CBS, OCW en DUO starten Departementaal Data Centrum

/ Auteur: Miriam van der Sangen
Op 24 januari jl. ondertekenden het CBS, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een convenant over de oprichting van een Departementaal Data Centrum. Met deze pilot voor een half jaar versterken de drie organisaties hun onderlinge samenwerking op het gebied van het verwerken en analyseren van data. Ook komen ze tegemoet aan de groeiende behoefte aan informatieproducten voor de beleidscyclus.

Nieuwe werkwijze

Volgens Lisette Eggenkamp, hoofd van het team onderwijs bij het CBS, deed het CBS de afgelopen jaren nader statistisch (maatwerk)onderzoek naar aanleiding van vragen van het ministerie. ‘Daarnaast starten we nu een pilot met een Departementaal Data Center bij OCW en DUO. Dat is voor alle drie de betrokken partijen een nieuwe en aanvullende werkwijze. We willen vooral de samenwerking versterken en intensiever gebruik maken van elkaars expertise en databronnen. Daarbij zijn ook de micro-databronnen van DUO en het CBS toegankelijk. Zij kunnen worden ingezet voor analyses.’

Eggenkamp 

Experiment

In de praktijk betekent de meer intensieve samenwerking dat vanaf nu voor twee dagen in de week drie onderzoekers van het CBS, die onderwijs al in hun portefeuille hebben, in de Hoftoren een ruimte hebben en daar met de onderzoekers van OCW en DUO gaan werken. Eggenkamp: ‘We gaan aan de slag met een aantal concrete vragen van de beleidsmedewerkers van OCW. Het is een experiment. Na een half jaar gaan we evalueren.’ Na het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is OCW het tweede ministerie dat een Departementaal Data Centrum start. ‘Ook met andere ministeries zijn er gesprekken over de oprichting ervan, want datagericht werken binnen de overheid komt steeds vaker voor.’

Samen aan kracht winnen

Pauline Thoolen is werkzaam bij de directie Kennis van het ministerie van OCW. Als hoofd van het cluster prognoses, scenario’s en beleidsstatistiek is zij nauw betrokken bij de oprichting van het nieuwe Departementaal Data Centrum. Ook zij geeft aan dat het CBS, OCW en DUO al jarenlang een goede samenwerking hebben. ‘Daarbij heeft elke organisatie zijn eigen positie, maar als onderzoekers willen we op gelijkwaardige basis met elkaar werken. Bijvoorbeeld door eenduidig gebruik van definities zodat analyses van de organisaties vergelijkbaar zijn. Samen winnen we daardoor aan kracht.’ Een van de onderzoeken waar de drie organisaties al mee bezig zijn, gaat over kansengelijkheid. ‘Dat onderzoek zetten we voort in de nieuwe samenwerking om een betere duiding te krijgen.’

Meer informatiebronnen

Anton Bal is manager informatieproducten bij DUO. DUO verrijkt onderwijsgegevens met gebruik van informatietechnologie en onderzoek. Doel is informatie in de context te duiden en betekenis te geven. De informatie wordt gebruikt voor beleidsvoorbereiding en -evaluatie voor en door het onderwijsveld en door organisaties zoals het CBS. ‘DUO is één van de aanstichters geweest voor het Departementaal Data Centrum. Samenwerking in de keten, vind ik erg belangrijk. We hebben elkaar hard nodig op het gebied van data-gebruik, data-analyse en het duiden van de informatie. Bovendien willen we de vragen vóór zijn, die vanuit de beleidsdirecties gesteld gaan worden, in antwoord op het regeerakkoord. Dit vraagt een breder perspectief dan alleen de eigen organisatie.’ Deze nieuwe vorm van samenwerking wil DUO graag uitbreiden door nog meer allianties met andere organisaties aan te gaan, bijvoorbeeld met de onderwijsinspectie, universiteiten en het CPB. ‘We zitten nu nog in de fase van zoveel mogelijk informatie vergaren en delen met elkaar, binnen de privacykaders van de huidige wetgeving. Maar we groeien naar een informatiesamenleving, waar het gebruik van data en de duiding ervan tot nieuwe beleidsinzichten leidt.’