Directeur-Generaal CBS adviseert prins Charles

/ Auteur: Miriam van der Sangen
Op 12 juli nam Directeur-Generaal Tjark Tjin-A-Tsoi in Londen deel aan de adviesraad van het forum ‘Measure what matters: a framework for action’ over het beter meten van de voortgang van duurzame ontwikkeling wereldwijd. Het forum was mede georganiseerd door his Royal Highness the prince of Wales, in Nederland beter bekend als prins Charles. Hij zet zich al vele jaren in voor duurzame ontwikkeling. Tjin-A-Tsoi was uitgenodigd, omdat CBS - samen met andere nationale statistische bureaus - een leidende rol speelt bij het meten van de voortgang van de ontwikkeling van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Daarnaast trekt het professionele en innovatieve communicatiebeleid van CBS internationaal veel aandacht. Over dat nieuwe communicatiebeleid verzorgde Tjin-A-Tsoi een presentatie. 

Nieuwe initiatieven

Doel van het forum was mensen die vanuit zeer verschillende invalshoeken bezig zijn met het realiseren van de door de Verenigde Naties (VN) vastgestelde doelen voor duurzame ontwikkeling, de zogenaamde SDG’s of Global Goals, bijeen te brengen en met elkaar nieuwe initiatieven te ontwikkelen. De SDG’s zijn het nieuwe internationale referentiepunt voor duurzame ontwikkeling voor 193 landen. De kern van ‘de 2030 agenda voor duurzame ontwikkeling’ van de VN wordt gevormd door 17 SDG’s en 169 subdoelstellingen. Deze gelden voor de periode 2015-2030.  CBS droeg in de afgelopen jaren actief bij aan het uitwerken van een eerste lijst met indicatoren, die gebruikt kunnen worden om de voortgang van de ontwikkeling van de SDG’s te meten.

Measure what matters

Prins Charles zet zich al vele jaren in op het terrein van het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen, die in 2000 door de VN zijn geadopteerd als de Millennium Development Goals. De SDG’s bouwen daar op voort. De prins richt zich in dat kader op het samenbrengen van nationale en lokale overheden, bedrijven, investeerders, niet-gouvernementele organisaties, burgergroepen en groepen die werken aan het vaststellen van standaarden en het beoordelen daarvan. Tijdens het ‘Measure what matters’ forum waren ongeveer 150 mensen aanwezig uit al deze groepen. Daardoor ontstonden interessante discussies. Investeerders zijn niet alleen meer bezig om financiële prognoses van potentiële investeringsdoelen in kaart te brengen, maar ook met adviseren of een investering wel duurzaam is. Grote verzekeraars interesseren zich meer en meer voor het beheersen van milieurisico’s die bedrijven lopen. Individuele bedrijven willen niet alleen meer sturen op financiële bedrijfsresultaten, maar ook laten zien dat zij een actieve bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling. Vertegenwoordigers van steden lieten zien op welke manieren zij hun verantwoordelijkheid nemen en wereldwijd samenwerken aan het verbeteren van bijvoorbeeld veiligheid, luchtkwaliteit of energieverbruik.

CBS zal andere landen terzijde staan met het opzetten van een robuust meetsysteem. Ook zal gekeken worden of CBS iets kan betekenen voor steden in Nederland die met SDG’s aan de slag willen

Communiceren over voortgang

In totaal zijn er door de VN 17 verschillende doelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld, elk met verschillende subdoelstellingen. Omdat het om veel doelstellingen gaat op uiteenlopende terreinen - van armoedebestrijding, gelijke rechten tot aan milieudoelstellingen - is het meten van voortgang niet makkelijk, en zeker niet zomaar in één cijfer te vangen. Een van de workshops had daarom als thema ‘Communiceren over voortgang’. Tijdens deze workshop liet Tjin-A-Tsoi zien op welke manier CBS zorgt dat statistische uitkomsten op een aansprekende manier bij een zo groot mogelijk publiek onder de aandacht worden gebracht. Of, zoals de Directeur-Generaal dat noemt, als ‘actionable intelligence’. Ook de wijze waarop het thema meten van brede welvaart recent door de Tweede Kamer op de politieke agenda is gezet en waarbij CBS is gevraagd jaarlijks in de Kamer over het onderwerp te rapporteren, werd door de aanwezigen als een interessante ontwikkeling gezien. Al met al bleek voor de CBS-aanpak van communicatie veel belangstelling te bestaan. Niet alleen van prins Charles, maar ook van alle andere aanwezigen. Het was voor CBS dan ook een mooie gelegenheid om nieuwe contacten op te doen en kennis te nemen van de initiatieven van anderen. Die dragen er voor CBS toe bij om het framework voor het meten van voortgang van de SDG’s verder vorm te geven. Andersom kan CBS mogelijk ook anderen adviseren om de voortgang op een goede wijze in kaart te brengen en daarover op een aansprekende manier te communiceren met de buitenwereld.

Adviesraad

Het hoogtepunt van de dag werd gevormd door een speciale breakout sessie, waarbij een aantal deelnemers de adviesraad van prins Charles vormde. Zij wisselden met de prins van gedachten over het thema ‘measure what matters’. Ook Tjin-A-Tsoi maakte deel uit van deze adviesraad. Prins Charles toonde zich zeer goed geïnformeerd en geïnteresseerd. Hij riep de aanwezigen vooral op om concrete acties voor te stellen en het niet alleen bij een ronde-tafel gesprek te houden. Deze oproep was niet aan dovemansoren gericht; veel deelnemers deden één of meerdere concrete toezeggingen. CBS zal vooral doorgaan met het opstellen van statistisch verantwoorde indicatoren bij de doelen en deze ook monitoren. Daarnaast zal CBS andere landen terzijde staan met het opzetten van een robuust meetsysteem. Verder zal, mede naar aanleiding van deze bijeenkomst, gekeken worden of CBS iets kan betekenen voor steden in Nederland die met de SDG’s aan de slag willen.