Welke informatie heeft het CBS over educatie?

Bij de volwasseneneducatie maakt het CBS onderscheid tussen de educatie die via de gemeenten door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wordt bekostigd en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).
De educatie vervult een belangrijke rol bij de integratie van allochtonen in Nederland. Van de deelnemers aan deze vorm van volwasseneneducatie geeft het CBS onder andere verdelingen naar geslacht, leeftijd en herkomstgroepering.
Het vavo kan worden gezien als tweedekansonderwijs, waarbij volwassenen alsnog een diploma of deelcertificaat op het niveau van de theoretische leerweg van het vmbo (mavo), de havo of het vwo kunnen behalen. Naast verdelingen naar enkele persoonskenmerken van de deelnemers zijn er ook gegevens over de geslaagden per onderwijssoort beschikbaar.

● Deelnemers aan educatie
● Deelnemers aan het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)