Auteur: Ellen Webbink, Monica Deschinger, Ilona Veer, Jeremy Weidum
Rapportage Waarschuwingen 2021

3. Respons

In 2021 waren er 352 gemeenten in Nederland. Hiervan hebben er 272 de enquête geretourneerd. Dit komt overeen met een respons van 77 procent. Van de 272 gemeenten die hebben gerespondeerd, hebben er 20 aangegeven geen waarschuwingen te registreren. Deze respons is niet bruikbaar voor het schatten van het totale aantal waarschuwingen en daarom zijn deze gemeenten in de analyse behandeld als non-respons. Dit betekent dat het aantal waarschuwingen voor 100 gemeenten (80 non-respons plus 20 zonder registratie) is geschat op basis van de respons van 252 gemeenten.

Om vast te kunnen stellen of de responderende gemeenten representatief zijn voor heel Nederland, is voor de hulpvariabelen (zie paragraaf 2.2) bekeken in hoeverre de verdeling van deze gemeenten overeenkomt met de verdeling van alle Nederlandse gemeenten op:

  • inwoneraantal, ofwel gemeentegrootteklasse;
  • het aantal ingestroomde fraudevorderingen in 2021, ontstaan vanuit de algemene bijstand op grond van de Participatiewet.

3.1 Representativiteit naar gemeentegrootteklasse

De grootteklasse van een gemeente wordt bepaald op basis van het aantal inwoners. De gemeenten zijn ingedeeld in acht grootteklassen:

  1. Minder dan 5 000 inwoners
  2. 5 000 tot 10 000 inwoners
  3. 10 000 tot 20 000 inwoners
  4. 20 000 tot 50 000 inwoners
  5. 50 000 tot 100 000 inwoners
  6. 100 000 tot 150 000 inwoners
  7. 150 000 tot 250 000 inwoners
  8. 250 000 inwoners of meer

Het responspercentage was het laagst in de grootteklasse 10 000 tot 20 000 inwoners, namelijk 74 procent. Bij de G4, de vier grootste gemeenten, was de respons 100 procent.

Om te bepalen of de respons representatief is voor heel Nederland, is de verdeling van de grootteklassen van de responderende gemeenten vergeleken met die van alle gemeenten in Nederland.

In figuur 3.1.1 is te zien dat de relatieve verdeling van de responderende gemeenten over de grootteklassen nagenoeg overeenkomt met de relatieve verdeling van alle gemeenten over deze klassen. Dit betekent dat de responderende gemeenten qua inwonertal representatief zijn voor alle gemeenten van Nederland.

3.1.1 Gemeenten: aantal inwoners in 2021
Aantal inwonersGeen respons (N=80) (%)Respons (N=272) (%)Totaal (N=352) (%)
minder dan 5 0001,31,51,4
5 000 tot 10 0002,51,82
10 000 tot 20 00021,317,618,5
20 000 tot 50 00057,551,853,1
50 000 tot 100 00013,816,515,9
100 000 tot 150 0001,34,84
150 000 tot 250 0002,54,44
250 000 of meer01,51,1

In figuur 3.1.2 is per grootteklasse het totaal aantal gemeenten weergegeven, hoeveel gemeenten daarvan hebben gerespondeerd en hoeveel gemeenten daarvan (volgens de opgave in de enquête) waarschuwingen hebben geregistreerd in 2021.

3.1.2 Gemeenten: respons en registratie waarschuwingen naar inwonertal 2021
Aantal inwonersTotaal (N=352)Respons (N=272)Registereren waarschuwingen (N=252)
minder dan 5 000544
5 000 tot 10 000755
10 000 tot 20 000654843
20 000 tot 50 000187141131
50 000 tot 100 000564541
100 000 tot 150 000141312
150 000 tot 250 000141212
250 000 of meer444

3.2 Representativiteit naar aantal ingestroomde fraudevorderingen

In figuur 3.2.1 zijn de gemeenten op basis van het aantal nieuw ingestroomde fraudevorderingen in 2021 in vier ongeveer gelijke groepen ingedeeld: kwartielgroepen. Deze informatie is afkomstig uit de BDFS4). De 25 procent gemeenten met het kleinste aantal nieuwe fraudevorderingen in 2021 zijn ingedeeld in de eerste categorie en de 25 procent gemeenten met het grootste aantal nieuwe fraudevorderingen zijn ingedeeld in de vierde categorie. Op deze manier bevat elke categorie ongeveer een kwart van de Nederlandse gemeenten. In de figuur is te zien hoeveel van alle gemeenten in elke kwartielgroep vallen, hoeveel hiervan gerespondeerd hebben en hoeveel daarvan (volgens hun opgave in de enquête) waarschuwingen registreren.

Het aandeel gemeenten dat gerespondeerd heeft ligt in de groep gemeenten met de meeste fraudevorderingen het hoogst (87 procent). Groep 1, de gemeenten met de minste ingestroomde fraudevorderingen, heeft met 67 procent het laagste aandeel responderende gemeenten.

Ook in de relatieve aandelen van de responderende gemeenten die waarschuwingen registreren, zijn kleine verschillen zichtbaar. In de eerste kwartielgroep zijn er relatief de minste registrerende gemeenten (60 procent). In de overige drie groepen is dat aandeel tussen de 66 en 84 procent.

Al eerder is opgemerkt dat in totaal 252 van de 272 responderende gemeenten, dus 93 procent, waarschuwingen registreren. In alle kwartielgroepen ligt het percentage responderende gemeenten dat waarschuwingen registreert hoog: 90 procent in de eerste groep, 89 procent in de tweede groep, 94 procent in de derde groep en 96 procent in de vierde groep.

3.2.1 Gemeenten naar ingestroomde fraudevorderingen 20211)
Aantal inwonersTotaal (N=352)Respons (N=272)Registereren waarschuwingen (N=252)
1 Minste instroom906054
2866457
3897268
4 Meeste instroom877673
1)Gemeenten zijn ingedeeld in 4 categorieën wat betreft het aantal ingestroomde fraudevorderingen in 2021. In categorie 1 zijn de gemeenten ingedeeld met de minste instroom en in categorie 4 de gemeenten met de meeste instroom.

Samenvattend kan geconstateerd worden dat de respons representatief is voor gemeenten van verschillende grootteklassen en voor gemeenten met een verschillend aantal ingestroomde fraudevorderingen volgens de BDFS.

4) Het aantal nieuwe vorderingen was in 2021 opnieuw lager dan in eerdere jaren. Zie bijvoorbeeld https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/24/incassoratio-vorderingen-algemene-bijstand-2013-2021.