Internationale goederenstromen 2021

Bijlage 1: Begrippenlijst

Brutogewicht
Geschat brutogewicht van de vervoerde goederen in duizend kg. Het brutogewicht omvat het gewicht van de goederen en de verpakking, maar niet het gewicht van de container waarin de goederen eventueel worden vervoerd.

Doorvoer
De goederenstroom die, op weg van het ene naar het andere land, over Nederlands grondgebied vervoerd wordt maar in buitenlands bezit blijft. De doorvoer maakt, anders dan de wederuitvoer, geen deel uit van de invoer en de uitvoer en zit daarom niet in handelsstatistieken.

Invoer voor binnenlands gebruik
De voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economisch gebied van Nederland zijn gebracht. Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabricaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa.

Invoer voor wederuitvoer
De goederen die Nederland binnenkomen, daarbij (tijdelijk) eigendom worden van een ingezetene, en daarna, zonder dat significant industriële bewerking plaatsvindt, Nederland weer verlaten.

Landengroep
Indeling van alle landen van de wereld in 36 groepen, waarbij de grootste handelspartners van Nederland aparte groepen zijn en dichtbij elkaar gelegen kleinere handelspartners zijn geclusterd. Verder is rekening gehouden met uniformiteit binnen een groep met betrekking tot het EU-lidmaatschap, de geografische ligging en de transportroutes naar Nederland.

Landengroep van herkomst of bestemming
Bij inkomend transport is dit de landengroep van herkomst, dat wil zeggen: waar de goederen zijn verzonden. Bij uitgaand transport is dit de landengroep van bestemming.

Landengroep van lading of lossing
Bij inkomend transport is dit de landengroep waar de goederen voor het laatst zijn geladen gegeven, bij uitgaand transport de landengroep waar de goederen het eerst worden gelost.

NST 2007
Classificatie van goederen die vanaf het referentiejaar 2008 van kracht is binnen de lidstaten van de Europese Unie. NST 2007 is een classificatiesysteem voor producten en activiteiten en houdt rekening met de economische activiteit waaruit de goederen afkomstig zijn.

Transitohandel
Transitohandel is als een bedrijf in Nederland eigenaar wordt van goederen in het buitenland en deze doorverkoopt aan een andere buitenlandse partij zonder dat deze goederen fysiek Nederland binnenkomen.

Uitvoer van Nederlands product
Het leveren van goederen door ingezetenen vanuit het economisch gebied van Nederland aan het buitenland. Het betreft goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd.

Vervoerwijze
Vervoermiddel waarmee de goederen over de Nederlandse grens worden getransporteerd. Mogelijke vervoerwijzen zijn: zeevaart, binnenvaart, wegvervoer, spoorvervoer, luchtvaart en pijpleidingvervoer. Als de goederen vervoermiddelen zijn die zich zelf over de grens bewegen is de vervoerwijze gelijk aan het vervoermiddel.

Waarde
Geschatte waarde van de vervoerde goederen in duizend euro. Bij invoer is dit de waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Bij invoer uit EU-landen gaat het om de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen betreft het de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie. Bij uitvoer is het de waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.

Wederuitvoer
De goederen die Nederland verlaten, nadat ze na binnenkomst in Nederland (tijdelijk) eigendom zijn geworden van een ingezetene en geen significante industriële bewerking hebben ondervonden.