Gegevens over bijzondere woongebouwen blijven nodig

Het CBS-statistiek vraagt jaarlijks via de vragenlijst Bijzondere Woongebouwen (W065) aan alle gemeenten in Nederland een opgave te doen van de adressen van bijzondere woongebouwen.

In eerdere berichtgeving heeft het CBS aangegeven over te gaan op een nieuwe waarnemingsmethode, gebaseerd op de geregistreerde gegevens in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Hierbij is een aantal van de huidige vragenlijsten komen te vervallen. Daarbij is ook genoemd dat de vragenlijst W065 per 1 januari 2013 komt te vervallen. Naar nu blijkt is die informatie noodzakelijk voor het samenstellen van CBS-statistieken.

Eén van de statistieken die het CBS publiceert is de jaarlijkse Huishoudensstatistiek. De uitkomsten van deze statistiek worden mede gebruikt bij betalingen uit het Gemeentefonds in het kader van de Financiële Verhoudingswet. Deze statistiek maakt onderscheid tussen particuliere en institutionele huishoudens. Het onderscheid is tot nog toe bepaald aan de hand van via de W065 ingewonnen gegevens. Verwacht werd dat deze informatie afgeleid zou kunnen worden uit de BAG en eventuele aanvullende registraties. Helaas heeft onderzoek naar deze bronnen tot de constatering geleid dat een beperkte uitvraag in de toekomst nodig blijft.

De W065 zal in de huidige vorm ophouden te bestaan. In de komende tijd wordt onderzocht in welke vorm en met welke periodiciteit en vraagstelling de opvolger van de huidige W065 gestalte zal krijgen.