Auteur: Astrid Pleijers, Francis van der Mooren

Pilot Monitor Laaggeletterdheid 2021

Over deze publicatie

Voor Rijk en gemeenten is het van belang om inzicht te hebben in de effecten van de uitvoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs op de aanpak van laaggeletterdheid. Daarom wordt stapsgewijs een landelijke Monitor Laaggeletterdheid ontwikkeld. In 2021 is de eerste stap gezet in de vorm van een door het CBS uitgevoerd pilot onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW.

In de pilot is de beschikbaarheid van gegevens bij gemeenten en cursusaanbieders nagegaan en de vergelijkbaarheid daarvan. Ook zijn de ervaren beperkingen van gemeenten en cursusaanbieders inzichtelijk gemaakt en is onderzocht hoe de inrichting van de gegevenslevering zou moeten zijn om goed aan te sluiten bij de praktijk. Er is gestart met een basisset van gegevens over 2020/2021, verzameld door een beperkt aantal gemeenten/cursusaanbieders. Aantallen cursusdeelnemers zijn uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en woongemeente, en naar doelgroep (NT1 of NT2) en enkele kenmerken van de gevolgde cursus.

Gemeenten/cursusaanbieders hadden in de pilot vrijheid in de wijze van aanleveren van de gegevens (geaggregeerd of recordniveau) aan het CBS. Dit rapport illustreert welke statistieken er gemaakt zouden kunnen worden op basis van de aangeleverde data. De pilot betrof een beperkte set van waarnemingen waardoor nog geen algemene conclusies te trekken zijn over de stand van zaken rondom laaggeletterdheid in Nederland.