In de toelichting van categorie 5.8, handelskredieten en transitorische posten, wordt verstaan alle mutaties in te ontvangen of te betalen bedragen waarvan de daadwerkelijke ontvangst of betaling buiten de verslagperiode valt. Wat wordt hier precies bedoeld?

De BBV-categorie 5.8, handelskredieten en transitorische posten, is van toepassing als er een tijdsverschil bestaat tussen een transactie en de daarmee samenhangende betaling. De transactie zal veelal een last of een baat zijn. Deze krijgt op de exploitatierekening de bijpassende BBV-categorie. Als niet direct betaald wordt, is de tegenpost een vordering of schuld (categorie 5.8). Bij afwikkeling van de schuld/vordering later zijn er afboekingen tussen vorderingen/schuld (categorie 5.8) en mutaties in banktegoeden (categorie 5.1).

Een voorbeeld in termen van journaalboekingen:

  • bij opboeking van bestelbon: lasten (stel categorie 3.4.3 op een functieregel van de matrix) aan crediteuren (categorie 5.8, op de regel overlopende passiva van de matrix)
  • bij betaling van de crediteur: crediteuren (categorie 5.8 op de regel overlopende passiva van de matrix) aan bankrekening (categorie 5.1, op de regel liquide middelen van de matrix)

Categorie 5.8 behoort alleen voor te komen op de bijbehorende balansrekeningen. De categorie 5.8 kan dus standaard aan die rekeningen worden gekoppeld. Het is niet nodig om elke afzonderlijke boeking te coderen.