Wat moet er voor de begroting aan het CBS geleverd worden?

Volgens artikel 71 van het BBV dient een overzicht van de begrote baten en lasten volgens de functionele indeling te worden geleverd. Daarnaast is vanaf begrotingsjaar 2005 een levering van een verdelingsmatrix (exclusief balansmutaties) wenselijk, maar niet verplicht.
Ook de papieren financiële begroting zoals genoemd in artikel 7, lid 1b van het BBV wordt opgevraagd.