Auteur: Hermine Molnár-in 't Veld, Lolke Schakel, Coen van Heukelingen
ODiN 2021 Noordvleugel

6. Samenvatting

Deze nota bevat resultaten uit het ODiN over het verplaatsingsgedrag van de inwoners van Noordvleugel. Het rapportagegebied Noordvleugel betreft de metropoolregio Amsterdam plus de gemeenten Zeewolde en Dronten. Het deelgebied Noord-Holland Noord, waar ook meerwerk wordt uitgevoerd, behoort niet tot het gebied waarover gerapporteerd is. Dit om de vergelijkbaarheid van resultaten over Noordvleugel met voorgaande jaren te behouden. De resultaten zijn weergegeven voor het totale jaar en voor verschillende selecties van dagen voor zowel 2018, 2019, 2020 en 2021. In veel gevallen zijn uitsplitsingen gemaakt naar vervoerwijze en motief. De significantie van verschillen tussen ODiN 2020 en 2021, alsmede tussen ODiN 2019 en 2021 is getoetst. 

Zowel in 2020 als in 2021 golden diverse maatregelen om het coronavirus de kop in te drukken. In januari 2021 startte Nederland met de eerste vaccinaties tegen het coronavirus. Afhankelijk van het aantal mensen dat in het ziekenhuis belandde, en met name op de intensive care, werden maatregelen verstevigd of versoepeld. Hoewel veel van de maatregelen die in 2020 van toepassing waren ook golden in 2021, waren deze soms van kortere duur of werden afgezwakt. Ook waren maatregelen soms van toepassing in een andere periode van het jaar in 2021 dan in 2020. Nieuw in 2021 was een maatregel als de avondklok. Deze gold bijvoorbeeld in de periode van 23 maart tot 28 april 2021. Ook nieuw was het gebruik van het coronatoegangsbewijs vanaf 13 jaar vanaf 25 september 2021, waardoor mensen in bezit van zo’n bewijs iets meer mogelijkheden kregen, zoals bijvoorbeeld toegang tot bioscoop, theater, of (een deel van) de horecagelegenheden.

ODiN 2021 laat een gewijzigd mobiliteitsbeeld zien in vergelijking met ODiN 2020 en ook met 2019 en 2018. Dit geldt in 2021 in vergelijking met 2020 voor de indicatoren reizigerskilometers, aantal verplaatsingen per 1 000 inwoners van Noordvleugel en voor verkeersdeelname. Er zijn geen verschillen op het totaalniveau met betrekking tot de indicatoren afgelegde afstand per verplaatsing en deelname van inwoners van Noordvleugel aan het openbaar vervoer. Als de gegevens van 2021 worden vergeleken met 2019 dan blijkt er tussen deze twee jaren op vele punten een significant gewijzigd mobiliteitsbeeld te zijn bij alle onderzochte indicatoren. Hieronder volgt nog informatie over de belangrijkste verschillen tussen met name 2021 en 2020. 

Verkeersdeelname

De verkeersdeelname van inwoners van Noordvleugel van 6 jaar of ouder is in 2021 significant hoger dan in 2020. In 2021 nam 77 procent van de inwoners van Noordvleugel deel aan het verkeer tegen 71 procent in 2020. Een stijging is ook te zien voor specifiek de doordeweekse dagen (exclusief feestdagen) en voor de weekend- en feestdagen. Er is geen significant verschil in verkeersdeelname aan het openbaar vervoer tussen 2021 en 2020, maar wel tussen 2021 en 2019. 

Totale vervoersprestatie

Het totale aantal reizigerskilometers in het gebied Noordvleugel is in 2021 in vergelijking met ODiN 2020 met 15 procent significant toegenomen tot bijna 23 miljard reizigerskilometers. De vervoersprestatie nam in 2021 significant toe voor: personenauto als bestuurder (15 procent), personenauto als passagier (25 procent) en lopen (bijna 28 procent). Tussen 2021 en 2019 is er geen significant verschil voor personenauto als passagier, maar wel voor de personenauto als bestuurder (-15 procent). Voor het openbaar vervoer is er in 2021 ook een significant verschil met 2019: voor de trein -56 procent en voor ‘bus, tram en metro’ 50 procent.

Reguliere reizigerskilometers

Het totale aantal reguliere reizigerskilometers afgelegd door inwoners van Noordvleugel is in 2021 ten opzichte van 2020 significant toegenomen met 14 procent tot ruim 22 miljard kilometer. Uit de verdeling naar vervoerwijze blijkt dat lopen in 2021 significant is toegenomen met 28 procent. Daarnaast is het aantal reguliere reizigerskilometers significant toegenomen voor personenauto als passagier (25 procent) en voor de personenauto als bestuurder (13 procent). Op werkdagen in 2021 zijn bijna 15 miljard reguliere reizigerskilometers afgelegd door bewoners van Noordvleugel. Verdeeld naar vervoerwijze zijn op deze dagen de reizigerskilometers in 2021 onder andere significant toegenomen voor personenauto als passagier (29 procent) en lopen (27 procent).

Gemiddeld aantal verplaatsingen

In ODiN 2021 is het gemiddeld aantal reguliere verplaatsingen per 1 000 inwoners van Noordvleugel per dag significant hoger (10 procent) dan in ODiN 2020. Het totaal aantal verplaatsingen op werkdagen is 9 procent hoger en op weekend- en feestdagen 12 procent hoger dan in ODiN 2020. In 2021 is het aantal verplaatsingen ten opzichte van 2020 als passagier van een personenauto significant toegenomen met 17 procent en te voet met 24 procent. Gelet op de onderverdeling naar motief zijn in ODiN 2021 onder andere significant meer verplaatsingen gemaakt op een gemiddelde dag en ook op een gemiddelde werkdag voor het motief ‘Diensten en verzorging’ (33 procent en 27 procent). 

Gemiddelde afstand per verplaatsing

De gemiddelde afstand per reguliere verplaatsing op een gemiddelde dag, een gemiddelde werkdag en op een gemiddelde weekend- en/of feestdag in 2021 verschilt niet significant van ODiN 2020. Alleen de gemiddelde verplaatsingsafstand van de vervoerwijze personenauto als bestuurder is in 2021 significant toegenomen vergeleken met 2020. Op ‘alle dagen’ met 10 procent en op weekend- en feestdagen met 19 procent. Naar motief is alleen de verplaatsingsafstand van ‘Recreatief totaal en overig’ op gemiddelde dagen (11 procent) en op weekend -en feestdagen (14 procent) in 2021 significant langer dan in 2020.