Auteur: Ellen Webbink, Leonore Biemans-Braggaar, Petra Molenaar-Cox, Jeremy Weidum
Rapportage Waarschuwingen 2020

3. Respons

In 2020 waren er 355 gemeenten in Nederland. Hiervan hebben er 288 de enquête geretourneerd. Dit komt overeen met een respons van 81 procent. Van de 288 gemeenten die hebben gerespondeerd, hebben er 29 aangegeven geen waarschuwingen te registreren. Deze respons is niet bruikbaar voor het schatten van het totale aantal waarschuwingen en daarom zijn deze gemeenten in de analyse behandeld als non-respons. Dit betekent dat het aantal waarschuwingen voor 96 gemeenten (67 non-respons plus 29 zonder registratie) is geschat op basis van de respons van 259 gemeenten.

Om vast te kunnen stellen of de responderende gemeenten representatief zijn voor heel Nederland, is voor de hulpvariabelen (zie paragraaf 2.2) bekeken in hoeverre de verdeling van deze gemeenten overeenkomt met de verdeling van alle Nederlandse gemeenten op:

  • inwoneraantal, ofwel gemeentegrootteklasse;
  • het aantal ingestroomde fraudevorderingen in 2020, ontstaan vanuit de algemene bijstand op grond van de Participatiewet.

3.1 Representativiteit naar gemeentegrootteklasse

De grootteklasse van een gemeente wordt bepaald op basis van het aantal inwoners. De gemeenten zijn ingedeeld in acht grootteklassen:

  1. Minder dan 5 000 inwoners
  2. 5 000 tot 10 000 inwoners
  3. 10 000 tot 20 000 inwoners
  4. 20 000 tot 50 000 inwoners
  5. 50 000 tot 100 000 inwoners
  6. 100 000 tot 150 000 inwoners
  7. 150 000 tot 250 000 inwoners
  8. 250 000 inwoners of meer

Het responspercentage was het laagst in de grootteklasse 5 000 tot 10 000 inwoners, namelijk 75 procent. Bij de G4, de vier grootste gemeenten, was de respons 100 procent.

Om te bepalen of de respons representatief is voor heel Nederland, is de verdeling van de grootteklassen van de responderende gemeenten vergeleken met die van alle gemeenten in Nederland.

In figuur 3.1.1 is te zien dat de relatieve verdeling van de responderende gemeenten over de grootteklassen nagenoeg overeenkomt met de relatieve verdeling van alle gemeenten over deze klassen. Dit betekent dat de responderende gemeenten qua inwonertal representatief zijn voor alle gemeenten van Nederland.

3.1.1 Gemeenten: aantal inwoners in 2020
Aantal inwonersGeen respons (N=67) (%)Respons (N=288) (%)Totaal (N=355) (%)
minder dan 5 0001,51,41,4
5 000 tot 10 00032,12,3
10 000 tot 20 00016,419,418,9
20 000 tot 50 00053,752,452,7
50 000 tot 100 00019,414,915,8
100 000 tot 150 0001,54,94,2
150 000 tot 250 0004,53,53,7
250 000 of meer01,41,1

In figuur 3.1.2 is per grootteklasse het totaal aantal gemeenten weergegeven, hoeveel gemeenten daarvan hebben gerespondeerd en hoeveel gemeenten daarvan (volgens hun opgave in de enquête) waarschuwingen hebben geregistreerd in 2020.

3.1.2 Gemeenten: respons en registratie waarschuwingen naar inwonertal 2020
Aantal inwonersTotaal (N=355)Respons (N=288)Registereren waarschuwingen (N=259)
minder dan 5 000544
5 000 tot 10 000865
10 000 tot 20 000675645
20 000 tot 50 000187151137
50 000 tot 100 000564341
100 000 tot 150 000151413
150 000 tot 250 000131010
250 000 of meer444

3.2 Representativiteit naar aantal ingestroomde fraudevorderingen

In figuur 3.2.1 zijn de gemeenten op basis van het aantal nieuw ingestroomde fraudevorderingen in 2020 in vier ongeveer gelijke groepen ingedeeld: kwartielgroepen. Deze informatie is afkomstig uit de BDFS4). De 25 procent gemeenten met het kleinste aantal nieuwe fraudevorderingen in 2020 zijn ingedeeld in de eerste categorie en de 25 procent gemeenten met het grootste aantal nieuwe fraudevorderingen zijn ingedeeld in de vierde categorie. Op deze manier bevat elke categorie ongeveer een kwart van de Nederlandse gemeenten. In de figuur is te zien hoeveel van alle gemeenten in elke kwartielgroep vallen, hoeveel hiervan gerespondeerd hebben en hoeveel daarvan (volgens de opgave in de enquête) waarschuwingen registreren.

Het aandeel gemeenten dat gerespondeerd heeft ligt in groep 3 het hoogst (84 procent). Groep 1, de gemeenten met de minste ingestroomde fraudevorderingen, heeft met 76 procent het laagste aandeel responderende gemeenten.
Ook in de relatieve aandelen van de responderende gemeenten die waarschuwingen registreren zijn kleine verschillen zichtbaar. In de eerste kwartielgroep zijn er relatief de minste registrerende gemeenten (62 procent). In de overige drie groepen is dat aandeel tussen de 76 en 78 procent.

Al eerder is opgemerkt dat in totaal 259 van de 288 responderende gemeenten, dus 90 procent, waarschuwingen registreren. In alle kwartielgroepen ligt het percentage responderende gemeenten dat waarschuwingen registreert hoog: 82 procent in de eerste groep, 91 procent in groepen 2 en 3 en 96 procent in de vierde groep.

3.2.1 Gemeenten naar ingestroomde fraudevorderingen 20201)
Aantal inwonersTotaal (N=355)Respons (N=288)Registereren waarschuwingen (N=259)
1 Minste instroom957259
2847064
3907669
4 Meeste instroom867067
1)Gemeenten zijn ingedeeld in 4 categorieën wat betreft het aantal ingestroomde fraudevorderingen in 2020. In categorie 1 zijn de gemeenten ingedeeld met de minste instroom en in categorie 4 de gemeenten met de meeste instroom.

Samenvattend kan geconstateerd worden dat de respons representatief is voor gemeenten van verschillende grootteklassen en voor gemeenten met een verschillend aantal ingestroomde fraudevorderingen volgens de BDFS.

4) Het aantal nieuwe vorderingen was in 2020 lager dan in eerdere jaren. Zie bijvoorbeeld https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/23/incassoratio-vorderingen-algemene-bijstand.