Auteur: Nathalie Boot, Stephan Verschuren
Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2021

2. Jeugdreclassering

Aan het einde van 2021 was op 5 015 jongeren een jeugdreclasseringsmaatregel van toepassing. Dit betreft personen van 12 tot en met 22 jaar met één of meerdere jeugdreclasseringsmaatregelen. In totaal waren op dat moment 5 085 jeugdreclasseringsmaatregelen van kracht. Dat zijn er 410 minder dan bij de start van het jaar (tabel 2.0.1).

De twee varianten van toezicht en begeleiding (T&B) worden het meest toegepast, samen goed voor 97 procent van alle jeugdreclasseringsmaatregelen. Het gaat hier dan vooral om toezicht en begeleiding in het gedwongen kader (4 490 maatregelen aan het einde van 2021). Voor alle type maatregelen geldt dat het aantal maatregelen aan het eind van het jaar is afgenomen ten opzichte van het begin van het jaar. De (voorbereiding) gedragsbeïnvloedende maatregel en het scholings- en trainingsprogramma komen nauwelijks meer voor (tabel 2.0.1).

2.0.1 Jeugdreclasseringsmaatregelen, per type maatregel, 2021*
Beginstand (1-1-2021)InstroomUitstroomEindstand (31-12-2021)1)
Totaal5 4955 5505 9605 085
Toezicht en begeleiding: gedwongen kader4 7853 4903 7854 490
Toezicht en begeleiding: vrijwillig5401 7251 810460
Individuele trajectbegeleiding Harde Kern130230250110
Individuele trajectbegeleiding Criem309010025
Scholings- en trainingsprogramma....
Gedragsbeïnvloedende maatregel..10.
Voorbereiding gedragsbeïnvloedende maatregel..10.
Bron: CBS.
1) Maatregelen met een einddatum van 31 december tellen niet mee in de eindstand.

2.1 Weer meer trajecten gestart en beëindigd

Na vorig jaar nog met 12 procent te zijn gedaald, is de instroom van jeugdreclasseringsmaatregelen in 2021 met 9 procent gestegen ten opzichte van 2020. In 2020 lijkt er sprake te zijn geweest van een dip. Het aantal trajecten in 2021 ligt wel nog steeds iets onder het niveau van 2019 (figuur 2.1.1). Ook de uitstroom is gestegen, namelijk met 5 procent. Ook hier was in 2020 nog sprake van een afname, hoewel in mindere mate dan bij de instroom. De oorzaak van de daling in de in- en uitstroom lag mogelijk in de uitbraak van het coronavirus vanaf maart 2020. Verderop (figuur 2.1.3 en 2.1.4) wordt ingegaan op de ontwikkeling van maand tot maand.

Het aantal ingestroomde jeugdreclasseringsmaatregelen ligt de gehele onderzochte periode onder het aantal uitgestroomde maatregelen. In 2021 geldt dit voor alle type jeugdreclasseringsmaatregelen. De grootste toename in het aantal ingestroomde maatregelen vindt plaats bij toezicht en begeleiding in het gedwongen kader, met in 2021 430 meer gestarte maatregelen dan in 2020. In 2020 was hier met 16 procent nog sprake van de sterkste daling (figuur 2.1.1).

2.1.1 Instroom en uitstroom jeugdreclassering1)
Maatregel2021* (maatregelen)2020 (maatregelen)2019 (maatregelen)2018 (maatregelen)2017 (maatregelen)2016 (maatregelen)
Totaal²⁾
Instroom555051055775552557605765
Uitstroom596057005810604061006255
T&B gedwongen
Instroom349030603660350536753435
Uitstroom378537253650395539953760
T&B vrijwillig
Instroom172516851725164016901720
Uitstroom181016051780169517051855
1)Jeugdreclasseringsmaatregelen bij personen van 12 tot en met 22 jaar. 2) Inclusief ITB Harde Kern, ITB Criem en overig.

Van alle trajecten binnen de jeugdreclassering is de instroom bij de individuele trajectbegeleiding Harde Kern met 12 procent het sterkst afgenomen in 2021. Ook de uitstroom is hier in 2021 licht gedaald. In 2019 en 2020 nam het aantal ingestroomde en beëindigde trajecten bij de individuele trajectbegeleiding Harde Kern nog sterk toe. Bij de individuele trajectbegeleiding Criem en de overige jeugdreclasseringstrajecten is er al een aantal jaren sprake van een afname in zowel de in- als uitstroom. De individuele trajectbegeleiding Criem laat in 2021 wel weer een kleine toename zien (figuur 2.1.2).

2.1.2 Instroom en uitstroom jeugdreclassering1)
Maatregel2021* (maatregelen)2020 (maatregelen)2019 (maatregelen)2018 (maatregelen)2017 (maatregelen)2016 (maatregelen)
ITB Harde Kern
Instroom230260235185210180
Uitstroom250255220195190200
ITB Criem
Instroom9080125155160180
Uitstroom10085125160170160
Overig²⁾
Instroom1525254030250
Uitstroom1530353545280
1)Jeugdreclasseringsmaatregelen bij personen van 12 tot en met 22 jaar. 2)Scholings- en trainingsprogramma en (voorbereiding) gedragsbeïnvloedende maatregel.

De gemiddeld maandelijkse instroom is in 2021 9 procent hoger dan in 2020, maar is wel nog steeds 4 procent lager dan in het jaar vóór de coronapandemie. Met name in de maanden mei tot en met juli en in oktober was de instroom lager dan in 2019, namelijk 10 tot 11 procent (figuur 2.1.3).

Sinds juli 2020 ligt de uitstroom weer op het niveau van 2019, met een opvallende piek in september en december4) 2020. De gemiddelde maandelijkse uitstroom is in 2021 met 5 procent gestegen ten opzichte van 2020 en zelfs hoger dan in 2019, het jaar vóór de coronapandemie (figuur 2.1.4).

2.1.3 Instroom jeugdreclassering
JaarInstroom 2019 (Jeugdreclasseringstrajecten)Instroom 2020 (Jeugdreclasseringstrajecten)Instroom 2021* (Jeugdreclasseringstrajecten)
Jan450480420
Feb495495495
Maa520455550
Apr475270485
Mei490335435
Jun535440475
Jul560480505
Aug335305345
Sep425450470
Okt545495490
Nov510460475
Dec440450400

2.1.4 Uitstroom jeugdreclassering
JaarUitstroom 2019 (Jeugdreclasseringstrajecten)Uitstroom 2020 (Jeugdreclasseringstrajecten)Uitstroom 2021* (Jeugdreclasseringstrajecten)
Jan460390420
Feb455435535
Maa610515620
Apr485355480
Mei425350455
Jun580515605
Jul535545510
Aug325330335
Sep470645560
Okt510520515
Nov460480460
Dec490625470

2.2 Steeds minder jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel

Op peildatum 31 december 2021 hadden 5 015 jongeren een jeugdreclasseringsmaatregel. In de periode 2011-2021 is een dalende trend te zien. Tussen 31 december 2011 en 31 december 2021 is het aantal jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel meer dan gehalveerd. De afname is in 2021 met 8 procent net zo hoog als in 2020 (figuur 2.2.1).

2.2.1 Jongeren met jeugdreclassering1)2)
JaarJeugdreclassering (aantal jongeren)
201111110
201210830
20139210
20147790
20157590
20166735
20176420
20185925
20195915
20205440
2021*5015
1)Personen van 12 tot en met 22 jaar met één of meerdere jeugdreclasseringsmaatregelen. 2)Door invoering van de Jeugdwet treedt met ingang van 2015 een methodebreuk op.

2.3 Reden beëindiging jeugdreclassering

Vanwege de overgang naar een nieuwe indeling bij het vastleggen van de reden van beëindiging van een jeugdreclasseringstraject, zijn er over de reden van beëindiging van in 2021 beëindigde trajecten geen gegevens beschikbaar. Naar verwachting zullen in de loop van 2022 gegevens over de reden van beëindiging volgens een nieuwe indeling beschikbaar komen.

In eerdere jaren werd jeugdreclassering in nagenoeg alle gevallen beëindigd volgens plan. De overige mogelijke redenen van beëindiging kwamen nauwelijks voor. Hierbij speelt vermoedelijk mee dat jeugdreclasseringstrajecten met tussentijdse wijzigingen, waarbij de jeugdreclassering wel ononderbroken wordt voortgezet, als één doorlopend traject worden gezien. Alleen de reden van beëindiging bij het definitieve einde van de maatregel komt daarmee in beeld. 

2.4 Gemiddelde duur toezicht en begeleiding in vrijwillige kader blijft afnemen

Van alle afgesloten jeugdreclasseringsmaatregelen duurden de maatregelen toezicht en begeleiding in het gedwongen kader het langst. Bijna 60 procent van deze maatregelen duurde een jaar of langer waarvan de meeste 1 tot 2 jaar (tabel 2.4.1). De overige vormen van jeugdreclassering duurden meestal korter dan 3 maanden, met uitzondering van individuele trajectbegeleiding Harde Kern waar bijna 70 procent van de trajecten 3 tot 6 maanden duurt.

2.4.1 Doorlooptijd van jeugdreclasseringsmaatregelen, naar type maatregel, 2021*1)
0 tot 3 maanden3 tot 6 maanden6 tot 12 maanden12 tot 24 maanden24 tot 36 maanden36 maanden of langer
Totaal1 5651 2259251 665415160
T&B: gedwongen4706305151 590410160
T&B: vrijwillig98540035565..
ITB Harde Kern251704510..
ITB Criem8015....
Overig2)10.....
Bron: CBS.
1) Jeugdreclasseringsmaatregelen die werden beëindigd in 2021.
2) Scholings- en trainingsprogramma en (voorbereiding) gedragsbeïnvloedende maatregel.

De gemiddelde duur van de maatregelen is in 2021 gedaald met 8 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vorig jaar (2020), het jaar waarin corona uitbrak in Nederland, lijkt er sprake te zijn geweest van een piek in de gemiddelde duur voor wat betreft alle jeugdreclasseringsmaatregelen. De daling in 2021 komt met name door de afname in de gemiddelde duur van toezicht en begeleiding in het gedwongen kader. De gemiddelde duur van de maatregel toezicht en begeleiding in het vrijwillige kader neemt van alle type maatregelen met 12 procent het sterkst af in 2021 en bovendien neemt de gemiddelde duur hier voor het vierde achtereenvolgende jaar af. Alleen bij individuele trajectbegeleiding Harde Kern is de duur in 2021 licht toegenomen, namelijk met 5 procent (figuur 2.4.2).

2.4.2 Gemiddelde duur beëindigde maatregelen1)
Maatregel2021* (dagen)2020 (dagen)2019 (dagen)2018 (dagen)2017 (dagen)2016 (dagen)
Totaal368399381391416415
T&B gedwongen508537524518554586
T&B vrijwillig115130133151152147
ITB Harde Kern198188193185189198
ITB Criem103111116105109111
Overig²⁾171212175101315234
1)Jeugdreclasseringsmaatregelen die werden beëindigd in het gehele jaar. 2)Scholings- en trainingsprogramma en (voorbereiding) gedragsbeïnvloedende maatregel.

2.5 Ruim vier op de tien jongeren met jeugdreclassering ontvangt ook jeugdhulp

Jeugdreclassering gaat in bijna vier op de tien gevallen gepaard met de inzet van jeugdhulp. Het aandeel met samenloop is echter wel lager dan in de voorafgaande vijf jaar (tabel 2.5.1). Ook is dit aandeel lager dan bij jeugdbescherming, waar 78 procent van de jongeren met een ondertoezichtstelling en 93 procent van de jongeren met voogdij ook jeugdhulp ontvangt. Deze samenloop tussen jeugdbescherming en jeugdhulp was in 2021 juist hoger dan in de voorafgaande jaren (figuur 1.7.1 en 1.7.2).

Hierbij moet nog wel worden opgemerkt dan een deel van de jongeren met jeugdreclassering ouder is dan 18 jaar en aanvullende zorg en hulp mogelijk ook kan ontvangen vanuit andere zorgdomeinen (de Wet Langdurige Zorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of de Zorgverzekeringswet).

Aan het eind van 2021 blijkt dat bij alle vormen van jeugdreclassering het aandeel samenloop met jeugdhulp is gedaald ten opzichte van 2020. In 2020 was er nog sprake van een toename. Voor alle jaren geldt dat het aandeel samenloop met jeugdhulp het hoogst is bij de overige jeugdreclasseringstrajecten, gevolgd door individuele trajectbegeleiding Harde Kern (tabel 2.5.1). Vooral bij de overige jeugdreclasseringstrajecten gaat het echter wel om kleine aantallen.

2.5.1 Inzet jeugdhulp naar type jeugdreclassering (samenloop)1)
Totaal jongeren met jeugdreclassering en ook jeugdhulpToezicht en begeleiding: gedwongen kaderToezicht en begeleiding: vrijwilligIndividuele trajectbegeleiding Harde KernIndividuele trajectbegeleiding CriemOverig2)
% van totaal jongeren met jeugdreclassering% van totaal jongeren met dit type jeugdreclassering% van totaal jongeren met dit type jeugdreclassering% van totaal jongeren met dit type jeugdreclassering% van totaal jongeren met dit type jeugdreclassering% van totaal jongeren met dit type jeugdreclassering
201640,640,440,751,622,651,9
201740,640,739,247,436,7.
201841,741,939,054,229,266,7
201941,041,438,642,934,0.
202041,040,843,851,235,572,7
2021*38,438,933,047,8..
Bron: CBS.
1) Personen van 12 tot en met 22 jaar met een jeugdreclasseringsmaatregel op peildatum 31 december die tegelijkertijd jeugdhulp ontvingen.
2) Scholings- en trainingsprogramma en (voorbereiding) gedragsbeïnvloedende maatregel.

2.6 Jongens vaker in jeugdreclassering dan meisjes

Op 31 december 2021 waren meer jeugdreclasseringsmaatregelen bij jongens dan bij meisjes van kracht. Dit geldt voor ieder type jeugdreclassering. In totaal was op 4 395 jongens een jeugdreclasseringsmaatregel van toepassing. Bij meisjes bedroeg dit aantal 620 (tabel 2.6.1). Ook relatief gezien komt jeugdreclassering vaker voor bij jongens dan bij meisjes, respectievelijk bij 0,4 en 0,1 procent.

2.6.1 Jeugdreclassering naar demografische kenmerken van de jongere, peildatum 31 december 2021*1)
Totaal aantal jongeren2)Totaal aantal jongeren met jeugd-reclasseringToezicht en begeleiding: gedwongen kaderToezicht en begeleiding: vrijwilligIndividuele traject-begeleiding Harde KernIndividuele traject-begeleiding CriemOverig4)
Totaal2 276 4305 0154 50546011525.
Geslacht: Jongens1 162 9704 3953 93041011025.
Geslacht: Meisjes1 113 46062057050...
Leeftijd: 12 tot en met 14 jaar572 16021518040...
Leeftijd: 15 tot en met 17 jaar599 4902 2701 9952606520.
Leeftijd: 18 tot en met 22 jaar1 104 7852 5252 33016045..
Migratieachtergrond: Nederlands1 647 7802 3202 10520040..
Migratieachtergrond: Overig westers207 1454504103510..
Migratieachtergrond: Niet-westers421 5052 2451 9902256520.
Samenstelling huishouden3): Tweeoudergezin1 533 3501 6701 5301303010.
Samenstelling huishouden3): Éénoudergezin420 3052 2151 9752155510.
Samenstelling huishouden3): Overig322 7751 1351 00511530..
Bron: CBS.
1) Personen van 12 tot en met 22 jaar met jeugdreclasseringsmaatregelen op peildatum 31 december 2021.
2) De peildatum voor alle jongeren in Nederland is 1 januari 2021 en komt dus niet overeen met de peildatum voor jongeren met jeugdreclassering (31 december 2021).
3) Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen maar geen pleegkinderen.
4) Scholings- en trainingsprogramma en (voorbereiding) gedragsbeïnvloedende maatregel.

Sinds 2016 lijkt het aandeel jongens onder jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel licht toe te nemen. Dit geldt voor alle vormen van jeugdreclassering. Vergeleken met 2016 is het aandeel jongens onder jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel in 2021 met acht procentpunten gestegen, waarbij het aandeel jongens bij toezicht en begeleiding in het vrijwillige kader met elf procentpunten het sterkst is gestegen (figuur 2.6.2).

2.6.2 Jongeren naar geslacht1)2)
MaatregelJongens (%)Meisjes (%)
Nederland
2021*51,0948,91
202051,0248,98
201951,0748,93
201851,0948,91
201751,1148,89
201651,0848,92
T&B gedwongen
2021*87,3012,70
202084,7915,21
201981,8418,16
201880,2519,75
201779,5420,46
201679,3320,67
T&B vrijwillig
2021*88,9411,06
202090,059,95
201983,7216,28
201879,8220,18
201779,7520,25
201678,4421,56
Overig³⁾
2021*97,922,08
202096,473,53
201996,073,93
201894,195,81
201794,745,26
201690,269,74
1) Personen van 12 tot en met 22 jaar. 2)Voor het totaal aantal jongeren in Nederland is gekeken naar peildatum 1 januari en voor de jongeren met jeugdreclassering naar 31 december. 3) ITB Harde Kern, ITB Criem, scholings- en trainingsprogramma en (voorbereiding) gedragsbeïnvloedende maatregel.

De groep 15- tot en met 17-jarigen is relatief gezien het ruimst vertegenwoordigd in de jeugdreclassering (tabel 2.6.1). Dit betrof 2 270 jongeren, wat overeenkomt met 0,4 procent van alle personen in deze leeftijdsklasse. Bij de 18- tot en met 22-jarigen is dit 0,2 procent (vorig jaar nog 0,3 procent) en bij de leeftijdscategorie 12 tot en met 14 jaar ligt dit aandeel flink lager: 0,04 procent.

Sinds 2018 bestaat meer van de helft van alle jongeren met jeugdreclassering uit jongeren van 18 tot en met 22 jaar. Wel is het aandeel van deze groep in 2021 met twee procentpunten afgenomen ten opzichte van 2020. Bij toezicht en begeleiding in het vrijwillige kader vormen jongeren in de leeftijdsgroep van 15 tot en met 17 jaar juist een meerderheid. Jongeren van 12 tot met 14 jaar komen relatief weinig voor onder jongeren met jeugdreclassering (figuur 2.6.3).

2.6.3 Jongeren naar leeftijd1)
Maatregel12 tot en met 14 jaar (%)15 tot en met 17 jaar (%)18 tot en met 22 jaar (%)
Nederland
2021*25,1326,3348,53
202025,0526,7948,16
201925,4727,1547,38
201826,0527,4646,49
201726,5527,4446,01
201626,9727,3245,70
T&B gedwongen
2021*3,9544,2551,78
20203,6742,4453,90
20193,7843,3952,79
20182,8143,5953,60
20173,3846,5150,10
20163,0946,9050,01
T&B vrijwillig
2021*8,2456,6235,14
20205,1558,3236,54
20195,4355,7638,65
20186,1655,0138,83
20176,1053,6840,08
20169,8562,4827,67
Overig²⁾
2021*2,0859,7238,19
20202,3561,1836,47
20195,0658,4336,52
20185,8156,9837,21
20172,9259,0637,43
20166,4962,9930,52
1)Voor het totaal aantal jongeren in Nederland is gekeken naar peildatum 1 januari en voor jongeren met jeugdreclassering naar peildatum 31 december. 2) ITB Harde Kern, ITB Criem, scholings- en trainingsprogramma en (voorbereiding) gedragsbeïnvloedende maatregel.

Op 31 december 2021 was op 2 245 jongeren met niet-westerse migratieachtergrond een jeugdreclasseringsmaatregel van toepassing (tabel 2.6.1). Dit komt overeen met 0,5 procent (vorig jaar nog 0,6) van alle jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond. Bij jongeren met westerse respectievelijk Nederlandse (migratie)achtergrond was dit 0,2 en 0,1 procent.

Onder alle jongeren met jeugdreclassering aan het eind van 2021 vormen jongeren met een Nederlandse achtergrond met 46 procent de grootste groep. Sinds 2016 is er bij het totaal jeugdreclasseringsmaatregelen nauwelijks wat veranderd in de aandelen naar migratieachtergrond.

Bij de overige jeugdreclasseringsmaatregelen (in deze figuur en in de andere figuren over persoonskenmerken is dit inclusief Individuele Trajectbegeleiding (ITB)) is het aandeel met een niet-westerse migratieachtergrond (60 procent) het grootst. Het gaat hier om lage aantallen, waardoor de aandelen relatief sterk fluctueren. Bij toezicht en begeleiding in het vrijwillige kader is het aandeel met een niet-westerse migratieachtergrond in de periode 2016-2021 met zeven procentpunten het sterkst toegenomen ten opzichte van de andere vormen van jeugdreclassering (zie figuur 2.6.4).

2.6.4 Jongeren naar migratieachtergrond1)2)
MaatregelNL (%)Westers (%)Niet-westers (%)
Nederland
2021*72,389,1018,52
202072,698,9918,31
201973,428,6317,95
201874,068,3117,63
201774,748,0317,23
201675,437,8216,74
T&B gedwongen
2021*46,789,0644,16
202046,928,7144,37
201946,848,3644,80
201846,529,3544,14
201745,728,7445,54
201645,919,0845,01
T&B vrijwillig
2021*43,827,5948,59
202041,349,4349,23
201947,048,8844,08
201845,458,6345,92
201748,2710,6841,05
201649,758,4941,77
Overig³⁾
2021*30,569,0360,42
202032,355,8861,76
201917,4211,8070,79
201829,079,3061,63
201724,5611,7063,74
201623,056,8270,13
1)Personen van 12 tot en met 22 jaar. 2)Voor het totaal aantal jongeren in Nederland is gekeken naar peildatum 1 januari en voor jongeren met jeugdreclassering naar peildatum 31 december. 3)ITB Harde Kern, ITB Criem, scholings- en trainingsprogramma en (voorbereiding) gedragsbeïnvloedende maatregel.

Jeugdreclassering komt, relatief gezien, het vaakst voor in de groep thuiswonende kinderen in een éénoudergezin (tabel 2.6.1). Dit betrof 2 215 jongeren, wat overeenkomt met 0,5 procent (vorig jaar nog 0,6) van alle thuiswonende kinderen in een éénoudergezin. Dit aandeel is dalende sinds 2016, toen het nog 0,8 procent was. Bij thuiswonende kinderen in een tweeoudergezin (0,1 procent) en overige huishoudens (0,4 procent) ligt dit aandeel lager in 2021, alsook in eerdere jaren.

Van alle jongeren met jeugdreclassering op 31 december 2021 woonde 33 procent thuis in een tweeoudergezin, 44 procent in een éénoudergezin en 23 procent in een andere samenstelling van het huishouden. Het aandeel uit een tweeoudergezin onder jongeren met jeugdreclassering neemt ieder jaar heel licht af, terwijl dit aandeel in de Nederlandse bevolking amper afneemt en in sommige jaren zelfs licht toeneemt. Over het algemeen is er geen sprake van grote ontwikkelingen over de jaren heen en verschilt de verdeling naar huishouden niet sterk tussen de type jeugdreclasseringsmaatregelen (zie figuur 2.6.5).

2.6.5 Jongeren naar huishouden1)2)
MaatregelTweeoudergezin (%)Éénoudergezin (%)Overig (%)
Nederland
2021*67,3618,4614,18
202067,4318,3014,27
201967,5618,0614,38
201867,3717,7414,89
201767,2117,3915,40
201666,9417,2416,17
T&B gedwongen
2021*33,9343,8322,31
202033,9444,4621,65
201934,5344,6220,94
201834,9143,1621,97
201735,4743,8320,81
201635,1744,7620,12
T&B vrijwillig
2021*28,2047,0725,16
202033,9644,7721,61
201936,6843,2620,56
201833,7447,6118,95
201732,1846,1922,05
201637,3548,0514,94
Overig³⁾
2021*25,6949,3125,69
202040,0035,8824,12
201938,2039,3323,60
201839,5336,6324,42
201737,4339,1825,15
201641,5644,4814,29
1)Personen van 12 tot en met 22 jaar. 2)Voor het totaal aantal jongeren in Nederland is gekeken naar peildatum 1 januari en voor jongeren met jeugdreclassering naar peildatum 31 december. 3) ITB Harde Kern, ITB Criem, scholings- en trainingsprogramma en (voorbereiding) gedragsbeïnvloedende maatregel. 4)Onder overig vallen bijvoorbeeld institutionele huishoudens en éénpersoonshuishoudens.

2.7 Jeugdreclassering vooral in regio Rotterdam

In de regio Rotterdam en Amsterdam wonen, ook relatief gezien, veel jongeren met jeugdreclassering (zie figuur 2.7.1 voor het aandeel per arrondissement en figuur 2.7.2 voor het aandeel per gemeente)5). Ook in de gemeenten Nissewaard, Assen, Noord-Beverland en Eemsdelta komen met 0,5 procent of meer relatief veel jongeren met jeugdreclassering voor.

2.7.1 Jeugdreclassering bij 12 t/m 22-jarigen naar arrondissement, 31 december 20211)
 Jeugdreclassering (%)
Amsterdam0,32
Noord-Holland0,15
Gelderland0,17
Midden-Nederland0,18
Noord-Nederland0,25
Overijssel0,21
DenHaag0,24
Rotterdam0,34
Limburg0,23
Oost-Brabant0,16
Zeeland-West-Brabant0,21
1) De peildatum van het totale aantal kinderen is 1 januari 2021 en komt dus niet overeen met de peildatum van het aantal personen met jeugdreclassering (31 december 2021).

2.7.2 Jeugdreclassering bij 12 t/m 22-jarigen naar gemeente, 31 december 20211)
Gemeente_naamJeugdreclassering (%)
Aa en Hunze0,17
Aalsmeer0,13
Aalten0,11
Achtkarspelen0,08
Alblasserdam0,18
Albrandswaard0,14
Alkmaar0,23
Almelo0,29
Almere0,34
Alphen aan den Rijn0,20
Alphen-Chaam0,00
Altena0,05
Ameland0,00
Amersfoort0,23
Amstelveen0,17
Amsterdam0,36
Apeldoorn0,15
Arnhem0,44
Assen0,55
Asten0,09
Baarle-Nassau0,00
Baarn0,11
Barendrecht0,16
Barneveld0,06
Beek (L.)0,06
Beekdaelen0,10
Beemster0,08
Beesel0,31
Berg en Dal0,05
Bergeijk0,04
Bergen (L.)0,19
Bergen (NH.)0,14
Bergen op Zoom0,20
Berkelland0,07
Bernheze0,09
Best0,07
Beuningen0,19
Beverwijk0,10
Bladel0,23
Blaricum0,14
Bloemendaal0,09
Bodegraven-Reeuwijk0,11
Boekel0,00
Borger-Odoorn0,13
Borne0,17
Borsele0,17
Boxmeer0,13
Boxtel0,11
Breda0,25
Brielle0,10
Bronckhorst0,06
Brummen0,04
Brunssum0,34
Bunnik0,05
Bunschoten0,06
Buren0,03
Capelle aan den IJssel0,49
Castricum0,11
Coevorden0,11
Cranendonck0,00
Cuijk0,13
Culemborg0,08
Dalfsen0,10
Dantumadiel0,00
De Bilt0,20
De Fryske Marren0,07
De Ronde Venen0,07
De Wolden0,03
Delft0,14
Den Helder0,21
Deurne0,15
Deventer0,25
Diemen0,18
Dinkelland0,05
Doesburg0,08
Doetinchem0,27
Dongen0,09
Dordrecht0,33
Drechterland0,04
Drimmelen0,06
Dronten0,10
Druten0,04
Duiven0,20
Echt-Susteren0,24
Edam-Volendam0,06
Ede0,12
Eemnes0,15
Eemsdelta0,50
Eersel0,04
Eijsden-Margraten0,10
Eindhoven0,25
Elburg0,06
Emmen0,32
Enkhuizen0,04
Enschede0,37
Epe0,12
Ermelo0,25
Etten-Leur0,20
Geertruidenberg0,15
Geldrop-Mierlo0,12
Gemert-Bakel0,13
Gennep0,24
Gilze en Rijen0,18
Goeree-Overflakkee0,06
Goes0,19
Goirle0,21
Gooise Meren0,08
Gorinchem0,23
Gouda0,31
Grave0,00
Groningen (gemeente)0,30
Gulpen-Wittem0,14
Haaksbergen0,16
Haarlem0,23
Haarlemmermeer0,13
Halderberge0,14
Hardenberg0,09
Harderwijk0,09
Hardinxveld-Giessendam0,07
Harlingen0,20
Hattem0,18
Heemskerk0,21
Heemstede0,06
Heerde0,17
Heerenveen0,13
Heerhugowaard0,16
Heerlen0,39
Heeze-Leende0,15
Heiloo0,06
Hellendoorn0,14
Hellevoetsluis0,14
Helmond0,24
Hendrik-Ido-Ambacht0,12
Hengelo (O.)0,31
Het Hogeland0,39
Heumen0,14
Heusden0,12
Hillegom0,15
Hilvarenbeek0,00
Hilversum0,13
Hoeksche Waard0,07
Hof van Twente0,11
Hollands Kroon0,08
Hoogeveen0,38
Hoorn0,19
Horst aan de Maas0,09
Houten0,08
Huizen0,14
Hulst0,20
IJsselstein0,08
Kaag en Braassem0,09
Kampen0,20
Kapelle0,11
Katwijk0,09
Kerkrade0,34
Koggenland0,03
Krimpen aan den IJssel0,15
Krimpenerwaard0,08
Laarbeek0,10
Landerd0,00
Landgraaf0,38
Landsmeer0,14
Langedijk0,03
Lansingerland0,17
Laren (NH.)0,00
Leeuwarden0,25
Leiden0,20
Leiderdorp0,14
Leidschendam-Voorburg0,37
Lelystad0,40
Leudal0,07
Leusden0,15
Lingewaard0,05
Lisse0,14
Lochem0,14
Loon op Zand0,04
Lopik0,14
Losser0,07
Maasdriel0,00
Maasgouw0,20
Maassluis0,33
Maastricht0,18
Medemblik0,13
Meerssen0,09
Meierijstad0,14
Meppel0,27
Middelburg (Z.)0,46
Midden-Delfland0,04
Midden-Drenthe0,16
Midden-Groningen0,23
Mill en Sint Hubert0,00
Moerdijk0,22
Molenlanden0,04
Montferland0,07
Montfoort0,00
Mook en Middelaar0,00
Neder-Betuwe0,11
Nederweert0,10
Nieuwegein0,20
Nieuwkoop0,11
Nijkerk0,11
Nijmegen0,33
Nissewaard0,66
Noardeast-Frysl�n0,10
Noord-Beveland0,53
Noordenveld0,25
Noordoostpolder0,15
Noordwijk0,17
Nuenen, Gerwen en Nederwet0,07
Nunspeet0,08
Oegstgeest0,06
Oirschot0,12
Oisterwijk0,20
Oldambt0,40
Oldebroek0,09
Oldenzaal0,09
Olst-Wijhe0,12
Ommen0,08
Oost Gelre0,15
Oosterhout0,20
Ooststellingwerf0,07
Oostzaan0,15
Opmeer0,06
Opsterland0,20
Oss0,22
Oude IJsselstreek0,04
Ouder-Amstel0,16
Oudewater0,00
Overbetuwe0,23
Papendrecht0,12
Peel en Maas0,21
Pekela0,07
Pijnacker-Nootdorp0,08
Purmerend0,12
Putten0,06
Raalte0,06
Reimerswaal0,15
Renkum0,25
Renswoude0,12
Reusel-De Mierden0,06
Rheden0,19
Rhenen0,00
Ridderkerk0,36
Rijssen-Holten0,09
Rijswijk (ZH.)0,22
Roerdalen0,23
Roermond0,26
Roosendaal0,22
Rotterdam0,49
Rozendaal0,00
Rucphen0,12
Schagen0,10
Scherpenzeel0,07
Schiedam0,46
Schiermonnikoog0,00
Schouwen-Duiveland0,34
's-Gravenhage (gemeente)0,37
's-Hertogenbosch0,22
Simpelveld0,18
Sint Anthonis0,06
Sint-Michielsgestel0,00
Sittard-Geleen0,42
Sliedrecht0,12
Sluis0,04
Smallingerland0,48
Soest0,13
Someren0,04
Son en Breugel0,09
Stadskanaal0,18
Staphorst0,03
Stede Broec0,14
Steenbergen0,25
Steenwijkerland0,30
Stein (L.)0,22
Stichtse Vecht0,16
S�dwest-Frysl�n0,21
Terneuzen0,23
Terschelling0,00
Texel0,07
Teylingen0,31
Tholen0,22
Tiel0,26
Tilburg0,26
Tubbergen0,03
Twenterand0,20
Tynaarlo0,25
Tytsjerksteradiel0,17
Uden0,19
Uitgeest0,05
Uithoorn0,22
Urk0,18
Utrecht (gemeente)0,21
Utrechtse Heuvelrug0,12
Vaals0,09
Valkenburg aan de Geul0,37
Valkenswaard0,06
Veendam0,18
Veenendaal0,19
Veere0,12
Veldhoven0,20
Velsen0,09
Venlo0,35
Venray0,20
Vijfheerenlanden0,15
Vlaardingen0,42
Vlieland0,00
Vlissingen0,23
Voerendaal0,07
Voorschoten0,09
Voorst0,35
Vught0,08
Waadhoeke0,20
Waalre0,14
Waalwijk0,14
Waddinxveen0,16
Wageningen0,09
Wassenaar0,21
Waterland0,00
Weert0,07
Weesp0,14
West Betuwe0,11
West Maas en Waal0,04
Westerkwartier0,07
Westerveld0,18
Westervoort0,29
Westerwolde0,19
Westland0,12
Weststellingwerf0,06
Westvoorne0,18
Wierden0,15
Wijchen0,09
Wijdemeren0,07
Wijk bij Duurstede0,07
Winterswijk0,21
Woensdrecht0,28
Woerden0,04
Wormerland0,00
Woudenberg0,00
Zaanstad0,27
Zaltbommel0,09
Zandvoort0,11
Zeewolde0,24
Zeist0,15
Zevenaar0,13
Zoetermeer0,41
Zoeterwoude0,17
Zuidplas0,17
Zundert0,08
Zutphen0,28
Zwartewaterland0,06
Zwijndrecht0,26
Zwolle0,29
Zwartewaterland0,06
Zwijndrecht0,33
Zwolle0,34
1)De peildatum van het totale aantal kinderen is 1 januari 2021 en komt dus niet overeen met de peildatum van het aantal personen met jeugdreclassering (31 december 2021).

Deze hiervoor genoemde concentratie jongeren met jeugdreclassering rond Rotterdam en Amsterdam blijkt ook uit de cijfers per jeugdzorgregio (tabel 2.7.3). De jeugdzorgregio’s Rijnmond en Amsterdam-Amstelland staan bovenaan in de lijst met de grootste aandelen jongeren met jeugdreclassering. In Midden-Limburg West en Utrecht West wonen relatief weinig jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel.

2.7.3 Jeugdregio's met de hoogste en laagste aandelen jongeren met jeugdreclassering, peildatum 31 december 2021*1)
% van het totale aantal personen van 12 tot en met 22 jaar2)
hoogste aandelen: Rijnmond0,41
hoogste aandelen: Amsterdam-Amstelland0,32
hoogste aandelen: Flevoland0,29
hoogste aandelen: Haaglanden0,29
hoogste aandelen: Drenthe0,29
laagste aandelen: Midden-Limburg West0,07
laagste aandelen: Utrecht West0,08
laagste aandelen: Noord-Veluwe0,1
laagste aandelen: Rivierenland0,11
laagste aandelen: Gooi en Vechtstreek0,11
Bron: CBS.
1) Personen van 12 tot en met 22 jaar met jeugdreclassering.
2) De peildatum van het totale aantal jongeren is 1 januari 2021 en komt dus niet overeen met de peildatum van het aantal jongeren met jeugdreclassering (31 december 2021).

2.8 Vaker herhaald beroep bij jeugdreclassering dan bij ondertoezichtstelling en voogdij

Van de jeugdreclasseringsmaatregelen die in 2021 zijn gestart ging het in 10,1 procent van de maatregelen om een herhaald beroep (tabel 2.8.1). Dat wil zeggen dat dezelfde soort maatregel in het betreffende kalenderjaar of in de vijf daaraan voorafgaande kalenderjaren al eens is toegepast bij dezelfde jongere.

Sinds 2016 neemt het aandeel herhaald beroep bij jeugdreclasseringsmaatregelen jaarlijks toe, maar daar lijkt in 2021 dus een einde aan te komen, al betreft het wel nog voorlopige cijfers. Sinds 2019 is het aandeel herhaald beroep bij jeugdreclasseringsmaatregelen groter dan bij ondertoezichtstellingen. Bij ondertoezichtstellingen lijkt er sprake te zijn van een dalende tendens sinds 2017. Het percentage herhaald beroep voor voogdij is in 2021 met 2,8 procent lager dan bij ondertoezichtstellingen en jeugdreclassering.

2.8.1 Percentage herhaald beroep1) jeugdbescherming en jeugdreclassering2)
JeugdreclasseringsmaatregelenJeugdbeschermingsmaatregelen: OndertoezichtstellingJeugdbeschermingsmaatregelen: Voogdij
20168,69,92,8
20179,711,32,8
20189,89,82,2
201910,29,53,1
202010,98,92,9
2021*10,18,72,8
Bron: CBS.
1) Hierbij wordt teruggekeken naar de betreffende periode én de 5 daaraan voorafgaande kalenderjaren.
2) Jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen gestart in betreffende periode.

4) Met ingang van 2020 is er een kleine verandering doorgevoerd in de berekenwijze van de definitieve cijfers. Hierdoor ligt het aantal beëindigde trajecten in december 2020 hoger dan in de definitieve gegevens over 2019 en de voorlopige gegevens over 2021. Voor een uitgebreide beschrijving van de methodewijziging en de gevolgen, zie https://www.cbs.nl/-/media/cbs/onze-diensten/methoden/onderzoek/pdf/toelichting-trendbreuk-jeugdzorgcijfers-2020-en-2021.pdf.
5) Volgens het woonplaatsbeginsel. Zie https://vng.nl/files/vng/201607_factsheet_woonplaatsbeginsel_2016.pdf.