Algemene vragen

Wij hebben veel voorzieningen geregistreerd. Welke voorzieningen moeten wij aanleveren voor de SRG?

Lever de voorzieningen aan die zijn ingezet voor cliënten van de gemeente met het doel van re-integratie of participatie. Hierbij geldt dat de (eventuele) kosten (voor het merendeel) ten laste (zijn ge)komen van het re-integratiebudget van de gemeente. Zowel uitkeringsgerechtigden als niet-uitkeringsgerechtigden (NUG’ers) behoren tot de populatie. Voorzieningen kunnen worden ingezet voor zowel personen met als zonder arbeidsbeperking. Lever voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) niet aan.

Een voorziening voor de SRG is verder altijd herleidbaar tot een individuele persoon. Categoriale/collectieve voorzieningen behoren daarom niet tot de SRG.

Wij hanteren niet het begrip voorziening, maar spreken over instrumenten. Maakt dit uit voor de SRG?

De term ‘voorziening’ wordt gehanteerd in het kader van SRG, maar kan ook gelezen worden als instrument, activiteit of een soortgelijke benaming. Berichtgevers maken vaak gebruik van zulke andere termen.

Een deel van de voorzieningen wordt collectief ingezet. Hoe moeten wij hierover rapporteren t.b.v. de SRG?

Een voorziening die voor de SRG aangeleverd wordt, moet altijd herleidbaar zijn tot de individuele persoon voor wie deze is ingezet. Categoriale en collectieve voorzieningen behoren daarom niet tot de SRG en moeten dus niet worden aangeleverd.