Auteur: Annemieke Vermeulen, Rianne Kraaijeveld
Financiële kengetallen zorginstellingen 2020

Samenvatting

In dit rapport zijn zorginstellingen op basis van de waarden van een groot aantal financiële kengetallen over het jaar 2020 ingedeeld in 10 gelijke groepen of decielen. Door vergelijking van de waarden van een individuele zorginstelling met de grenswaarden behorende bij deze decielen, kan de financiële positie van deze instelling afgezet worden tegen die van een groep van vergelijkbare instellingen (benchmark). Tevens is een analyse gemaakt van de ontwikkeling van de rentabiliteit, het weerstandsvermogen, de solvabiliteit, de current ratio en de omloopsnelheid kapitaal over de jaren 2016 tot en met 2020. Ook is over deze periode de ontwikkeling van de kosten per arbeidsjaar van zorginstellingen in de care-sector berekend.

Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering is bij cure-instellingen lager dan bij careinstellingen. Bij de algemene ziekenhuizen is het verschil in winstpercentage tussen de afzonderlijke instellingen veel kleiner. De grootste spreiding is zichtbaar bij de thuiszorg.

Het gemiddelde resultaat gewone bedrijfsvoering (ongewogen) van zorginstellingen stijgt van 3,0 procent in 2019 naar 3,6 procent in 2020. Deze ontwikkeling wordt voornamelijk door de care-sector bepaald, waar een stijging zichtbaar is. Bij de cure is daarentegen een daling zichtbaar van het gemiddeld resultaat gewone bedrijfsvoering. Het weerstandsvermogen en de gemiddelde solvabiliteit van zorginstellingen daalt licht ten opzichte van 2019. Het Waarborgfonds voor de zorg acht voor de zorginstellingen een weerstandsvermogen van minimaal 15 procent wenselijk. De analyse laat zien dat minimaal 20 procent van alle zorginstellingen deze norm in 2020 niet haalt. Alle sectoren hebben een current ratio van ruim boven de 100 procent, waarmee zij in staat zijn om de kortlopende verplichtingen te betalen. De instellingen in de care-sector hebben gemiddeld een hogere current ratio dan de instellingen in de cure-sector. Dit geldt ook voor de omloopsnelheid kapitaal.

De ontwikkelingen van de bedrijfskosten per arbeidsjaar in care-instellingen laten weinig grote verschuivingen zien. Er is een lichte stijging in de mediane bedrijfskosten per arbeidsjaar zichtbaar, die met name toe te schrijven is aan de sector verpleging en verzorging. De spreiding van de bedrijfskosten per arbeidsjaar binnen de care-sector is het grootst bij thuiszorginstellingen.