Kenmerken die samenhangen met de kans om uit kinderarmoede te komen

Over deze publicatie

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) heeft het CBS met behulp van een zelflerend data-analysemodel (machinelearning) onderzocht welke kenmerken bijdragen aan de kans dat een arm kind het volgende jaar uit de armoede komt. Daarbij gaat het om kenmerken van de kinderen, hun ouder(s), het huishouden waarin ze leven en de buurt waarin ze wonen. Hierbij zijn zowel kenmerken meegenomen van de situatie waarin ze nu verkeren als van de veranderingen in de voorafgaande drie jaar. Dit is ook onderzocht voor een aantal specifieke subgroepen. Verder zijn er een aantal subgroepen bepaald die een grote of kleine kans hebben om uit de armoede te geraken. De uitkomsten kunnen helpen bij het voeren van armoedebeleid, bijvoorbeeld als het gaat om de vraag welke (groepen) kinderen specifieke aandacht verdienen.