Wat is onze broeikasgasvoetafdruk?

De broeikasgasvoetafdruk per inwoner was in 2021 16,5 ton CO2-equivalenten. Dat is de uitstoot van broeikasgassen die wordt veroorzaakt door de Nederlandse consumptie. Broeikasgassen die elders worden uitgestoten ten behoeve van producten die door Nederlanders worden aangeschaft, tellen hierin ook mee.

Onze broeikasgasvoetafdruk was in 2021 bijna 3 ton per inwoner (ongeveer 21 procent) hoger dan in 2020. De lagere voetafdruk in 2020 was relatief laag mede als gevolg van de coronacrisis. Voor 2022 is het cijfer geraamd op iets minder dan 16 ton. In 2008 was de uitstoot van broeikasgassen per inwoner nog 19,8 ton, wat in zestien jaar tijd een daling van 21 procent betekent.

De uitstoot per inwoner door de Nederlandse economie, die onder andere bestaat uit emissies van broeikasgassen die vrijkomen bij de productie van goederen en diensten in Nederland, daalt sinds 2017. Nederlanders kopen echter ook producten en diensten in het buitenland. Bij de productie daarvan komen broeikasgassen vrij en deze kunnen worden toegerekend aan de Nederlandse consumptie. De uitstoot van broeikasgassen bij de productie van producten en diensten die naar het buitenland gaan, worden toegerekend aan buitenlandse consumenten.

In de periode 2008–2021 is het saldo van deze emissies – invoer min uitvoer – positief. Dit houdt in dat er meer broeikasgassen worden uitgestoten in het buitenland ten behoeve van de Nederlandse bestedingen dan andersom. Het emissiesaldo daalde tussen 2008 en 2017 van 5,3 ton tot 2,0 ton CO2-equivalenten per inwoner. Door het aantrekken van de Nederlandse economie is dit saldo weer gegroeid tot 4,7 ton per inwoner in 2021. De dip in de broeikasgasvoetafdruk tijdens de coronacrisis ligt met name aan de daling in de handelsbalans.

Broeikasgasvoetafdruk per inwoner
 Emissies door ingezetenen (ton CO2-equivalent)Handelsbalans (ton CO2-equivalent)
200814,55,3
201014,73,2
201213,63,4
201413,22,7
201513,52,9
201613,42,9
201713,22
201812,83,1
201912,73,7
202011,52,1
2021*11,84,2
Broeikasgasvoetafdruk (exclusief F-gassen)

Broeikasgasvoetafdruk per inwoner**
 Emissies door ingezetenen (ton CO2-equivalent)Handelsbalans (ton CO2-equivalent)
200814,65,3
2009
201014,83,2
2011
201213,73,4
2013
201413,22,7
201513,52,9
201613,52,9
201713,22
201812,93,1
201912,73,7
202011,52,1
202111,84,7
2022*114,7
*Voorlopige cijfers (snelle raming)
**Exclusief F-gassen