Wat is onze broeikasgasvoetafdruk?

De broeikasgasvoetafdruk per inwoner was in 2020 13,0 ton CO2-equivalenten. Dat is de uitstoot van broeikasgassen die wordt veroorzaakt door de Nederlandse consumptie. Broeikasgassen die elders worden uitgestoten ten behoeve van producten die door Nederlanders worden aangeschaft, tellen hierin ook mee.

Onze broeikasgasvoetafdruk was in 2021 ruim 2,4 ton per inwoner (ongeveer 18 procent) hoger dan in 2020, toen was de broeikasgasvoetafdruk relatief laag mede als gevolg van de Coronacrisis. In 2008 was de uitstoot van broeikasgassen per inwoner nog 19,8 ton. Tussen 2008 en 2021 is de broeikasgasvoetafdruk per inwoner met bijna 20 procent gedaald.

De uitstoot per inwoner door de Nederlandse economie, onder andere emissies van broeikasgassen die vrijkomen bij de productie van goederen en diensten in Nederland, daalt na 2015. Met uitzondering van 2021 toen de uitstoot toenam na de sterke daling in 2020.

Nederlanders kopen echter ook producten en diensten in het buitenland. Bij de productie daarvan komen broeikasgassen vrij en deze kunnen worden toegerekend aan de Nederlandse consumptie. De uitstoot van broeikasgassen bij de productie van producten en diensten die naar het buitenland gaan, worden toegerekend aan buitenlandse consumenten.

In de periode 2008–2021 is het saldo van deze emissies – invoer min uitvoer – positief. Dit houdt in dat er meer broeikasgassen worden uitgestoten in het buitenland ten behoeve van de Nederlandse bestedingen dan andersom. Het emissiesaldo daalde tussen 2008 en 2017 van 5,3 ton tot 2,0 ton CO2-equivalenten per inwoner. Door het aantrekken van de Nederlandse economie is dit saldo weer gegroeid tot 4,2 ton per inwoner in 2021. Nadat de broeikasgasvoetafdruk per inwoner in 2020 het laagste niveau bereikte sinds 2008 is deze in 2021 weer gestegen, maar ligt nog wel onder het niveau van 2019.

Broeikasgasvoetafdruk per inwoner
 Emissies door ingezetenen (ton CO2-equivalent)Handelsbalans (ton CO2-equivalent)
200814,55,3
201014,73,2
201213,63,4
201413,22,7
201513,52,9
201613,42,9
201713,22
201812,83,1
201912,73,7
202011,52,1
2021*11,84,2
Broeikasgasvoetafdruk (exclusief F-gassen)