CBS en Hogeschool van Amsterdam zoeken synergie op

/ Auteur: Miriam van der Sangen
Op 6 februari ondertekenden het CBS en de Hogeschool van Amsterdam een strategische samenwerkingsovereenkomst. Dit is de eerste Hogeschool die gebruik gaat maken van de expertise van het CBS op het gebied van data verzamelen, analyse en methoden. Beide partijen hebben in de afgelopen maanden geïnventariseerd welke onderwerpen mogelijk opgepakt kunnen worden voor gezamenlijk onderzoek, bijvoorbeeld op het gebied van big data.

Kenniscentrum

Volgens Jacobiene van der Hoeven van het Expertisecentrum CBS en Hoger Onderwijs (ECHO) werkt het CBS al met diverse Hogescholen samen, maar is de Hogeschool van Amsterdam de eerste die een strategische overeenkomst aangaat. ‘Eind 2016 zijn de eerste contacten met de Hogeschool van Amsterdam gelegd over structurele samenwerking. De Hogeschool is met name geïnteresseerd in onze expertise en data. Wij kunnen met hen werken aan het oplossen van grootstedelijke en maatschappelijke vraagstukken. Enkele samenwerkingsinitiatieven zijn we al gestart, bijvoorbeeld rond de minor Big Data. Daarnaast heeft het kenniscentrum CAREM van de Hogeschool van Amsterdam een machtiging tot toegang van microdata aangevraagd en onder strikte voorwaarden gekregen. Ook werken beide partijen samen op het gebied van accountancy.’

Thema’s

Tijdens de ‘Meet & Greet’-bijeenkomst op de Hogeschool dinsdagmiddag 6 februari werden de mogelijkheden voor concrete samenwerking nader verkend: welke data zijn beschikbaar, welke onderzoeken doen beide organisaties naar bepaalde thema’s, waar kunnen zij elkaar versterken? Het programma startte met een aantal lezingen, onder andere van lector Urban Analytics Nanda Piersma over het City Brain-concept en CBS-onderzoeker en bijzonder hoogleraar Marjolijn Das over Urban Statistics. In de deelsessies daarna werd een aantal thema’s besproken op het gebied van ruimte (klimaatadaptatie, laadpalen), bewegen en sensoren (bewegen in de grootstedelijke omgeving, big data en sport), sociaal (participatie, armoede en schulden) en economie (circulaire economie en ondernemerschap).

Synergie opzoeken

Sofie De Broe is wetenschappelijk directeur van het Center for Big Data Statistiscs (CBDS) en hoofd methodologie bij het CBS. Tijdens het plenaire programma vertelde zij dat het CBDS inspeelt op belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen: de steeds groter wordende vraag naar urban data en het maken van nieuwe statistieken met nieuwe databronnen. ‘Daarbij is samenwerking en uitwisseling van kennis en expertise met externe partners van groot belang. De overeenkomst met de Hogeschool van Amsterdam sluit daar mooi bij aan.’ De Broe is lovend over de samenwerking met de hogescholen tot nog toe. ‘We moeten zoveel mogelijk de synergie opzoeken, vooral omdat de hogescholen praktijkgericht zijn en contacten met lokale bedrijven en instellingen hebben. Er is ook een groot enthousiasme.’ Wat kan het CBDS bieden? ‘Wij hebben stageplekken voor studenten en opleidingsmogelijkheden. Daarnaast kunnen we samenwerken aan lopende projecten over stedelijke problematiek, bijvoorbeeld over mobiliteit.’

‘Wij willen onderzoekers helpen elkaar te vinden’

Urban data

Marcel Kloosterman is werkzaam bij de Hogeschool van Amsterdam als subsidieadviseur. Hij ondersteunt onderzoekers met het vinden van middelen voor het verrichten van onderzoek. ‘Wij hebben een aantal speerpunten op onderzoeksgebied en werken vanuit verschillende disciplines aan het oplossen van grootstedelijke en maatschappelijke vraagstukken. De focus ligt daarbij op urban en Amsterdam. Onze onderzoeken zijn praktijkgericht, bijvoorbeeld op het gebied van vervoerstromen in de stad, de circulaire economie, vitaliteit en gezondheid, etc. De partners zijn divers en variëren van de gemeente Amsterdam tot retailers en van ziekenhuizen tot MKB-bedrijven.’

Grote datasets

Kloosterman ziet veel potentie bij de samenwerking met het CBS. ‘Wij willen onderzoekers helpen elkaar te vinden. Vandaar dat we op 6 februari een ‘Meet & Greet’ organiseerden om de samenwerking verder vorm te geven. Belangrijk zijn ook de interessante stageplekken die het CBS onze studenten kan bieden en mogelijk later een baan. Daarnaast zijn we erg geïnteresseerd in de grote datasets van het CBS. Ook de expertise van het CBS op het gebied van kwalitatief en kwantitatief onderzoek is van groot belang.’ Volgens Kloosterman kunnen beide partijen elkaar door deze samenwerking versterken. ‘De landelijke trends die het CBS signaleert kunnen gerelateerd worden aan onze lokale en regionale context.’