeren van 18 tot en met 22 jaar met jeugdhulp was het hoogst in de vier grote steden met meer dan 250 duizend inwoners.

1.6.5 Jeugdhulp naar gemeentegrootte
 0 tot en met 17 jaar (%)18 tot en met 22 jaar (%)
Totaal Nederland13,221,4
Gemeenten met:
Minder dan 5.000 inwoners10,54
5.000 tot 10.000 inwoners12,041,03
10.000 tot 20.000 inwoners11,641,28
20.000 tot 50.000 inwoners13,031,23
50.000 tot 100.000 inwoners13,451,38
100.000 tot 150.000 inwoners14,461,21
150.000 tot 250.000 inwoners13,541,39
250.000 inwoners of meer12,771,98

4) Gegevens over huishoudinkomen betreft de stand op 1 januari 2021. Dat is de meest recente datum waarop dit kenmerk beschikbaar is.
5) Voor alle huishoudkenmerken is de meest recent beschikbare informatie gebruikt. Voor ouders in het hetzelfde huishouden is dit de situatie op 1 januari 2022. WMO in huishouden is gebaseerd op twee databronnen over de ondersteuning in 2021 op grond van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO); de combinatie van deze bronnen is zo goed als volledig, alleen in enkele gemeenten ontbreekt de WMO waarvoor geen eigen bijdrage via CAK is betaald. GGZ in huishouden is een combinatie van of personen in het huishouden zorgkosten voor GGZ hebben gemaakt (2020) en of personen in het huishouden medicatie gebruikten vanwege psychische problemen (2021). Voor verdachte in het huishouden is gekeken of personen in het huishouden in de periode 2017-2021 zijn geregistreerd als verdachte, ongeacht het type misdrijf.
6) Volgens het woonplaatsbeginsel. Zie: https://vng.nl/artikelen/woonplaatsbeginsel-jeugdhulp