Auteur: Zoë Driessen, Stephan Verschuren
Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2020

1. Jeugdbescherming

Op 31 december 2020 waren er 32,8 duizend lopende jeugdbeschermingsmaatregelen. In meer dan twee derde van de gevallen betrof het een vorm van ondertoezichtstelling (OTS). In 31 procent van alle maatregelen ging het om een voogdijmaatregel, al dan niet voorlopig of tijdelijk (tabel 1.0.1).

In 2020 was er een lichte stijging te zien in het totaal aantal jeugdbeschermingsmaatregelen. Op 31 december 2020 waren er 1,5 procent meer maatregelen actief dan aan het begin van het jaar. Deze stijging wordt veroorzaakt doordat het aantal reguliere toezichtstellingen is gestegen met 3,1 procent. Bij de voorlopige ondertoezichtstellingen en alle vormen van voogdij was sprake van een afname in 2020.

1.0.1 Aantal jeugdbeschermingsmaatregelen, per type maatregel, 2020*
Beginstand (1-1-2020)InstroomUitstroomEindstand (31-12-2020)1)
Totaal32 33011 63011 15532 800
Ondertoezichtstelling21 7058 4757 80522 370
Voorlopige ondertoezichtstelling4251 6401 705360
Voogdij9 9051 2201 3059 820
Voorlopige en tijdelijke voogdij300295340255
Bron: CBS.
1) Maatregelen met een einddatum van 31 december tellen niet mee in de eindstand.

1.1 Minder trajecten gestart en beëindigd

Het aantal gestarte jeugdbeschermingstrajecten in 2020 ligt 10,4 procent lager dan in 2019. Ook het aantal beëindigde trajecten is gedaald met 8,6 procent (figuur 1.1.1). De oorzaak van de daling in de instroom en uitstroom ligt mogelijk deels in de uitbraak van het coronavirus in Nederland vanaf maart 2020 (figuur 1.1.3 en 1.1.4).

Ook bij de ondertoezichtstellingen is er een sprake van een daling bij de in- en uitstroom. Net als in de jaren 2017, 2018 en 2019 worden er nog steeds meer ondertoezichtstellingen gestart dan beëindigd. Bij de voogdij zijn er in 2020, net als in de twee voorafgaande jaren, iets meer maatregelen die zijn beëindigd dan gestart. Het aantal gestarte en beëindigde voogdijmaatregelen ligt lager dan in de jaren ervoor (figuur 1.1.1).

1.1.1 Instroom en uitstroom jeugdbescherming
Maatregel2020* (maatregelen)2019 (maatregelen)2018 (maatregelen)2017 (maatregelen)2016 (maatregelen)
Totaal
Instroom1163012980121601225012320
Uitstroom1115512205118351187512830
OTS¹⁾
Instroom84759345885088308480
Uitstroom78058575845586259620
Voogdij²⁾
Instroom12201340134515901975
Uitstroom13051410143014051400
1)Exclusief voorlopige ondertoezichtstellingen. 2)Exclusief voorlopige voogdij en tijdelijke voogdij.

Bij de voorlopige ondertoezichtstellingen en de voorlopige en tijdelijke voogdijtrajecten is ook een daling in het aantal gestarte en beëindigde maatregelen te zien. Er werden meer maatregelen beëindigd dan gestart in 2020 (figuur 1.1.2).

1.1.2 Instroom en uitstroom jeugdbescherming
Maatregel2020* (maatregelen)2019 (maatregelen)2018 (maatregelen)2017 (maatregelen)2016 (maatregelen)
Vrl. OTS
Instroom16401920170515501560
Uitstroom17051845168515451495
Vrl. en tijd. voogdij
Instroom295375260280305
Uitstroom340375270300310

Het aantal gestarte jeugdbeschermingsmaatregelen ligt in alle maanden van 2020 lager dan in dezelfde maanden in 2019, behalve in de maand juni (figuur 1.1.3). De instroom lag dus ook in de twee maanden voordat het coronavirus in Nederland uitbrak al lager dan in 2019. Het verschil in instroom is het grootst in de maanden maart en oktober, toen de eerste en tweede lockdown in Nederland werden ingevoerd.

1.1.3 Instroom jeugdbescherming
JaarInstroom 2019 (Maatregelen)Instroom 2020* (Maatregelen)
Jan12501040
Feb960915
Mrt1055830
Apr1100945
Mei11001040
Jun10101100
Jul12401140
Aug1030995
Sep1010885
Okt1160885
Nov970910
Dec1100935

Het aantal beëindigde maatregelen ligt in de eerste drie maanden van 2020 nog ongeveer gelijk aan 2019. In de maanden april tot en met december 2020 worden er duidelijk minder maatregelen beëindigd dan in dezelfde maanden in 2019 (figuur 1.1.4). De uitbraak van corona in Nederland vanaf maart 2020 heeft hier vermoedelijk aan bijgedragen.

1.1.4 Uitstroom jeugdbescherming
JaarUitstroom 2019 (Maatregelen)Uitstroom 2020* (Maatregelen)
Jan10851080
Feb940955
Mrt975980
Apr1000820
Mei970885
Jun1095925
Jul1060985
Aug970855
Sep985965
Okt1120875
Nov935870
Dec1075955

1.2 Meer jongeren met ondertoezichtstelling

Op 31 december 2020 stonden 22 415 jongeren onder toezicht; eind 2019 ging het om 21 645 jongeren (figuur 1.2.1). In de periode 2009 tot en met 2016 daalde het aantal jongeren met een ondertoezichtstelling, sinds 2016 stijgt dit aantal. Het gaat hier uitsluitend om de reguliere ondertoezichtstellingen. De voorlopige ondertoezichtstellingen zijn buiten beschouwing gelaten.

1.2.1 Jongeren met jeugdbescherming op peildatum1)2)
DatumVoogdij (x 1 000)Ondertoezichtstelling (x 1 000)
20055,03523,98
20065,2126,38
20075,4629,605
20085,7932,145
20096,3833,17
20106,9532,565
20117,44531,5
20127,53531,105
20138,4328,145
2014*8,8625,32
20159,20521,395
20169,75520,085
20179,93520,38
20189,9420,77
20199,83521,645
2020*9,82522,415
1)Personen met voogdij of ondertoezichtstelling op peildatum 31 december, exclusief voorlopige voogdij, tijdelijke voogdij en voorlopige ondertoezichtstellingen. 2)Door invoering van de Jeugdwet treedt met ingang van 2015 een methodebreuk op.

1.3 Aantal jongeren met voogdij redelijk constant

Op 31 december 2020 gold voor 9 825 jongeren een voogdijmaatregel. Sinds 2017 ligt dit aantal redelijk constant rond de 9,9 duizend. In de jaren daarvoor was een duidelijke stijging te zien; het aantal voogdijmaatregelen is in de periode 2005 tot en met 2016 bijna verdubbeld (figuur 1.2.1). Het betreft hier uitsluitend de reguliere voogdij. Voorlopige en tijdelijke voogdij zijn buiten beschouwing gelaten.

1.4 Voogdijtrajecten meestal langer dan drie jaar

Van de beëindigde reguliere voogdijmaatregelen in 2020 duurde 72 procent drie jaar of langer (tabel 1.4.1). De meeste reguliere ondertoezichtstellingen duurden één tot drie jaar. Voorlopige ondertoezichtstellingen duurden bijna altijd korter dan 3 maanden; dit is officieel ook de maximale duur van een voorlopige OTS, daarna dient deze ofwel te worden beëindigd ofwel te worden omgezet in een reguliere OTS. Tijdelijke voogdij duurt meestal drie jaar of langer. Dit is een maatregel die wordt toegepast als gevolg van een gezagsvacuüm, bijvoorbeeld als de ouders langdurig in het buitenland verblijven of als zij zijn overleden.

1.4.1 Duur van jeugdbeschermingsmaatregelen, per type maatregel, 2020*1)
Totaal aantal beëindigde maatregelenDuur maatregel 0 tot 3 maandenDuur maatregel 3 tot 6 maandenDuur maatregel 6 tot 12 maandenDuur maatregel 12 tot 36 maandenDuur maatregel 36 maanden of langer
Totaal11 1551 930 5502 2054 0202 455
Ondertoezichtstelling7 805 90 4202 0653 7351 495
Voorlopige ondertoezichtstelling1 7051 680 20...
Voogdij1 305 15 25 55 275 940
Voorlopige voogdij 305 140 80 75 10.
Tijdelijke voogdij 35.... 20
Bron: CBS.
1) Jeugdbeschermingsmaatregelen beëindigd in 2020.

De gemiddelde duur van de reguliere voogdijmaatregelen is met 2 130 dagen een stuk langer dan die van de reguliere ondertoezichtstellingen (821 dagen) én is de afgelopen jaren gestegen. Dit in tegenstelling tot de gemiddelde duur van de reguliere ondertoezichtstellingen die de afgelopen jaren juist aan het dalen is (figuur 1.4.2). De gemiddelde duur van de beëindigde tijdelijke voogdijtrajecten is, na een stijging in 2019, in 2020 weer ongeveer gelijk aan 2017 en 2018. Het gaat in 2020 echter maar om 35 beëindigde tijdelijke voogdijtrajecten in totaal (tabel 1.4.1).

1.4.2 Gemiddelde duur beëindigde maatregelen1)
Maatregel2020* (dagen)2019 (dagen)2018 (dagen)2017 (dagen)2016 (dagen)
Totaal8448678779341026
OTS8218678889651085
Vrl. OTS7271737374
Voogdij21302061187318331823
Vrl. voogdij144141174147129
Tijd. voogdij15661850150815971160
1)Jeugdbeschermingsmaatregelen beëindigd in gehele jaar.

1.5 Zie erratum 26-4-2023

  

1.6 Samenloop jeugdbescherming met jeugdreclassering neemt af

Van alle 0- tot en met 17-jarigen die in 2020 jeugdbescherming ontvangen, heeft iets minder dan 3 procent in hetzelfde jaar ook een jeugdreclasseringsmaatregel lopen. Dit percentage neemt de laatste jaren iets af: van 4,0 procent in 2016 naar 2,9 procent in 2020 (tabel 1.6.1).  Dit komt voornamelijk doordat de samenloop bij onder toezicht gestelde jongeren daalde van 4,7 procent in 2016 naar 3,4 procent in 2020. De samenloop van voogdij met jeugdreclassering is in 2020 ook gedaald, naar 1,4 procent. 

Het gaat in deze cijfers om alle jongeren die in een jaar op enig moment jeugdbescherming ontvingen. Van hen is bepaald voor welk percentage ook een jeugdreclasseringsmaatregel gold in dezelfde periode. 

1.6.1 Inzet jeugdreclassering naar type jeugdbescherming (samenloop)1)
Jongeren met jeugdbescherming en jeugdreclasseringJongeren met ondertoezichtstelling en jeugdreclassering2)Jongeren met voogdij en jeugdreclassering3)
% van totaal aantal jongeren met jeugdbescherming% van totaal aantal jongeren met ondertoezichtstelling% van totaal aantal jongeren met voogdij
20164,04,71,6
20173,74,41,6
20183,54,11,7
20193,33,81,7
2020*2,93,41,4
Bron: CBS.
1) Personen van 0 tot en met 17 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel.
2) Inclusief voorlopige ondertoezichtstellingen.
3) Inclusief tijdelijke voogdij en voorlopige voogdij.

1.7 De meeste jongeren met jeugdbescherming krijgen ook jeugdhulp

In 2020 ontving driekwart van de jongeren met een ondertoezichtstelling daarnaast ook jeugdhulp (figuur 1.7.1). Het aandeel jongeren met een ondertoezichtstelling en daarnaast ook jeugdhulp zonder verblijf, is met 63 procent gelijk gebleven aan vorig jaar. Het aandeel jongeren dat naast een ondertoezichtstelling ook jeugdhulp met verblijf ontvangt neemt in de laatste jaren af; van 40 procent in 2016 naar 32 procent in 2020. In deze gevallen krijgen jongeren een ondertoezichtstelling en ontvangen zij jeugdhulp die mede inhoudt dat zij niet thuis verblijven.[1]

1.7.1 Samenloop OTS met jeugdhulp1)
Samenloop2020* (%)2019 (%)2018 (%)2017 (%)2016 (%)
OTS en Jeugdhulp7576767674
OTS en JH zonder verblijf6363626156
w.v.
Wijkteam111214149
Ambulant3839394036
Daghulp76555
Netwerk jongere3231292525
OTS en JH met verblijf3234363840
w.v.
Pleegzorg1719192123
Gezinsgericht44544
Gesloten plaatsing34444
Overig²⁾1313141615
1)Personen van 0 tot en met 17 jaar met een ondertoezichtstelling én jeugdhulp, als percentage van het totaal aantal jongeren met een ondertoezichtstelling. Jongeren met meerdere jeugdhulpvormen komen meerdere malen in de tabel voor. 2)Verblijf bij een jeugdhulpaanbieder anders dan pleegzorg, gezinsgerichte jeugdhulp of gesloten plaatsing.

Van alle jongeren die een voogdijmaatregel hebben in 2020, ontvangt 91 procent daarnaast ook jeugdhulp (figuur 1.7.2). Het aandeel jongeren dat in 2020 naast voogdij ook jeugdhulp zonder verblijf kreeg, is met 45 procent gelijk gebleven aan vorig jaar. In 2020 ontving 82 procent van de jongeren met voogdij daarbij ook jeugdhulp met verblijf. Dat percentage is lager dan in voorgaande jaren. 

1.7.2 Samenloop voogdij met jeugdhulp1)
Samenloop2020* (%)2019 (%)2018 (%)2017 (%)2016 (%)
Voogdij en Jeugdhulp9191919390
Voogdij en JH zonder verblijf4545444440
w.v.
Wijkteam56673
Ambulant3334343532
Daghulp65443
Netwerk jongere13121099
Voogdij en JH met verblijf8286868786
w.v.
Pleegzorg6366656969
Gezinsgericht1011121110
Gesloten plaatsing23233
Overig²⁾1818181917
1)Personen van 0 tot en met 17 jaar met voogdij én jeugdhulp, als percentage van het totaal aantal jongeren met voogdij. Jongeren met meerdere jeugdhulpvormen komen meerdere malen in de tabel voor. 2)Verblijf bij een jeugdhulpaanbieder anders dan pleegzorg, gezinsgerichte jeugdhulp of gesloten plaatsing.

1.8 Bijna 1 procent van alle jongeren ontvangt jeugdbescherming

Ongeveer 1 procent van alle jongeren tot en met 17 jaar ontvangt op 31 december 2020 jeugdbescherming. Bij jongeren die jeugdbescherming ontvangen gaat het net iets vaker om jongens dan om meisjes. In totaal ontvingen 17 285 jongens op 31 december 2020 jeugdbescherming, wat overeenkomt met 1 procent van alle jongens van 0 tot en met 17 jaar. Bij meisjes bedroeg dit aantal 15 430, wat gelijkstaat aan 0,9 procent van alle meisjes in deze leeftijd (tabel 1.8.1).

1.8.1 Jeugdbescherming naar demografische kenmerken van de jongere, peildatum 31 december 2020*1)
Totaal aantal jongeren2)Totaal aantal jongeren met jeugdbeschermingVoogdijVoorlopige en tijdelijke voogdijOndertoezichtstellingVoorlopige ondertoezichtstelling
Totaal 3 337 24532 7159 74525022 365365
Geslacht: Jongens1 709 60517 2855 00013011 970190
Geslacht: Meisjes1 627 64015 4304 74512510 395170
Leeftijd: 0 tot 4 jaar 686 6853 245530602 57090
Leeftijd: 4 tot 8 jaar 711 5526 2051 455354 65560
Leeftijd: 8 tot 12 jaar 756 4408 6002 445456 04565
Leeftijd: 12 tot 18 jaar1 182 56814 6655 3151159 095140
Migratieachtergrond: Nederlands2 437 92621 8956 55510015 045195
Migratieachtergrond: Overig westers 283 8343 250950502 20050
Migratieachtergrond: Niet-westers 615 4857 5702 2401005 115120
Samenstelling huishouden3): Tweeoudergezin2 728 9666 035185205 700125
Samenstelling huishouden3): Éénoudergezin 539 13913 9154507513 225175
Samenstelling huishouden3): Overig 69 14012 7609 1101553 44060
Bron: CBS.
1) Personen van 0 tot en met 17 jaar.
2) De peildatum voor alle jongeren in Nederland is 1 januari 2020 en komt dus niet overeen met de peildatum voor jongeren met jeugdbescherming (31 december 2020).
3) Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen, maar geen pleegkinderen.

Op 31 december 2020 waren 14 665 jongeren met jeugdbescherming tussen de 12 en 18 jaar oud, wat neerkomt op 1,2 procent van alle jongeren in deze leeftijd (tabel 1.8.1). Van alle 8- tot 12-jarigen in Nederland ontving 1,1 procent jeugdbescherming, dat waren op 31 december 2020 8 600 jongeren. Ongeveer 0,9 procent van de kinderen tussen 4 en 8 jaar kreeg jeugdbescherming, 6 205 in totaal. De groep 0- tot 3-jarigen was met 3 245 het kleinst; ongeveer 0,5 procent in deze leeftijdsgroep ontving jeugdbescherming (tabel 1.8.1).

Onder de jongeren met een ondertoezichtstelling is de groep jongeren van 8 tot 12 jaar oud gestegen van 24 procent in 2016 naar 27 procent in 2020. Het aandeel jongeren van 0 tot 4 en 12 tot 18 jaar nam ten opzichte van 2016 iets af (figuur 1.8.2). Bij de voogdijmaatregelen is een lichte stijging van de oudste leeftijdsgroep te zien, van 53 procent in 2016 naar 55 procent in 2020.

1.8.2 Jongeren naar leeftijd1)
Jaar0 tot 4 jaar (%)4 tot 8 jaar (%)8 tot 12 jaar (%)12 tot 18 jaar (%)
Nederland
2020*20,5821,3222,6735,44
201920,4721,3822,4935,67
201820,4921,422,2335,88
201720,3921,5822,0635,97
201620,3621,6722,0935,88
OTS
2020*11,4820,8127,0340,67
201911,8321,4226,3440,41
201812,4520,7425,7541,05
201712,5120,2825,1442,08
201612,8420,224,2542,72
Vrl. OTS
2020*25,3417,0818,4639,12
201928,419,2515,7336,62
201821,1417,4315,1446,29
201719,8118,5819,542,11
201628,417,5918,8335,19
Voogdij
2020*5,4214,9525,154,53
20195,5314,6725,3754,43
20185,5914,7525,2254,44
20175,7415,0724,9654,23
20165,9815,3825,5753,07
Vrl. en tijd. voogdij
2020*23,913,9417,1345,02
201921,7214,3415,9847,95
201824,6112,0414,6648,69
201729,8618,7514,5836,81
201637,59,5611,0341,91
1)Voor het totaal aantal jongeren in Nederland is gekeken naar peildatum 1 januari en voor de jongeren met jeugdbescherming naar peildatum 31 december.

Jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond zijn oververtegenwoordigd in de jeugdbescherming. Van alle 0- tot en met 17-jarigen in Nederland heeft 18 procent een niet-westerse migratieachtergrond, bij jongeren met jeugdbescherming is dat 23 procent. Op peildatum 31 december 2020 ontvingen 7 570 jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond jeugdbescherming. Dit komt overeen met 1,2 procent van alle jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond in Nederland. Bij jongeren met een Nederlandse respectievelijk een westerse migratieachtergrond bedroegen deze aandelen 0,9 en 1,1 procent (tabel 1.8.1). 

Bij de reguliere voogdijmaatregelen is het aandeel jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond de afgelopen jaren gedaald en het aandeel met een Nederlandse achtergrond gestegen (figuur 1.8.3). Voor heel Nederland zagen we juist een stijging in het aandeel jongeren onder de 18 met een niet-westerse achtergrond en een daling van jongeren met een Nederlandse achtergrond.

1.8.3 Jongeren naar migratieachtergrond1)2)
JaarNL (%)Westers (%)Niet-westers (%)
Nederland
2020*73,058,5118,44
201973,638,2418,13
201874,14817,86
201774,717,817,49
201675,317,6217,07
OTS
2020*67,289,8422,88
201967,469,8422,71
201867,559,4123,04
201767,079,8523,08
201666,599,8623,55
Vrl. OTS
2020*53,7213,532,78
201950,710,5638,73
20185812,8629,14
201750,1515,1734,67
201658,6411,4229,94
Voogdij
2020*67,289,7422,99
201966,939,5323,53
201866,159,4624,4
201765,439,3725,2
201665,159,0425,82
Vrl. en tijd. voogdij
2020*40,6420,3239,04
201937,719,6742,62
201841,8818,3239,79
201735,4222,9241,67
201649,2625,7425
1)Personen van 0 tot en met 17 jaar. 2)Voor het totaal aantal jongeren in Nederland is gekeken naar peildatum 1 januari en voor de jongeren met jeugdbescherming naar peildatum 31 december.

In totaal woonden op 31 december 2020 13 915 jongeren met jeugdbescherming in een éénoudergezin, wat gelijk staat aan 2,6 procent van alle jongeren die in een éénoudergezin wonen. Bij de overige huishoudens is dit aandeel het hoogst: 18 procent van alle jongeren in een overig huishouden ontvangt jeugdbescherming. Een overig huishouden is bijvoorbeeld een institutioneel huishouden of een alleenwonende (tabel 1.8.1). 

Het aandeel tweeoudergezinnen is bij de jongeren met een reguliere ondertoezichtstelling en reguliere voogdij de laatste jaren aan het dalen. Bij de jongeren met een ondertoezichtstelling neemt ook het aandeel in een overig huishouden af en stijgt het aandeel in een éénoudergezin. Ten opzichte van vorig jaar stijgt het percentage tweeoudergezinnen bij jongeren met een voorlopige ondertoezichtstelling en bij voorlopige en tijdelijke voogdij (figuur 1.8.4). 

Het in deze figuur beschreven huishouden is de situatie in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit kan zowel het ouderlijk huishouden zijn als een ander huishouden. Bij een voogdijmaatregel woont de jongere niet meer in het ouderlijk huis, maar wordt hij of zij opgevoed in een pleeggezin of in een tehuis. Bij een ondertoezichtstelling kan een jongere nog wel bij de ouders thuis wonen, tenzij er een uithuisplaatsing is uitgesproken.

1.8.4 Jongeren naar samenstelling huishouden1)2)
JaarTweeoudergezin (%)Éénoudergezin (%)Overig (%)
Nederland
2020*81,7716,162,07
201981,9216,022,06
201882,0515,782,16
201782,2715,532,2
201682,5315,432,03
OTS
2020*25,559,1315,38
201926,3858,0415,58
201826,8957,0916,02
201727,5555,8516,6
201628,4654,0417,51
Vrl. OTS
2020*34,7148,4816,8
201929,8154,4615,73
201825,1455,7119,14
201729,4154,4916,1
201633,9545,3720,68
Voogdij
2020*1,924,6293,46
20192,114,7493,15
20182,244,6993,07
20172,284,5193,21
20162,424,7492,84
Vrl. en tijd. voogdij
2020*8,7629,0862,15
20194,9228,6966,39
20185,2430,8963,87
20177,6432,6459,72
20165,8833,8260,29
1)Personen van 0 tot en met 17 jaar. 2)Voor het totaal aantal jongeren in Nederland is gekeken naar peildatum 1 januari en voor de jongeren met jeugdbescherming naar peildatum 31 december.

1.9 Jeugdbescherming vooral in Zuid-Limburg en Midden-Holland

De jeugdregio’s met het grootste aandeel jeugdbescherming zijn Zuid-Limburg, Midden-Holland, Kop van Noord-Holland, Noord-Limburg en Fryslân. De laagst scorende regio’s liggen in het zuiden van Noord-Holland en in de provincie Utrecht (figuur 1.9.1 en tabel 1.9.2).

1.9.1 Jeugdbescherming bij 0 t/m 17-jarigen, 31 december 20201)
Jeugdzorgregios_naamJeugdbescherming (%)
Achterhoek1,26
Alkmaar(Noord-Kennemerland)0,99
Amsterdam-Amstelland0,59
Arnhem1
Drenthe1,02
Eemland0,82
Flevoland1,05
FoodValley1,02
Fryslân1,29
GooienVechtstreek0,65
Groningen1,27
Haaglanden0,79
Haarlemmermeer0,45
HollandRijnland0,8
IJmond(MiddenKennemerland)1,11
IJsselland1
KopvanNoord-Holland1,33
Lekstroom0,88
Midden-Brabant0,93
MiddenHolland1,35
MiddenIJssel/OostVeluwe1,21
Midden-LimburgOost1,28
Midden-LimburgWest1,08
Nijmegen0,94
Noord-Limburg1,3
NoordoostBrabant1
Noord-Veluwe1,21
Rijnmond1,06
Rivierenland0,87
Twente1,29
UtrechtStad0,56
UtrechtWest0,77
WestBrabantOost0,76
WestBrabantWest0,88
WestFriesland1,12
Zaanstreek-Waterland0,79
Zeeland1,14
Zuid-HollandZuid1,07
ZuidKennemerland0,67
Zuid-Limburg1,43
Zuidoost-Brabant0,84
ZuidoostUtrecht0,87
1)De peildatum van het totale aantal jongeren is 1 januari 2020 en komt dus niet overeen met de peildatum van het aantal jongeren met jeugdbescherming (31 december 2020).

1.9.2 Jeugdregio's met de hoogste en laagste aandelen jongeren met jeugdbescherming, peildatum 31 december 2020*1)
% van het totale aantal personen van 0 tot en met 17 jaar2)
Hoogste aandelen:Zuid-Limburg1,43
Hoogste aandelen:Midden-Holland1,35
Hoogste aandelen:Kop van Noord-Holland1,33
Hoogste aandelen:Noord-Limburg1,3
Hoogste aandelen:Friesland (Fryslân) 1,29
Laagste aandelen:Haarlemmermeer0,45
Laagste aandelen:Utrecht Stad0,56
Laagste aandelen:Amsterdam-Amstelland0,59
Laagste aandelen:Gooi en Vechtstreek0,65
Laagste aandelen:Zuid Kennemerland0,67
Bron: CBS.
1) Personen van 0 tot en met 17 jaar met jeugdbescherming.
2) De peildatum van het totale aantal jongeren is 1 januari 2020 en komt dus niet overeen met de peildatum van het aantal jongeren met jeugdbescherming (31 december 2020).

De gemeenten waar relatief gezien de meeste jongeren met jeugdbescherming wonen zijn Stadskanaal, Heerlen en Twenterand[2] (figuur 1.9.3). 

1.9.3 Jeugdbescherming bij 0 t/m 17-jarigen, 31 december 20201)
Gemeente_naamJeugdbescherming (%)
AaenHunze1,18
Aalsmeer0,35
Aalten0,99
Achtkarspelen1,60
Alblasserdam1,19
Albrandswaard0,30
Alkmaar1,18
Almelo1,83
Almere0,86
AlphenaandenRijn1,01
Alphen-Chaam0,59
Altena0,84
Ameland0,72
Amersfoort0,83
Amstelveen0,39
Amsterdam0,64
Apeldoorn1,49
Appingedam1,69
Arnhem1,01
Assen0,89
Asten1,15
Baarle-Nassau0,26
Baarn0,88
Barendrecht0,53
Barneveld1,19
Beek0,82
Beekdaelen0,92
Beemster0,67
Beesel1,44
Bergeijk1,04
Bergen(L.)1,11
Bergen(NH.)0,60
BergenDal1,14
BergenopZoom1,02
Berkelland1,00
Bernheze0,77
Best0,53
Beuningen0,85
Beverwijk0,96
Bladel0,63
Blaricum0,39
Bloemendaal0,52
Bodegraven-Reeuwijk1,11
Boekel0,69
Borger-Odoorn1,77
Borne0,93
Borsele0,76
Boxmeer1,18
Boxtel1,03
Breda0,70
Brielle0,24
Bronckhorst1,39
Brummen1,26
Brunssum1,52
Bunnik0,51
Bunschoten0,80
Buren1,10
CapelleaandenIJssel1,01
Castricum0,68
Coevorden0,82
Cranendonck0,88
Cuijk1,51
Culemborg0,52
Dalfsen0,66
Dantumadiel1,49
DeBilt0,74
DeFryskeMarren0,73
Delft1,04
Delfzijl1,91
DenHelder2,06
DeRondeVenen0,67
Deurne0,85
Deventer0,89
DeWolden0,52
Diemen0,37
Dinkelland1,12
Doesburg1,92
Doetinchem1,45
Dongen0,95
Dordrecht1,20
Drechterland0,99
Drimmelen0,88
Dronten1,21
Druten0,74
Duiven0,66
Echt-Susteren1,01
Edam-Volendam0,43
Ede0,89
Eemnes0,48
Eersel0,77
Eijsden-Margraten0,92
Eindhoven0,97
Elburg0,93
Emmen1,30
Enkhuizen1,05
Enschede1,51
Epe0,83
Ermelo2,01
Etten-Leur0,72
Geertruidenberg0,46
Geldrop-Mierlo0,61
Gemert-Bakel1,05
Gennep1,24
GilzeenRijen0,73
Goeree-Overflakkee0,89
Goes1,29
Goirle0,98
GooiseMeren0,56
Gorinchem0,99
Gouda1,51
Grave1,40
Groningen1,03
Gulpen-Wittem0,77
Haaksbergen0,92
Haaren0,44
Haarlem0,68
Haarlemmermeer0,49
Halderberge0,74
Hardenberg1,04
Harderwijk0,97
Hardinxveld-Giessendam1,33
Harlingen1,50
Hattem0,80
Heemskerk0,83
Heemstede0,33
Heerde1,15
Heerenveen1,27
Heerhugowaard1,17
Heerlen2,22
Heeze-Leende0,42
Heiloo0,22
Hellendoorn0,90
Hellevoetsluis1,24
Helmond0,79
Hendrik-Ido-Ambacht0,64
Hengelo1,59
HetHogeland0,82
Heumen0,53
Heusden0,69
Hillegom0,52
Hilvarenbeek0,49
Hilversum0,63
HoekscheWaard0,74
HofvanTwente0,87
HollandsKroon1,18
Hoogeveen1,07
Hoorn1,08
HorstaandeMaas1,16
Houten0,70
Huizen0,65
Hulst0,82
IJsselstein0,54
KaagenBraassem0,75
Kampen0,97
Kapelle0,51
Katwijk0,83
Kerkrade1,65
Koggenland0,68
KrimpenaandenIJssel1,05
Krimpenerwaard1,33
Laarbeek0,90
Landerd0,90
Landgraaf1,48
Landsmeer0,63
Langedijk1,41
Lansingerland0,54
Laren0,59
Leeuwarden1,48
Leiden0,98
Leiderdorp0,65
Leidschendam-Voorburg0,90
Lelystad1,28
Leudal1,68
Leusden0,68
Lingewaard0,65
Lisse0,89
Lochem0,91
LoonopZand0,70
Lopik1,21
Loppersum1,01
Losser1,03
Maasdriel1,13
Maasgouw1,03
Maassluis1,18
Maastricht1,61
Medemblik1,35
Meerssen0,76
Meierijstad0,76
Meppel0,92
Middelburg1,10
Midden-Delfland0,49
Midden-Drenthe0,99
Midden-Groningen1,39
MillenSintHubert1,20
Moerdijk0,92
Molenlanden1,14
Montferland1,22
Montfoort0,56
MookenMiddelaar0,61
Neder-Betuwe0,88
Nederweert0,87
Nieuwegein0,81
Nieuwkoop0,69
Nijkerk0,95
Nijmegen0,98
Nissewaard1,30
Noardeast-Fryslân1,28
Noord-Beveland0,81
Noordenveld0,51
Noordoostpolder1,26
Noordwijk0,36
Nuenen,GerwenenNederwetten0,50
Nunspeet0,82
Oegstgeest0,53
Oirschot0,44
Oisterwijk0,83
Oldambt1,76
Oldebroek1,16
Oldenzaal0,91
Olst-Wijhe1,12
Ommen0,96
Oosterhout0,78
OostGelre1,26
Ooststellingwerf1,23
Oostzaan0,63
Opmeer1,32
Opsterland1,70
Oss1,23
OudeIJsselstreek1,46
Ouder-Amstel0,24
Oudewater1,23
Overbetuwe0,95
Papendrecht1,07
PeelenMaas0,77
Pekela1,59
Pijnacker-Nootdorp0,35
Purmerend0,84
Putten1,29
Raalte0,81
Reimerswaal0,80
Renkum1,25
Renswoude1,02
Reusel-DeMierden0,99
Rheden1,35
Rhenen0,58
Ridderkerk0,78
Rijssen-Holten0,80
Rijswijk0,77
Roerdalen1,32
Roermond1,42
Roosendaal0,91
Rotterdam1,19
Rozendaal0,00
Rucphen1,03
Schagen0,83
Scherpenzeel0,89
Schiedam1,14
Schiermonnikoog0,00
Schouwen-Duiveland0,98
's-Gravenhage0,80
's-Hertogenbosch1,08
Simpelveld1,64
SintAnthonis0,84
Sint-Michielsgestel0,61
Sittard-Geleen1,36
Sliedrecht1,51
Sluis1,29
Smallingerland1,70
Soest0,99
Someren0,35
SonenBreugel0,45
Stadskanaal2,35
Staphorst0,47
StedeBroec1,06
Steenbergen0,91
Steenwijkerland1,36
Stein0,87
StichtseVecht0,71
Súdwest-Fryslân1,11
Terneuzen1,41
Terschelling0,56
Texel1,13
Teylingen0,54
Tholen1,27
Tiel1,42
Tilburg1,15
Tubbergen1,09
Twenterand2,04
Tynaarlo0,70
Tytsjerksteradiel1,54
Uden1,00
Uitgeest0,68
Uithoorn0,45
Urk1,42
Utrecht0,61
UtrechtseHeuvelrug1,06
Vaals0,47
ValkenburgaandeGeul1,30
Valkenswaard0,72
Veendam1,93
Veenendaal1,19
Veere0,93
Veldhoven0,61
Velsen1,21
Venlo1,70
Venray1,17
Vijfheerenlanden0,98
Vlaardingen1,25
Vlieland0,00
Vlissingen1,59
Voerendaal0,81
Voorschoten0,61
Voorst1,06
Vught0,47
Waadhoeke1,25
Waalre0,90
Waalwijk0,74
Waddinxveen1,34
Wageningen0,75
Wassenaar0,57
Waterland0,35
Weert0,63
Weesp0,71
WestBetuwe0,61
Westerkwartier0,67
Westerveld0,64
Westervoort1,47
Westerwolde1,39
Westland0,68
WestMaasenWaal0,73
Weststellingwerf1,39
Westvoorne0,59
Wierden1,21
Wijchen0,91
Wijdemeren0,45
WijkbijDuurstede0,92
Winterswijk1,00
Woensdrecht0,93
Woerden0,73
Wormerland0,99
Woudenberg1,05
Zaanstad0,89
Zaltbommel0,48
Zandvoort1,02
Zeewolde1,03
Zeist0,80
Zevenaar1,19
Zoetermeer1,26
Zoeterwoude0,42
Zuidplas1,22
Zundert0,76
Zutphen1,33
Zwartewaterland0,97
Zwijndrecht1,26
Zwolle1,10
1)De peildatum van het totale aantal jongeren is 1 januari 2020 en komt dus niet overeen met de peildatum van het aantal jongeren met jeugdbescherming (31 december 2020).

 

[1] De jongere verblijft in deze gevallen elders. Of anders gezegd: de jongere slaapt formeel elders, niet zijnde thuis in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf.

[2] Volgens het woonplaatsbeginsel.