Bronneninventarisatie

1. Inleiding

In de wereld van de internationale statistiek bestaan er vele verschillende leveranciers van allerlei soorten data. Het vinden van de juiste bron voor het beantwoorden van een bepaalde vraag kan daarbij uitdagend zijn, zeker wanneer diverse bronnen verschillende cijfers lijken te rapporteren over hetzelfde onderwerp.

Een voorbeeld betreft data over innovatie. Zowel de World Economic Forum (WEF) als de World Intellectual Property Organization (WIPO) rangschikken landen jaarlijks op dit gebied. Echter laten de meest recente cijfers van WIPO een 5e plek zien voor Nederland terwijl de WEF het innovatie-vermogen van Nederland als 10e rangschikt. Ook op het gebied van investeringen en internationale handel in goederen en diensten bestaan er meerdere bronnen die soms met elkaar lijken te conflicteren. Het kan daarom voor de gemiddelde gebruiker van deze data lastig zijn om in te schatten welke bron het meest adequate antwoord kan leveren op een bepaalde vraag.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, in de hoedanigheid van de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de WTO, heeft het CBS gevraagd om te assisteren bij het inzichtelijker maken van de vele beschikbare databronnen op het gebied van innovatie, investeringen en handel. Op deze manier kan het ministerie vervolgens structureler en systematischer gebruikmaken van deze cijfers.

Dit rapport bespreekt een aantal van de voornaamste nationale en internationale bronnen op het gebied van innovatie, internationale investeringen en internationale handel in goederen en diensten. Daarbij wordt steeds zoveel mogelijk dezelfde structuur gevolgd. Per onderwerp zal eerst globaal worden aangegeven welke bronnen over dit thema rapporteren en daarom besproken zullen worden. Vervolgens wordt uitgebreider gekeken naar hoe die cijfers per bron tot stand komen om daarna in te zoomen op hun verwevenheid, overeenkomsten en verschillen. Tot slot probeert de conclusie steeds aan te geven wanneer en in welke situatie een bepaalde bron het meest geschikt is om in de specifieke informatiebehoefte te voorzien.