Kwaliteitsrapport Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS)

4. Publicaties

4.1. StatLine-tabellen

Dit rapport heeft betrekking op de volgende actieve StatLine-tabel:
Bijstand; bijstandsvorderingen naar ontstaansgrond en regio

Classificatiesysteem

De BDFS kent als output één StatLine-tabel (zie 4.1).
De cijfers in deze tabel zijn uitgesplitst naar de volgende classificaties:
‘Regio’ (Nederland, landsdeel, provincie, gemeente, COROP en gebieden per provincie) en ‘Type ontstaansgrond van de vordering en saldoschuld.
Het kan voorkomen dat een waarde van één van deze variabelen voor een vordering niet bekend is. In dat geval wordt de vordering wel in het totaal geteld, maar niet in één van de categorieën. Er is namelijk geen categorie ‘Onbekend’ in de tabel opgenomen. Het is daarom mogelijk dat het totaal aantal vorderingen niet overeenkomt met de som van het aantal vorderingen per categorie.

Frequentie

Publicatie van de tabel vindt doorgaans 4 maanden na afloop van elk kwartaal plaats. Op dat moment worden de drie maanden van dat kwartaal gepubliceerd. De cijfers zijn definitief, behalve de laatste twaalf maanden.

Revisies en bijstellingen

De voorlopige cijfers worden na verloop van tijd definitief. Als sprake is van een wijziging in de voorlopige cijfers t.o.v. van de definitieve cijfers vindt bijstelling plaats. Aanpassing (herziening) van de definitieve cijfers wordt alleen overwogen in geval van calamiteiten. Dit beleid is geldig voor alle uitkerings-gerelateerde statistieken. Dit beleid is vastgelegd in een intern protocol.
Herziening heeft tot op heden slechts één keer plaatsgevonden doordat de kwaliteit van de input goed wordt bewaakt (intensieve inputcontrole). In voorkomende gevallen wordt er eerder voor gekozen het definitief maken van de cijfers uit te stellen.

4.2. Nieuwsberichten

Er worden niet standaard nieuwsberichten gepubliceerd over het aantal bijstandsvorderingen.

4.3. Microdata

Aan gebruikers die van CBS Microdata Services toestemming hebben gekregen, kunnen onder voorwaarden microdatabestanden voor specifiek onderzoek beschikbaar worden gesteld via CBS Microdata Services. Op dit moment zijn de bestanden met bijstandsvorderingen beschikbaar vanaf 2013.

4.4. Overige publicaties

Op de CBS-website bestaat de themapagina Sociale zekerheid waarop informatie te vinden is over Publicaties over de sociale zekerheid. Tevens staan onder de rubriek Nieuwsbericht Bijstand nieuwsberichten die elk kwartaal verschijnen en de recente ontwikkeling in de bijstandscijfers bespreken.