Vragen over de registratie

Moet ik informatie aanleveren over personen waarvoor geen voorziening wordt ingezet?

Nee. De populatie van de SRG bestaat alleen uit personen voor wie door de gemeente één of meerdere voorzieningen met het doel van re-integratie of participatie zijn ingezet. Er hoeft dus geen informatie worden aangeleverd over personen op wie dit niet van toepassing is.

Welke onderdelen van de SRG vormen input voor het verdeelmodel van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds?

De aan het einde van een verslagjaar opgegeven aantallen typen voorzieningen ‘Loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet’ (10) en de ‘Forfaitaire loonkostensubsidie’ (11) vormen input voor het verdeelmodel van het Gemeentefonds van het daarop volgende jaar. Zie b.v. de Meicirculaire Gemeentefonds 2018. meicirculaire-gemeentefonds-2020

Behoren re-integratievoorzieningen voor de werkgever tot de SRG?

Ja, zolang een aan de werkgever verstrekte voorziening is te herleiden tot een individuele persoon op wie de inspanning van toepassing is. Ook moet de voorziening bekostigd zijn uit het gemeentelijke re-integratiebudget.

Een voorziening die niet eenduidig onder één van de mogelijke typen voorzieningen kan worden getypeerd met code ‘Niet nader in te delen’ (98). Zie Richtlijnen en documentatie (SRG).

Hoe registreer ik als iemand bij een gesubsidieerde werkgever in dienst is en daarvoor loon krijgt en geen uitkering meer ontvangt?

Wanneer iemand een gesubsidieerde werkplek heeft en deze betaald wordt vanuit het re-integratiebudget, dan moet deze worden opgenomen als voorziening. Dit moet aangeleverd worden als ‘Overige werkplekken’ (29).

Wij registreren trajecten (“containervoorzieningen”) in het systeem. Van de voorzieningen die daaronder vallen, houden wij niet bij welke voorziening op welk moment voor een persoon wordt ingezet. Is dit een probleem?

Het is voor de SRG van belang dat informatie wordt geleverd over iedere voorziening die voor een persoon is of wordt ingezet. Elke voorziening wordt namelijk als een object van waarneming beschouwd. U dient daarom per voorziening apart informatie voor de SRG aan te leveren. Als u trajecten registreert, dan dient u deze voor de aanlevering aan het CBS op te splitsen in de onderliggende voorzieningen.
Mocht opsplitsen niet mogelijk zijn, dan verzoeken wij u daarover contact op te nemen met het CBS.

Wij hebben (een deel van) de uitvoering uitbesteed aan een externe partner en hebben geen zicht op de afzonderlijke voorzieningen die de partner voor een persoon inzet. Hoe gaan wij hiermee om?

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat u te weinig informatie van een externe partner ontvangt om de ondersteuning aan een persoon in te kunnen delen onder specifieke typen voorzieningen. Informeer in zo’n geval het CBS hierover, die vervolgens in overleg bepaalt of een aanlevering op dit niveau goedgekeurd kan worden. Is dit het geval, dan kunt u met type voorziening ‘Uitbesteed én onbekend’ (60) aangeven dat er wel (een) voorziening(en) aangeboden word(t)(en), maar er onvoldoende informatie is om te definiëren wát er precies aangeboden wordt.

Het CBS zal dan ook met u bespreken wanneer de aanlevering wel op voorzieningenniveau kan plaatsvinden. Het is uiteraard ook mogelijk dat de externe partij zelf rechtstreeks gegevens aan het CBS gaat leveren. U kunt contact opnemen met het CBS om de mogelijkheden te bespreken.

Het kan nadelige gevolgen hebben voor de gemeente dat bepaalde voorzieningen niet apart (kunnen) worden opgegeven. Dit is bijvoorbeeld het geval als specifieke voorzieningen worden gebruikt voor verdeel-modellen of medebepalend zijn bij vulling en update van het doelgroepregister. Dit blijft de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Het is overigens de bedoeling dat u de van toepassing zijnde codes aanlevert voor de voorzieningen die u niet heeft uitbesteed. Als u bijvoorbeeld wel zelf de uitvoering doet van ‘Loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet’, moet u deze voorziening aanleveren onder code 10.

Hoe registreer ik het ‘Persoonlijk Re-integratie Budget (PRB)’?

Doorgaans dient de cliënt bij de gemeente een voorstel in voor de bekostiging van een door hem/haar bepaalde voorziening. Dat kan bijvoorbeeld een training zijn die wordt bekostigd uit het Persoonlijk Re-integratiebudget. In dit geval heeft de gemeente goed zicht op de door de cliënt verbruikte voorziening en kan de gemeente deze dan ook voor de SRG onder de betreffende type voorziening aanleveren. Als er tijdelijk geen inspanningen zijn die vanuit dit budget worden betaald, dan dient er geen voorziening voor de SRG aangeleverd te worden.