Welk aandeel hebben varkens in de productie van dierlijke mest?

Het aandeel van varkens in de totale mestproductie van de veestapel bedraagt slechts 17 procent. Doordat de varkenshouderij niet-grondgebonden is, draagt zij wel in belangrijke mate bij aan het mestoverschot.