Wat is onze broeikasgasvoetafdruk?

De broeikasgasvoetafdruk per inwoner was in 2020 13,0 ton CO2-equivalenten. Dat is de uitstoot van broeikasgassen die wordt veroorzaakt door de Nederlandse consumptie. Broeikasgassen die elders worden uitgestoten ten behoeve van producten die door Nederlanders worden aangeschaft, tellen hierin ook mee.

Onze broeikasgasvoetafdruk is ruim 3,2 ton per inwoner (bijna 20 procent) lager dan in 2019. In 2008 was de uitstoot van broeikasgassen per inwoner nog 19,9 ton. Tussen 2008 en 2020 is de broeikasgasvoetafdruk per inwoner met 34 procent gedaald.

De uitstoot per inwoner door de Nederlandse economie, onder andere emissies van broeikasgassen die vrijkomen bij de productie van goederen en diensten in Nederland, daalt na 2015.

Nederlanders kopen echter ook producten en diensten in het buitenland. Bij de productie daarvan komen broeikasgassen vrij en deze kunnen worden toegerekend aan de Nederlandse consumptie. Deze uitstoot nam na 2017 toe, maar is in 2020 weer sterk gedaald. De uitstoot van broeikasgassen bij de productie van producten en diensten die naar het buitenland gaan, worden toegerekend aan buitenlandse consumenten.

In de periode 2008–2020 is het saldo van deze emissies – invoer min uitvoer – positief. Dit houdt in dat er meer broeikasgassen worden uitgestoten in het buitenland ten behoeve van de Nederlandse bestedingen dan andersom. Het emissiesaldo daalde tussen 2008 en 2017 van 5,5 ton tot 2,0 ton CO2-equivalenten per inwoner. Door het aantrekken van de Nederlandse economie is dit saldo weer gegroeid tot 3,8 ton per inwoner in 2019. Als gevolg van de Coronacrisis daalde het saldo echter sterk in 2020 naar 1,7 ton per inwoner, waarmee de broeikasgasvoetafdruk het laagste niveau bereikte sinds 2008.

Broeikasgasvoetafdruk per inwoner
Emissies door ingezetenen (ton CO2-equivalent)Handelsbalans (ton CO2-equivalent)
200814,45,5
201014,63,3
201213,63,8
201413,13,1
201513,52,9
201613,42,9
201713,12
201812,73
201912,43,8
2020*11,31,7