Auteur: Astrid Pleijers, Francis van der Mooren
Pilot Monitor Laaggeletterdheid 2021

1. Inleiding

Tot 2015 werden cijfers over cursussen laaggeletterdheid door het CBS verzameld. Toentertijd hadden gemeenten bij roc’s een bestedingsverplichting voor het OCW-budget voor de aanpak van laaggeletterdheid. Roc’s hadden een wettelijke taak om deze educatie te verzorgen en leverden vervolgens gegevens aan bij het CBS. In 2015 is de bestedingsverplichting voor gemeenten bij roc’s (en de wettelijke taak voor de roc’s) vervallen en is een open markt ontstaan voor het verzorgen van cursusaanbod voor laaggeletterden. Daarmee is ook de rapportageplicht aan het CBS voor cursusaanbieders vervallen. Sinds 2016 is er daarmee geen landelijk beeld geweest van de deelname aan het cursusaanbod. 

Voor Rijk en gemeenten is het echter van belang om inzicht te hebben in de effecten van de uitvoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs op de aanpak van laaggeletterdheid. Zij hebben in najaar 2019 daarom de OESO een advies gevraagd op welke wijze de voortgang op de aanpak laaggeletterdheid gemonitord zou kunnen worden. Rijk en gemeenten hebben besloten hier stapsgewijs (gedeeltelijk) uitvoering aan te geven, waaronder de uitvoering van deze pilot. 

Doel van deze pilot is te onderzoeken:

  • welke gegevens over deelnemers beschikbaar zijn bij gemeenten en aanbieders van cursussen en 
  • wat de onderlinge vergelijkbaarheid van die gegevens is. 
  • Ook moet de pilot inzicht bieden in de beperkingen die gemeenten en aanbieders ondervinden bij het aanleveren van de gegevens en antwoord geven op de vraag wat er ingericht moet worden om de gegevenslevering zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de praktijk van gemeenten en aanbieders. 

De pilot is door het CBS uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW.